#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
2 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
15 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
16 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
17 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
19 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบขาม
20 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
93.63
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบขาม
23 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
24 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบขาม
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (คหกรรม) ป.4-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
31 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบขาม
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านป่าคา
41 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
46 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง
48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
50 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
51 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
52 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
54 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
55 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบขาม
56 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
88.80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
57 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
58 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
59 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
60 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
61 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
62 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
63 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
64 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านควรดง
65 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
66 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
67 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบขาม
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
70 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
71 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
86.80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
86.63
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
74 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
75 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
76 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
77 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
78 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
80 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.25
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
82 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
83 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
85 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
87 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
89 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
90 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
91 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
92 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
93 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
94 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสีพรม
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
97 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
98 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
99 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
101 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
103 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
104 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
106 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
107 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
109 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบขาม
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบขาม
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
114 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
115 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
116 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
79.10
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
120 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.80
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านควรดง
121 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.66
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสบขาม
122 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสบขาม
124 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (การปฐมพยาบาล) ม.1-ม.3
77.50
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
77.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
127 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
128 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
129 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
130 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
132 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
133 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง
134 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.55
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
136 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
137 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสบขาม
138 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
139 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสบขาม
140 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสบขาม
141 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
142 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
143 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านควรดง
144 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง
145 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
146 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
147 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
72.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสันติสุข
148 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
149 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
72.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
150 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
72.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
151 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
152 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสบขาม
153 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสบขาม
154 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
155 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านควรดง
156 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
157 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสบขาม
158 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
66.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
159 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านป่าคา
160 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
161 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
162 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านควรดง
163 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
64.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
164 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
165 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
166 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านควรดง
167 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.35
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
168 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.20
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
169 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสบขาม
170 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสบขาม
171 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
172 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
50.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควรดง
173 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง
174 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
50.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังบง
175 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
50.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
176 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
50.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
177 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
178 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
180 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
181 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสันติสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.3831639289856 วินาที
Power By School Master V 1.05