รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1-0001 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา
1-0002 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวน
1-0003 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
1-0004 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
1-0005 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
62.00
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านฮวก
1-0006 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
1-0007 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางผักหม
1-0008 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
1-0012 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
1-0013 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
1-0014 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
1-0015 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
1-0016 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
1-0017 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
1-0018 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
2-0001 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
2-0002 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
2-0003 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
2-0004 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
2-0005 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนมูล
2-0006 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
2-0007 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
2-0008 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
2-0009 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
2-0010 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
2-0011 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
2-0012 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
2-0018 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
2-0019 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
2-0013 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเวียงลอ
2-0014 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
2-0015 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
2-0016 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
2-0017 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
3-0001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
3-0002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
3-0003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
3-0004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
96.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
3-0005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
3-0006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
3-0007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
3-0008 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง)
3-0009 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
3-0010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
3-0011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
3-0012 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
3-0013 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
3-0014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชัยชุมภู
3-0015 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
4-0001 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
93.63
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบขาม
4-0002 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนมูล
4-0003 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
4-0004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
4-0005 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
4-0006 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
4-0007 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านป่าคา
4-0009 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
4-0011 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
4-0012 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
4-0013 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
4-0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
4-0015 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
4-0016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
4-0017 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปัวพิทยา
4-0018 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
5-0001 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
5-0002 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
5-0003 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
5-0005 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
5-0007 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
5-0008 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
6-0001 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
6-0002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
6-0003 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
6-0004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
6-0005 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
6-0006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
6-0007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
6-0008 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
6-0009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
6-0010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
6-0011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
6-0012 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
6-0013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
6-0014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
6-0015 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
7-0001 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
7-0004 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชัยชุมภู
7-0005 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
7-0006 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
7-0007 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
7-0008 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฮวก
7-0009 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
7-0010 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
7-0011 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
7-0012 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
7-0013 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
7-0014 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
7-0015 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
7-0016 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
7-0017 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านยางขาม
7-0018 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
7-0019 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
7-0026 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
7-0032 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
7-0035 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
7-0036 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
7-0038 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
7-0040 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
8-0001 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
8-0005 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
8-0006 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
8-0007 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
8-0009 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
8-0010 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
9-0001 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
9-0002 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
9-0003 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
9-0005 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
9-0006 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
92.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
9-0009 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
9-0010 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
9-0012 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
9-0013 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
10-0001 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปง
10-0002 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
10-0009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
77.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
10-0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
95.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
11-0001 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
11-0012 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
11-0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
11-0003 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
11-0004 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
11-0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
11-0006 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
11-0007 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
11-0008 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
11-0009 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
11-0010 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
11-0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
12-0001 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
12-0002 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
12-0003 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
12-0004 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
12-0005 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
12-0006 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
13-0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
13-0002 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
13-0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
13-0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
13-0005 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
13-0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
13-0007 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
13-0008 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำบอน
13-0009 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
13-0010 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
13-0011 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
13-0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสา
13-0014 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
13-0015 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
13-0016 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันติสุข
13-0017 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
13-0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
14-0001 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
14-0002 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
15-0007 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
15-0008 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
15-0012 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
15-0014 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแบ่ง
16-0003 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
17-0001 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปงใหม่
17-0005 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนราชานุเคราะห์
17-0007 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
17-0008 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
17-0009 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสระ
17-0010 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
17-0013 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
17-0017 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
17-0018 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
17-0019 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
83.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
18-0005 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
18-0006 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผาลาด
18-0007 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
18-0008 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
18-0010 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
18-0014 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
18-0016 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
1-0009 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปัว
1-0010 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปาณัทคุณา
1-0011 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3
50.00
ชนะเลิศ
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำบอน
9-0004 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
9-0007 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
9-0008 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
9-0015 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
9-0016 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
10-0004 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
10-0005 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
96.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
10-0006 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
87.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
10-0007 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (คหกรรม) ป.4-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
10-0008 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (การปฐมพยาบาล) ม.1-ม.3
77.50
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
10-0012 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
10-0013 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
10-0014 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน
10-0015 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสถาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0077500343322754 วินาที
Power By School Master V 1.05