หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
7-0001
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
13 ธ.ค 2566
2
7-0002
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
3
7-0003
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
4
7-0004
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ลานกิจกรรม เวที 2
13 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.
5
7-0005
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ลานกิจกรรม เวที 2
13 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.
6
7-0006
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ลานกิจกรรม เวที 2
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
7
7-0007
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ลานกิจกรรม เวที 2
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
8
7-0008
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องโสตทัศนศึกษา เวที3
13 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.
9
7-0009
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องโสตทัศนศึกษา เวที3
13 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.
10
7-0010
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องโสตทัศนศึกษา เวที3
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
11
7-0011
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องโสตทัศนศึกษา เวที3
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
12
7-0012
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ลานกิจกรรม เวที 2
14 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.
13
7-0013
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ลานกิจกรรม เวที 2
14 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.
14
7-0014
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ลานกิจกรรม เวที 2
14 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
15
7-0015
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ลานกิจกรรม เวที 2
14 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
16
7-0016
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องโสตทัศนศึกษา เวที 3
14 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.
17
7-0017
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องโสตทัศนศึกษา เวที 3
14 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.
18
7-0018
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องโสตทัศนศึกษา เวที 3
14 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
19
7-0019
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องโสตทัศนศึกษา เวที 3
14 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
20
7-0020
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
21
7-0021
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
22
7-0022
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
23
7-0023
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
24
7-0024
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
25
7-0025
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
26
7-0026
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
27
7-0027
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
28
7-0028
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
29
7-0029
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
30
7-0030
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
31
7-0031
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
32
7-0032
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
33
7-0033
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
34
7-0035
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
35
7-0034
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
36
7-0036
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
37
7-0037
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
38
7-0038
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
39
7-0039
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
40
7-0040
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ เวที1
13 ธ.ค 2566 13.00-16.30 น.
41
7-0041
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
42
7-0042
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
43
7-0043
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
44
7-0044
การแข่งขันการวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายผสมขิม) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
45
7-0045
การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายผสมขิม) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
46
7-0046
การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
47
7-0047
การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
48
7-0048
การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
49
7-0049
การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
50
7-0050
การแข่งขันดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-
51
7-0051
การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.004688024520874 วินาที
Power By School Master V 1.05