1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 1-0001 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นายสัญญา โยธาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ประธานกรรมการ
2 นางสาวนวรัตน์ ต้นแฝง ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการ
3 นางจีรานันท์ หอมนาน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กรรมการ
4 นางสาวชวนพิศ เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านฝายกวาง กรรมการและเลขานุการ
2 1-0002 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นายสุวัฒน์ กาติ๊บ ครูโรงเรียนบ้านฮวก ประธานกรรมการ
2 นางสาวพิชญา ขันทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กรรมการ
3 นางสาวนาตาชา เกิดคง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กรรมการและเลขานุการ
3 1-0003 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นางสาวอภิญญา ก๋าแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปง ประธานกรรมการ
2 นางสาวบุณยนุช ธัญลักษณ์ชัยกุล ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการ
3 นางสาวปิยรัตน์ น้ำสา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน กรรมการและเลขานุการ
4 1-0004 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1 นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ประธานกรรมการ
2 นางสาวจุฑามาศ สิงห์การ ครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม กรรมการ
3 นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์นาค ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการ
4 นางจรรยา บุญหมั้น ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย กรรมการและเลขานุการ
5 1-0005 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1 นางสาววรรณา วิชา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ประธานกรรมการ
2 นางเอื้องผึ้ง สุคัมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กรรมการ
3 นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยวร ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการและเลขานุการ
6 1-0006 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1 นายประสิทธิ์พงศ์ วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน ประธานกรรมการ
2 นางสาวพิมพรรณ์ พิทาคำ ครูโรงเรียนบ้านปางผักหม กรรมการ
3 นางสาววิภาดา คำประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการและเลขานุการ
7 1-0007 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1 นางสุณี พุ่มคำ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด ประธานกรรมการ
2 นางมณฑิตา คำปลิว ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
3 นางสร้อยสุดา ศรีกันไชย ครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม กรรมการและเลขานุการ
8 1-0008 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1 นางเยาวลักษณ์ กฤตินธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ประธานกรรมการ
2 นางสาวณัฐพร อินทนันชัย ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการ
3 นางสาวกริณรัฎฐ์ ชุมภู ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการและเลขานุการ
9 1-0012 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางเกศยามณชุ์ สุพรม ครูโรงเรียนบ้านผาตั้ง ประธานกรรมการ
2 นางสาวนงคราญ บรรจง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) กรรมการ
3 นางสาวนงคราญ สุใจบาล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว กรรมการ
4 นางสาวพัชรี ฮ้อรี ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการ
5 นางสาวรัชฎาพร อุทธิยา กรรมการโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กรรมการและเลขานุการ
10 1-0013 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นายอภิชาติ ดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ประธานกรรมการ
2 นางสุภัสสร กาติ๊บ ครูโรงเรียนบ้านสักลอ กรรมการ
3 นางวรารัตน์ เชิดอยู่ ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
4 นายกรรณิการ์ หลาบมาลา ครูโรงเรียนบ้านแวน กรรมการและเลขานุการ
11 1-0014 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นางสาวปิยนุช สุดยอด ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ประธานกรรมการ
2 นางวรัชยา พริ้งเพลิด ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการ
3 นางพิพิธภรณ์ ณ น่าน ครูโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง กรรมการและเลขานุการ
12 1-0015 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นายวิวัฒน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" ประธานกรรมการ
2 นายนิธิศ จตุแสน ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
3 นางนันทกรานต์ ราชคม ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการและเลขานุการ
13 1-0016 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1 นางสาวอวยพร สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ประธานกรรมการ
2 นางกัญญาณัฐ มีคง ครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม กรรมการ
3 นางสาวอัจฉรา เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการและเลขานุการ
14 1-0017 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1 นางจีราภา สุริยะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุปราณี เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนบ้านขุนกำลัง กรรมการ
3 นางสาวอรยา กันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก กรรมการ
4 นายภาณุพงศ์ ชาวเวียง ครูโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กรรมการ
5 นางสาวสาวิตรี บุญแรง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว กรรมการ
6 นางรจเรข ปัญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำบอน กรรมการ
7 นายโยธิน คำมา ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการและเลขานุการ
15 1-0018 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1 นางสาวทิพวรรณ พิราโสภา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ประธานกรรมการ
2 นายสมชาย สมชาติ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการ
3 นางสาวปฐมพร คำหล้า ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง กรรมการ
4 นายธนะกร แก้วคำปา ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการ
5 นายสารัมภ์ ก้อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กรรมการและเลขานุการ
16 1-0009 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
1 นางกัลยา จ้าวประยูร ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย ประธานกรรมการ
2 นางสาววรรณภา สืบศฤงคาร ครูโรงเรียนบ้านร่องแมด กรรมการ
3 นางสาวอารีรัตน์ ไชยกุล ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กรรมการ
4 นางรจนา พุทธรักษา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการ
