หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
10-0001
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ลานกิจกรรม (หน้าเสาธง)
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
2
10-0002
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สนามกีฬา
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
3
10-0003
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
-
4
10-0009
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
5
10-0010
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
6
10-0011
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
-
7
10-0004
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
8
10-0005
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
14 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
9
10-0006
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
10
10-0007
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (คหกรรม) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
11
10-0008
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (การปฐมพยาบาล) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 ธ.ค 2566 09.00-12.00 น.
12
10-0012
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2
13 ธ.ค 2566 08.00-16.30 น.
13
10-0013
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อาคาร 5 ชั้น 2
13 ธ.ค 2566 08.00-16.30 น.
14
10-0014
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องสมุด
13 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.
15
10-0015
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ห้องสมุด
13 ธ.ค 2566 08.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0031008720397949 วินาที
Power By School Master V 1.05