#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล นายศราวุธ ชาญเชี่ยว 0849079394 py2pong407@phayao2.go.th
2 โรงเรียนบ้านสีพรม นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ นางสาวกมลพรรณ มานะ 0828936352 py2pong413@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านป่าคา นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย นางสาวลักษมีกานต์ จินาวงค์ 0931935469 py2pong414@gmail.com
4 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ นางฐิติยา สุดง 0892624696 py2pong415@gmail.com
5 โรงเรียนบ้านควรดง
6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง นายสุรชัย วรภูรีกุล นายอภิศักดิ์ สวยสม 0884155316 Py2pong409@gmail.com
7 โรงเรียนบ้านดู่ นางบงกช ปัญญาไว นางจุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค 0973081278 py2pong401@gmail.com
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว นางสาวชยุติมันต์ ประจันทร์ 0972514439 py2pong402@gmail.com
9 โรงเรียนบ้านม่วง
10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง
11 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง นายวิชิต กลิ่นหอม นางสาวนุชธิดา สมณะ 0987602423 py2pong421@gmail.com
12 โรงเรียนบ้านสันติสุข
13 โรงเรียนบ้านนาอ้อม นายศวิต ฟักงาม นางสาวอุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ 0863257548 py2pong418@gmail.com
14 โรงเรียนบ้านสบขาม
15 โรงเรียนบ้านผาตั้ง นายพนมฉัตร มณีมัย นางสุกัลญา ชัยวร 0808572673 py2pong419@gmail.com
16 โรงเรียนบ้านน้ำปุก
17 โรงเรียนบ้านวังบง นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ นางฐิติยา สุดง 0892624696 py2pong415@gmail.com
18 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
19 โรงเรียนบ้านน้ำมิน
20 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
21 โรงเรียนบ้านแบ่ง
22 โรงเรียนบ้านไชยสถาน นายกฤษฎิ์ กาบทุม นางอรพินท์ ขันแข็ง 0871789479 py2chm301@gmail.com
23 โรงเรียนบ้านดอนเงิน
24 โรงเรียนบ้านท่าม่าน นายคณาธิป สิงห์โต นายจิรายุ ยศอิศวกุล 093-3535654 py2chm302@gmail.com
25 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน นายจำเริญ เรือนสอน นางชนิสรา ช้างสาร 065-6647824 py2chm311@gmail.com
27 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
29 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
30 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) นางมณัสริญ ศรีภัคสันต์ นางสาวกาญจนา ธีรวรรณพินิจ 095-6933391 py2chm305@gmail.com
31 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ นายธีระพงษ์ สุทธะ นางสาวดวงเดือน จันทะนะ 081-2893018 py2chm309@gmail.com
32 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย นายณรงค์ ไชยลังกา(รกน.) นายนิกร บุญพา 084-296-0073 py2chm313@gmail.com
33 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
34 โรงเรียนบ้านนาบัว นายณรงค์ ไชยลังกา(รกน.) นายธวัชชัย สืบแสน 095-6854154 py2chm3100@gmail.com
35 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง)
36 โรงเรียนบ้านทุ่งแต
37 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก นายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน นางสาวรัตติกาล มูลศรี 098-0752527 py2chm314@phayao2.go.th
38 โรงเรียนบ้านสะแล่ง
39 โรงเรียนบ้านแม่ทาย
40 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
41 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
42 โรงเรียนบ้านเลี้ยว
43 โรงเรียนบ้านสระ
44 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
45 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
46 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ นายนนทกานต์ แหวนวัง 080-1851145 py2chm307@phayao2.go.th
47 โรงเรียนบ้านปางผักหม
48 โรงเรียนบ้านปัว
49 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ นายนิรันดร์ พูนผลแสนชัย นายอดิศักดิ์ เขื่อนแก้ว 091-7082087,084-8108678 py2chm308@gmail.com
50 โรงเรียนบ้านหลวง
51 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ นางศิริประภา คนงาน 0931399620 py2pusang520@gmail.com
52 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
53 โรงเรียนบ้านป่าสัก
54 โรงเรียนบ้านแวน
55 โรงเรียนบ้านร่องแมด
56 โรงเรียนบ้านสา
57 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
58 โรงเรียนบ้านแก
59 โรงเรียนบ้านสถาน นายอดิศร เทพเจริญ นางจีระพันธ์ คำประเสริฐ 0858016320
60 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง นายปรีชา กาวีเขียว นางสาวอุไรรัตน์ จันธิมา 0840346097 py2chun127@gmail.com
61 โรงเรียนราชานุเคราะห์
62 โรงเรียนบ้านฮวก
63 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
64 โรงเรียนบ้านสบบง
65 โรงเรียนบ้านสักลอ นายชรินทร์ ธิวงค์ นางสาวอุไรรัตน์ จันธิมา 0840346097 py2chun126@gmail.com
66 โรงเรียนบ้านผาฮาว
67 โรงเรียนบ้านโจ้โก้
68 โรงเรียนบ้านพวงพยอม
69 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
70 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
71 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร นางสาวณัฐทินันต์ มั่นเหมาะ 0987695912 py2chk215@gmail.com
72 โรงเรียนบ้านน้ำจุน
73 โรงเรียนบ้านผาลาด
74 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
75 โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
76 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า สาขาห้วยกอก
77 โรงเรียนบ้านสันหลวง
78 โรงเรียนบ้านฝายกวาง
79 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
80 โรงเรียนบ้านเวียงลอ
81 โรงเรียนปัวพิทยา
82 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
83 โรงเรียนบ้านสันปูเลย
84 โรงเรียนปาณัทคุณา
85 โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
86 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
87 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
88 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
89 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง ว่าที่ร.ต.หญิงวรินทร์ลดา รวมสุขภาณุพงศ์ 0954944791 pusang510@gmail.com
90 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
91 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
92 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
93 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
94 โรงเรียนบ้านปง
95 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา
96 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
97 โรงเรียนบ้านปี้
98 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
99 โรงเรียนบ้านปงใหม่
100 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
101 โรงเรียนชัยชุมภู
102 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
103 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
104 โรงเรียนบ้านปางมดแดง
105 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
106 โรงเรียนบ้านร่องค้อม
107 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี
108 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
109 โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์"
110 โรงเรียนบ้านดอนมูล
111 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
112 โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา
113 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
114 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
115 โรงเรียนบ้านจำบอน
116 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย
117 โรงเรียนบ้านจุน
118 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
119 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
120 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
121 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
122 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
123 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
124 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) นางลักษณา จันธิมา นางจารุวรรณ์ คำมูล 0861896965 py2chun101@gmil.com
125 โรงเรียนบ้านยางขาม
126 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน)
127 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
128 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว
129 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
130 สพป.พะเยา เขต 2
131 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
132 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
133 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
134 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
135 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0014681816101074 วินาที
Power By School Master V 1.05