5 นายกวิน เป็กตีปิน ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการและเลขานุการ
17 1-0010 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
1 นายทองคำ ทากัน ข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านแวน ประธานกรรมการ
2 นางสาวพิมพ์ชนก กมลขัน ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กรรมการ
3 นางรัชนี ตะนัย ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการและเลขานุการ
18 1-0011 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3
1 นายณัฐ คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลาด ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุพัตรา บัวติ๊บ ครูโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กรรมการ
3 นางสาวรัชนีย์ จิวิริยะวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการ
4 นางมาลีวรรณ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการและเลขานุการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 2-0001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายนิคม อินต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบ่ง ประธานกรรมการ
2 นางสาวระพีพรรณ์ สุพรม ครูโรงเรียนบ้านน้ำปุก รองประธานกรรมการ
3 นายภาณุเดช ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านสักลอ กรรมการ
4 นางกัลยา ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการและเลขานุการ
2 2-0002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายนิคม อินต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบ่ง ประธานกรรมการ
2 นางพัชรี สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) รองประธานกรรมการ
3 นางกมลชนก นำทาน ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการ
4 นายมนตรี เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านปงใหม่ กรรมการ
5 นางสาวพันธ์ทิพย์ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม กรรมการและเลขานุการ
3 2-0003 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายนิคม อินต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบ่ง ประธานกรรมการ
2 นางลำพึง ใจดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นางสาวบาจรีย์ ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม กรรมการ
4 นางสาวประภาพร เร่งเร็ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กรรมการ
5 นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุธรรม ครูโรงเรียนบ้านดอนมูล กรรมการและเลขานุการ
4 2-0004 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายอดุลย์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ประธานกรรมการ
2 นางสาวจีราวรรณ จันทร์เอ้ย ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ กรรมการ
3 นางสายใจ สมจิต ครูโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กรรมการ
4 นางชไมพร รินทร์ชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
5 2-0005 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายอดุลย์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ประธานกรรมการ
2 นางสาวจีราวรรณ จันทร์เอ้ย ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ กรรมการ
3 นางสายใจ สมจิต ครูโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กรรมการ
4 นางชไมพร รินทร์ชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
6 2-0006 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นายศรศักดิ์ บัวผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ประธานกรรมการ
2 นางสาวปวีณา บุญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รองประธานกรรมการ
3 นางเมริสา หัวนา ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการ
4 นางสาวสุภาพร กาดใจเข็ม ครูโรงเรียนบ้านร่องแมด กรรมการ
5 นางสุวิมล สิงห์คำ ครูโรงเรียนบ้านเลี้ยว กรรมการและเลขานุการ
7 2-0007 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1 นายศรศักดิ์ บัวผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง ประธานกรรมการ
2 นางสาวปวีณา บุญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ประธานกรรมการ
3 นางเมริสา หัวนา ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการ
4 นางสาวสุภาพร กาดใจเข็ม ครูโรงเรียนบ้านร่องแมด กรรมการ
5 นางสุวิมล สิงห์คำ ครูโรงเรียนบ้านเลี้ยว กรรมการและเลขานุการ
8 2-0008 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นายธีระพงษ์ สุทธะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ ประธานกรรมการ
2 นายพงศ์ศิริ ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านเวียงลอ รองประธานกรรมการ
3 นายฉันทัช กันทะดี ครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
4 นางอำภาพร เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง กรรมการ
5 นางนพมาศ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กรรมการและเลขานุการ
9 2-0009 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1 นายธีระพงษ์ สุทธะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ ประธานกรรมการ
2 นายพงศ์ศิริ ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านเวียงลอ รองประธานกรรมการ
3 นางอำภาพร เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง กรรมการ
4 นายฉันทัช กันทะดี ครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
5 นางนพมาศ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กรรมการและเลขานุการ
10 2-0010 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายวัลลพ ใจรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข ประธานกรรมการ
2 นายทินกรณ์ พลบุญ ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง รองประธานกรรมการ
3 นางสาวศุภิสรา บุตรวัน ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการ
4 นางสาวณัฏฐณิชา กองสุข ครูโรงเรียนบ้านขุนกำลัง กรรมการ
5 นางสาวนิรัชพร ดอนชัย ครูโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กรรมการ
6 นางสาวนุศรา แสนคำ ครูโรงเรียนบ้านปง กรรมการ
7 นายพงศ์พันธุ์ ขันแข็ง ครูโรงเรียนบ้านท่าม่าน กรรมการ
8 นางศิริรัตน์ อินแปลง ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
9 นางอุไรทิพย์ สวยสม ครูโรงเรียนบ้านฮวก กรรมการและเลขานุการ
11 2-0011 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นายวัลลพ ใจรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข ประธานกรรมการ
2 นางศิรินภา เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนบ้านปง รองประธานกรรมการ
3 นายศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจ ครูโรงเรียนบ้านจำบอน กรรมการ
4 นางคนึงนิจ รวมสุข ครูโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กรรมการ
5 นายชุติเดช เร่งเร็ว ครูโรงเรียนบ้านสระ กรรมการ
6 นางสาวจารุวรรณ เวียงสมุทร ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการ
