#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
2 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
4 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
97.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปัวพิทยา
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
96.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
95.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
16 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
23 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
24 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
29 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
30 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
32 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.75
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
37 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
38 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
40 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปี้
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
44 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
45 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
46 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
47 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
48 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.25
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
50 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
89.20
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
51 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
52 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
53 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
55 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
56 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
57 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
58 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
59 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
60 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
62 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
63 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
64 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
65 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
67 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
68 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
69 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
70 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนปัวพิทยา
71 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
72 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
73 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
75 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
76 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84.75
13
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
84.60
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
79 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
81 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
82 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
83 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
84 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
83.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
85 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
86 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
87 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
88 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
89 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
90 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
91 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
92 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
93 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปี้
95 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
96 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
97 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
98 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
100 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.20
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.20
7
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
103 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
104 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
106 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
107 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.33
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
111 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
113 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
117 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
118 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
119 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
120 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
121 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
122 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
125 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
126 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
127 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
128 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
129 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
130 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
131 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.60
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
134 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.70
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
135 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
72.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนปัวพิทยา
136 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
137 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
69.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
138 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
139 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
140 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
141 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
67.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
142 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
143 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
144 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
145 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
65.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
146 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
147 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
148 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
63.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
149 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปัวพิทยา
150 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
63.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
152 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
62.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
61.60
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
154 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
61.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
155 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
61.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
156 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.45
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
157 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.35
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
158 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
56.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
159 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
160 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
50.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องค้อม
161 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
163 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.34534311294556 วินาที
Power By School Master V 1.05