#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
96.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัว
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางผักหม
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
18 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางผักหม
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
91.40
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง)
28 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัว
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
31 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางผักหม
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
34 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
35 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
37 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.75
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
41 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
42 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
50 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
52 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
53 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
54 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง)
55 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
56 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัว
57 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางผักหม
58 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.40
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
59 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
60 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
61 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
62 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัว
63 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
84.40
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
65 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางผักหม
66 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
67 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
68 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
69 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
70 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
71 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
74 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
75 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
76 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
77 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
78 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
82.60
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
79 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
82.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
80 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
81 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
82 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
83 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
85 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
86 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง)
88 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
89 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางผักหม
90 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
91 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
92 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
93 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
94 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
95 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัว
96 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
97 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
99 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
100 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
101 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชานุเคราะห์
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
105 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปัว
106 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
107 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
109 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.33
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปัว
111 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
112 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชานุเคราะห์
113 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง)
115 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชานุเคราะห์
116 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
117 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
75.15
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
119 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
120 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
123 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
124 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
74.50
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
126 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชานุเคราะห์
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
129 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
131 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
132 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.30
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
133 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหลวง
134 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
135 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
136 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
137 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
72.80
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชานุเคราะห์
138 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
139 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปางผักหม
140 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
142 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนราชานุเคราะห์
143 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
144 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
70.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
145 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
68.60
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหลวง
146 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง)
147 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
68.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปางผักหม
148 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
149 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
66.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
150 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
152 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
66.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
153 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
154 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
155 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
156 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
157 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
158 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
159 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
63.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
62.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
161 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
162 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
163 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
61.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
164 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
60.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
60.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
166 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
167 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
50.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
168 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
169 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางผักหม
170 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
50.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลวง
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนราชานุเคราะห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.3597469329834 วินาที
Power By School Master V 1.05