7 นางสาวจีรพร สนิท ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการ
8 นางศิริรัตน์ อินแปลง ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
9 นางเรณู พลบุญ ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการและเลขานุการ
12 2-0012 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นายโสภณ นาปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ประธานกรรมการ
2 นางสาวอัจฉรา ใจกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) รองประธานกรรมการ
3 นางสาวจณิสา สัมพันธสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กรรมการ
4 นางสาวอัญชัน จิโนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านปางผักหม กรรมการ
5 นางพัชรี นาปรัง ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการ
6 นายวิทยา จันทร์ทนะ ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
13 2-0018 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1 นายเอกรัตน์ กันทะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ประธานกรรมการ
2 นางสาวจิราพร สวยเจริญ ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ
3 นางสาวดรุณี สุวรรณะ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการ
4 นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
5 นางสาวเจนจิรา ราวิชัย ครูโรงเรียนบ้านสักทุ่ง กรรมการ
6 นายจิรวัฒน์ ขอกลาง ครูโรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" กรรมการ
7 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก กรรมการ
8 นางพนิดา สารเทพ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการและเลขานุการ
14 2-0019 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1 นายเอกรัตน์ กันทะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ประธานกรรมการ
2 นางสาวจิราพร สวยเจริญ ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ
3 นางสาวพรชิตา บัวตูม ครูโรงเรียนบ้านสันหลวง กรรมการ
4 นายจิรวัฒน์ ขอกลาง ครูโรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" กรรมการ
5 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก กรรมการ
6 นางสาวเบญจวรรณ หอมนาน ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการและเลขานุการ
15 2-0013 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1 นายปรีชา โสภาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวนโค้ง ประธานกรรมการ
2 นางปีย์วรา โยปัญญา ครูโรงเรียนบ้านฮวก รองประธานกรรมการ
3 นางสาวดวงสมร กันทา ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ
4 นางสาวศวรรยา วงศ์ขัติ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการ
5 นางสาวชฏาธาร มงคลกิจอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กรรมการและเลขานุการ
16 2-0014 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1 นายปรีชา โสภาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวนโค้ง ประธานกรรมการ
2 นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนบ้านยางขาม รองประธานกรรมการ
3 นางสาวชฎาธาร มงคลกิจอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กรรมการ
4 นางภัสราภรณ์ อุทธิยัง ครูโรงเรียนบ้านป่าคา กรรมการ
5 นางสาวณัฐกานต์ ขันทะ ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการและเลขานุการ
17 2-0015 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1 นางเอมพิกา ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประธานกรรมการ
2 นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวรสสุคนธ์ อินตะแสน ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
4 นางกัญญาภัค ปัญญาดี ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
5 นางสาวณกานดา ชนะพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการและเลขานุการ
18 2-0016 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1 นางเอมพิกา ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุภารัตน์ หมั่นการ ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน รองประธานกรรมการ
3 นายกฤษฎาภิวัตน์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
4 นางสาวพรชิตา บัวตูม ครูโรงเรียนบ้านสันหลวง กรรมการ
5 นางสาวณัฐกานต์ ขันทะ ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการและเลขานุการ
19 2-0017 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1 นางเอมพิกา ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุภารัตน์ หมั่นการ ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน รองประธานกรรมการ
3 นายกฤษฎาภิวัตน์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
4 นายฉันทัช กันทะดี ครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
5 นางสาวปิยะวรรณ จันทจร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 3-0001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายมนตรี วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสา ประธานกรรมการ
2 นางอรนุช สิงห์หล้า ครูโรงเรียนบ้านวังบง กรรมการ
3 นางสาวกมลา บุญยศยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง กรรมการ
4 นางสาวกัญญารัตน์ ดีขันคำ ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
5 นางสาวเจนจิรา สมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการและเลขานุการ
2 3-0002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายโสภณ นาปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ประธานกรรมการ
2 นางเพ็ญผกา มณีเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
3 นางสาวรุ่งนภา บุญวงค์ ครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม กรรมการ
4 นางสาวณาตยา พาบัว ครูโรงเรียนบ้านปัวศรีพรม กรรมการ
5 นางสาวอุทัยวรรณ ปันคำ ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กรรมการและเลขานุการ
3 3-0003 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายไพฑูรย์ มาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก ประธานกรรมการ
2 นายสถาปัตย์ สมนึก ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) กรรมการ
3 นายจำรัส จ้องสาระ ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการ
4 นางวรรณา กิตติกวินพัทธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการ
5 นางสาวจรีนา พุทธรักษา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
4 3-0004 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1 นายยุทธนา คงแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง ประธานกรรมการ
2 นางสาวธิดา เหตุผลดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กรรมการ
3 นายนิคม พรมมา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการ
4 นายฉัตรมงคล จันทรา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
5 นางสาวดัทฤยา อุปนันท์ ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
