#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
10 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปาณัทคุณา
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
94.40
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
17 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
92.30
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
91.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
25 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.75
6
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
29 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
30 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา
32 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนปาณัทคุณา
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
35 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
36 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
87.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
87.20
4
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
44 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
46 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
48 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
49 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.20
6
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
52 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
54 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
55 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
56 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
57 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
81.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
59 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.10
8
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
60 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
63 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนปาณัทคุณา
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
67 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
68 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
71 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
72 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
73 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
77.30
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
76 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
77 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
78 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนปาณัทคุณา
79 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
80 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
81 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
83 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
85 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
86 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
87 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
88 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
90 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
92 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
93 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
94 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
71.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
95 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
96 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
98 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
99 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
100 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
101 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
102 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
66.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
103 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
66.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปาณัทคุณา
104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
105 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
65.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
107 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
65.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
110 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
62.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
111 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
112 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
60.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
113 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
114 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
50.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
115 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
50.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
116 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
50.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
117 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
120 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
121 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
122 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
123 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
124 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.26532912254333 วินาที
Power By School Master V 1.05