5 3-0005 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1 ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน ประธานกรรมการ
2 นายภควัต พุทธรักษา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการ
3 นายนพดล บัวแสง ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการ
4 นายอนันท์ ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กรรมการ
5 นางสาวพรพิรุณ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการและเลขานุการ
6 3-0006 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1 นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน ประธานกรรมการ
2 นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล ครูโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการ
3 นางสาวนฤมล โยธาดี ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง กรรมการ
4 นายสง่า กันทะบุญ ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก กรรมการ
5 นางสาวรุ้งคราญ วิริยัง ครูโรงเรียนบ้านแบ่ง กรรมการและเลขานุการ
7 3-0007 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1 นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน ประธานกรรมการ
2 นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล ครูโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการ
3 นางสาวนฤมล โยธาดี ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง กรรมการ
4 นายสง่า กันทะบุญ ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก กรรมการ
5 นางสาวรุ้งคราญ วิริยัง ครูโรงเรียนบ้านแบ่ง กรรมการและเลขานุการ
8 3-0008 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นายวรพล จ้าวประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงใหม่ ประธานกรรมการ
2 นางเบญญาภา อินต๊ะวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
3 นางชณัฐนิษา แสนปัญญา ครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม กรรมการ
4 นางสาวมะลิวัลย์ อุทธิยัง ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน กรรมการ
5 นางสาวชุติณัชชา ไชยโย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" กรรมการและเลขานุการ
9 3-0009 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1 นายวรพล จ้าวประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงใหม่ ประธานกรรมการ
2 นางสาวนิศารัตน์ สิบหมื่นอาด ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการ
3 นางวรัชยา ขันโท ครูโรงเรียนชัยชุมภู กรรมการ
4 นางสาวมะลิวัลย์ อุทธิยัง ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน กรรมการ
5 นางสาววิลัยพร หงุ่ยกระโทก ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการและเลขานุการ
10 3-0010 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโจ้โก้ ประธานกรรมการ
2 นางกัญญารัตน์ วันติ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการ
3 นางลัดดาวัณย์ ธิมา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กรรมการ
4 นางสาวอำพร กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าม่าน กรรมการ
5 นางสาวปิยมาศ อินทรสัตยพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านปงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
11 3-0011 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1 นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจ้โก้ ประธานกรรมการ
2 นางกัญญารัตน์ วันติ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการ
3 นางลัดดาวัณย์ ธิมา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กรรมการ
4 นางสาวอำพร กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าม่าน กรรมการ
5 นางสาวปิยมาศ อินทรสัตยพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านปงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
12 3-0012 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1 นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ประธานกรรมการ
2 นางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน กรรมการ
3 นายสราวุธ หอมนาน ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการ
4 นางสาวสลิลลา ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนบ้านดอนเงิน กรรมการ
5 นางสาวอรวรรณ์ มันใส ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการและเลขานุการ
13 3-0013 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1 นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ประธานกรรมการ
2 นางสาวสลิลลา ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนบ้านดอนเงิน กรรมการ
3 นางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน กรรมการ
4 นายสราวุธ หอมนาน ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการ
5 นางสาวอรวรรณ์ มันใส ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการและเลขานุการ
14 3-0014 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1 นางสาวอำไพร สมสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวงพยอม ประธานกรรมการ
2 นายสุรพงษ์ วิกะหะ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทาย กรรมการ
3 นางสาวสุนิสา ทนทาน ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
4 นางกนกวรรณ เขียนโพธิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการ
5 นางสาวประภาศรี จันปวงเสน ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการและเลขานุการ
15 3-0015 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางสาวอำไพร สมสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวงพยอม ประธานกรรมการ
2 นายพงกษิณ วังอินต๊ะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการ
3 นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฏ์ ครูโรงเรียนบ้านแวน กรรมการ
4 นายสุรพงษ์ วิกะหะ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทาย กรรมการ
5 นางสาวประภาศรี จันปวงเสน ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 4-0001 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายศวิต ฟักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม ประธานกรรมการ
2 นายเก้าศักดิ์ดา อ่องคำ ครูโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กรรมการ
3 นางสาวชาลิสา ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านร่องแมด กรรมการ
4 นางราตรี ธูปมงคล ครูโรงเรียนบ้านร่องค้อม กรรมการ
5 นางกัลยกร รัศมีจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน กรรมการและเลขานุการ
2 4-0002 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายอดุลย์ วรรณคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง ประธานกรรมการ
2 นายกิตติพงษ์ สมภาร ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการ
3 นางสาววิจิตรา กลิ่นหอม ครูโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กรรมการ
4 นางสาวจิราพร คำลือ ครูโรงเรียนบ้านขุนกำลัง กรรมการ
5 นางพวงเพชร ชัยแก้ว ครูโรงเรียนบ้านฝายกวาง กรรมการและเลขานุการ
3 4-0003 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายศวิต ฟักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม ประธานกรรมการ
2 นายเก้าศักดิ์ดา อ่องคำ ครูโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กรรมการ
3 นางสาวชาลิสา ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านร่องแมด กรรมการ
4 นางราตรี ธูปมงคล ครูโรงเรียนบ้านร่องค้อม กรรมการ
5 นางกัลยกร รัศมีจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน กรรมการและเลขานุการ
4 4-0004 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ ประธานกรรมการ
2 นายเกษม วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการ
3 นางสาวธัญญลักษณ์ กลิ่นหอม ครูโรงเรียนบ้านสักทุ่ง กรรมการ
4 นายพิษณุ ศรีขันทะ ครูโรงเรียนบ้านจำบอน กรรมการ
5 นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ย ครูโรงเรียนบ้านสบบง กรรมการและเลขานุการ
5 4-0005 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายณัฐพงษ์ ชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแมด ประธานกรรมการ
2 นางสาวจันทร์สาย เวียงคำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการ
3 นายรัชชานนท์ มาสุข ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการ
4 นายพงษ์พัฒน์ เลาสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน กรรมการ
5 นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการและเลขานุการ
6 4-0006 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ ประธานกรรมการ
2 นายเกษม วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการ
3 นายพิษณุ ศรีขันทะ ครูโรงเรียนบ้านจำบอน กรรมการ
4 นางสาวธัญญลักษณ์ กลิ่นหอม ครูโรงเรียนบ้านสักทุ่ง กรรมการ
5 นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ย ครูโรงเรียนบ้านสบบง กรรมการและเลขานุการ
7 4-0007 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นายบุญสิน สุปันตา ผู้อำนวยการกลุ่มสพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการ
2 นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดง รองประธานกรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาส ครูโรงเรียนบ้านปงใหม่ กรรมการ
4 นางสาวนฤมล ศรีขันทะ ครูโรงเรียนบ้านป่าสัก กรรมการ
5 นายพิทวัส วงษ์สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการและเลขานุการ
8 4-0008 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 4-0009 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1 นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางมดแดง ประธานกรรมการ
2 นายบุญเชิด ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านเลี้ยว รองประธานกรรมการ
3 นายอธิศ ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการ
4 นางสาวธารีญา เขจร ครูโรงเรียนบ้านปี้ กรรมการ
5 นายศรัณยู แสนสุรีย์ ครูโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กรรมการและเลขานุการ
10 4-0010 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 4-0011 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายวิเชียร ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางผักหม ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัย ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการ
3 นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ
4 นางอรัญญา จันทนะ ครูโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กรรมการ
5 นางสาวชลธิชา สบบง ครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวง กรรมการและเลขานุการ
12 4-0012 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายเพิ่มพูล เตชะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ประธานกรรมการ
2 นางวิสุตรา สืบแสน ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
3 นายรุ่งเรือง เมืองมา ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการ
4 นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
5 นายเอกชัย ชายวิชัย ครูโรงเรียนบ้านร่องแมด กรรมการและเลขานุการ
13 4-0013 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายวิเชียร ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางผักหม ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัย ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการ
3 นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ
4 นางอรัญญา จันทนะ ครูโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กรรมการ
5 นางสาวชลธิชา สบบง ครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวง กรรมการและเลขานุการ
14 4-0014 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวง ประธานกรรมการ
2 นางสาวมารยาท ภู่ภัทรพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
3 นางสาวจิระประภา ไชยมงคล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กรรมการ
4 นายพิชิต เปล่งใส ครูโรงเรียนบ้านสักลอ กรรมการ
5 นางสาวชญานี สมบัติเจริญกิจ ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการและเลขานุการ
15 4-0015 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นายเสมอพงษ์ อินปั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมภู ประธานกรรมการ
2 นางสาวสาริกา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านแวน กรรมการ
3 นางอรวรรณ ดอกมะลิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กรรมการ
4 นางสาวพิชชาภัทร์ ทะนะเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กรรมการ
5 นางเนตรนภา กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการและเลขานุการ
16 4-0016 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง ประธานกรรมการ
2 นางจารุพรรณ ไชยบาล ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กรรมการ
3 นางสาวพรทิวา ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านฮวก กรรมการ
4 นายรัชนาท ยะมงคล ครูโรงเรียนบ้านควรดง กรรมการ
5 นางสาวศศิมาภรณ์ หายทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการและเลขานุการ
17 4-0017 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นายสมพล สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน ประธานกรรมการ
2 นายศุภเกียรติ กุลพงศ์เสรี ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
3 นายปิยวัฒน์ การะเกตุ ครูโรงเรียนบ้านร่องแมด กรรมการ
4 นางสาวจุฑามาศ กาละพวก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
5 นายนิพนธ์ วิทยาวาณิตย์ ครูโรงเรียนบ้านปง กรรมการและเลขานุการ
18 4-0018 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1 นายสมพล สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน ประธานกรรมการ
2 นายศุภเกียรติ กุลพงศ์เสรี ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
3 นายปิยวัฒน์ การะเกตุ ครูโรงเรียนบ้านร่องแมด กรรมการ
4 นางสาวจุฑามาศ กาละพวก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
5 นายนิพนธ์ วิทยาวาณิตย์ ครูโรงเรียนบ้านปง กรรมการและเลขานุการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 5-0001 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1 นายพนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง ประธานกรรมการ
2 นายวิชัย บ่อแก้ว ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
3 นางสาววิทิตา เฉลิมวรรณ ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน กรรมการ
4 นายอภิสิทธิ์ วิทยาวาณิตย์ ครูโรงเรียนปัวพิทยา กรรมการ
5 นางสาวศุภมาส โยธาดี ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการและเลขานุการ
2 5-0002 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1 นายพนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง ประธานกรรมการ
2 นายวิชัย บ่อแก้ว ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
3 นายอภิสิทธิ์ วิทยาวาณิตย์ ครูโรงเรียนปัวพิทยา กรรมการ
4 นางสาววิทิตา เฉลิมวรรณ ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน กรรมการ
5 นางสาวศุภมาส โยธาดี ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการและเลขานุการ
3 5-0003 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1 นายมนัด คำถิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ประธานกรรมการ
2 นายทินกร จอมสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านสักลอ กรรมการ
3 นายกฤษณุ ก้อสละ ครูโรงเรียนบ้านน้ำปุก กรรมการ
4 นางสาวฐาปณี บุญสินธุ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการ
5 นางสาวพรวิภา ไชป้อ ครูโรงเรียนบ้านสะแล่ง กรรมการและเลขานุการ
4 5-0004 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
5 5-0005 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1 นายมนัด คำถิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ประธานกรรมการ
2 นายทินกร จอมสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านสักลอ กรรมการ
3 นายกฤษนุ ก้อสละ ครูโรงเรียนบ้านน้ำปุก กรรมการ
4 นางสาวฐาปณี บุญสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการ
5 นางสาวพรวิภา ไชป้อ ครูโรงเรียนบ้านสะแล่ง กรรมการและเลขานุการ
6 5-0006 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
7 5-0007 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายปรีชา กาวีเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง ประธานกรรมการ
2 นายสันติพงษ์ สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการ
3 นายจรินทร์ คำมาปัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย กรรมการ
4 นางทิมพิกา ปันสืบ ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการ
5 นางสาวอุบลพรรณ บัวติ๊บ ครูโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการและเลขานุการ
8 5-0008 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายจำเริญ เรือนสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน ประธานกรรมการ
2 นายศตวรรษ โยธาดี ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการ
3 นายวรัทภพ หัวนา ครูโรงเรียนบ้านสักทุ่ง กรรมการ
4 นางสาวปุญณภัส เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการ
5 นายศักดา หลาบมาลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กรรมการและเลขานุการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 6-0001 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
1 นายอุดม อรหันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) ประธานกรรมการ
2 นายวิทวัส กันทะเนตร ครูโรงเรียนบ้านสถาน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวทักษยา กองมงคล ครูโรงเรียนบ้านผาตั้ง กรรมการและเลขานุการ
2 6-0002 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
1 นายอุดม อรหันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) ประธานกรรมการ
2 นายวิทวัส กันทะเนตร ครูโรงเรียนบ้านสถาน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวทักษยา กองมงคล ครูโรงเรียนบ้านผาตั้ง กรรมการและเลขานุการ
3 6-0003 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
1 นายอุดม อรหันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) ประธานกรรมการ
2 นายวิทวัส กันทะเนตร ครูโรงเรียนบ้านสถาน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวทักษยา กองมงคล ครูโรงเรียนบ้านผาตั้ง กรรมการและเลขานุการ
4 6-0004 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายภูบดินทร์ พวงจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต ประธานกรรมการ
2 นางพัชรินทร์ สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ
3 นางสาวทิพยรัตน์ ใจคำสุข ครูโรงเรียนบ้านเวียงลอ กรรมการ
4 นางจริยา บุญชุม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมอก กรรมการ
5 นางสาวเขมิกา คำวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการและเลขานุการ
5 6-0005 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายภูบดินทร์ พวงจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต ประธานกรรมการ
2 นางพัชรินทร์ สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ
3 นางสาวทิพยรัตน์ ใจคำสุข ครูโรงเรียนบ้านเวียงลอ กรรมการ
4 นางจริยา บุญชุม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมอก กรรมการ
5 นางสาวเขมิกา คำวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการและเลขานุการ
6 6-0006 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นายภูบดินทร์ พวงจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต ประธานกรรมการ
2 นางพัชรินทร์ สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ
3 นางสาวปัทมา รอดกูล ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการและเลขานุการ
7 6-0007 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 นายวิจิตร สมศรีวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวก ประธานกรรมการ
2 นายพิษณุสรณ์ หวานเสียง ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นางสาวอำพรพันธ์ สะสาง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน) กรรมการและเลขานุการ
8 6-0008 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นายวิจิตร สมศรีวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวก ประธานกรรมการ
2 นายพิษณุสรณ์ หวานเสียง ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นางสาวอำพรพันธ์ สะสาง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน) กรรมการและเลขานุการ
9 6-0009 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายอารีย์ ขรรค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว ประธานกรรมการ
2 สิบเอกพงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตร ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวอัญชลี กันธิ ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการและเลขานุการ
10 6-0010 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นายอารีย์ ขรรค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว ประธานกรรมการ
2 สิบเอกพงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตร ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวอัญชลี กันธิ ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการและเลขานุการ
11 6-0011 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นายอารีย์ ขรรค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว ประธานกรรมการ
2 สิบเอกพงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตร ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวอัญชลี กันธิ ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการและเลขานุการ
12 6-0012 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นายวิจิตร สมศรีวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮวก ประธานกรรมการ
2 นายพิษณุสรณ์ หวานเสียง ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นางสาวอำพรพันธ์ สะสาง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน) กรรมการและเลขานุการ
13 6-0013 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นางชญานิศา ปิงสุแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ประธานกรรมการ
2 นายวีระวุฒิ ตุ้ยสาร ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวศิรินันท์ นันทะเสน ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการและเลขานุการ
14 6-0014 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นางชญานิศา ปิงสุแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ประธานกรรมการ
2 นายวีระวุฒิ ตุ้ยสาร ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวศิรินันท์ นันทะเสน ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการและเลขานุการ
15 6-0015 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1 นางชญานิศา ปิงสุแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ประธานกรรมการ
2 นายวีระวุฒิ ตุ้ยสาร ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวศิรินันท์ นันทะเสน ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการและเลขานุการ
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 7-0001 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1 นายณภัทร คะมณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย ประธานกรรมการ
2 นายฤทธิพล อินธิมา ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการ
3 นายอดิศักดิ์ รันทด ครูโรงเรียนบ้านฮวก กรรมการและเลขานุการ
2 7-0002 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
3 7-0003 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
4 7-0004 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายณรงฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
5 7-0005 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายณรงฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
6 7-0006 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายณรงฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
7 7-0007 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายณรงฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
8 7-0008 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางมนัสริญ ศรีภัคสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) ประธานกรรมการ
2 นายรังสรรค์ ป่าตุ้ม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3 นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
9 7-0009 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางมนัสริญ ศรีภัคสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) ประธานกรรมการ
2 นายรังสรรค์ ป่าตุ้ม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3 นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
10 7-0010 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางมณัสริญ ศรีภัคสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) ประธานกรรมการ
2 นายรังสรรค์ ป่าตุ้ม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3 นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
11 7-0011 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางมนัสริญ ศรีภัคสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) ประธานกรรมการ
2 นายรังสรรค์ ป่าตุ้ม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3 นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
12 7-0012 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางมนัสริญ ศรีภัคสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) ประธานกรรมการ
2 นายรังสรรค์ ป่าตุ้ม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3 นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
13 7-0013 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางมนัสริญ ศรีภัคสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) ประธานกรรมการ
2 นายรังสรรค์ ป่าตุ้ม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3 นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
14 7-0014 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางมนัสริญ ศรีภัคสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) ประธานกรรมการ
2 นายรังสรรค์ ป่าตุ้ม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3 นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
15 7-0015 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางมนัสริญ ศรีภัคสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) ประธานกรรมการ
2 นายรังสรรค์ ป่าตุ้ม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3 นายสมศักดิ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
16 7-0016 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายณรงฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
17 7-0017 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายณรงฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
18 7-0018 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายณรงฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
19 7-0019 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายณรงฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อน้อย ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
3 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
20 7-0020 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
21 7-0021 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
22 7-0022 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
23 7-0023 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
24 7-0024 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
25 7-0025 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
26 7-0026 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
27 7-0027 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
28 7-0028 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
29 7-0029 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
30 7-0030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
31 7-0031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
32 7-0032 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
33 7-0033 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
34 7-0035 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
35 7-0034 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
36 7-0036 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
37 7-0037 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
38 7-0038 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
39 7-0039 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
40 7-0040 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1 นายอณิรุจน์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ประธานกรรมการ
2 นายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) รองประธานกรรมการ
3 นายพลาเดช พินิจมนตรี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอภิชาติ กันยะมี ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นายสามารถ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสบขาม กรรมการ
6 นายชนุดร วารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
41 7-0041 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
42 7-0042 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
43 7-0043 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
44 7-0044 การแข่งขันการวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายผสมขิม) ป.1-ป.6
45 7-0045 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายผสมขิม) ม.1-ม.3
46 7-0046 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ป.1-ป.6
47 7-0047 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ม.1-ม.3
48 7-0048 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ป.1-ป.6
49 7-0049 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ม.1-ม.3
50 7-0050 การแข่งขันดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ป.1-ป.6
51 7-0051 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ม.1-ม.3
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 8-0001 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ประธานกรรมการ
2 นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางเฉิดฉาย บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
4 นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการและเลขานุการ
2 8-0002 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3 8-0003 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
4 8-0004 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5 8-0005 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1 นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ประธานกรรมการ
2 นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางเฉิดฉาย บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
4 นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการและเลขานุการ
6 8-0006 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1 นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ประธานกรรมการ
2 นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางเฉิดฉาย บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
4 นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการและเลขานุการ
7 8-0007 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1 นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ประธานกรรมการ
2 นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางเฉิดฉาย บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
4 นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการและเลขานุการ
8 8-0008 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9 8-0009 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1 นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ประธานกรรมการ
2 นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางเฉิดฉาย บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการ
4 นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการและเลขานุการ
10 8-0010 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1 นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ประธานกรรมการ
2 นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางเฉิดฉาย บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการและเลขานุการ
4 นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการและเลขานุการ
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 9-0001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1 นางสาว เสาวลักษณ์ ดอนมูล ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ประธานกรรมการ
2 นางวิรัลพัชร มิ่งโอโร ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางกนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการ
4 นางสาวภดาภรณ์ เบญจญาติ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการ
5 นายกิตติพงษ์ ขันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสบบง กรรมการและเลขานุการ
2 9-0002 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1 นางกัญญารัตน์ พวงมะลิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำบอน ประธานกรรมการ
2 นายเทวินทร์ นิลมณี ครูโรงเรียนบ้านป่าคา กรรมการ
3 นางวรรณวณัฐ ไทยทาน ครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
4 นางสาวรัชนี ศรีแพงมน ครูโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กรรมการ
5 นางสาวเอื้อการย์ จอมภา ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
3 9-0003 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1 นายภาณุพล ยิ้มใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน ประธานกรรมการ
2 Mr.Roth Tara ครูโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กรรมการ
3 นางสาววิไลวรรณ สันป่าแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน กรรมการ
4 นางสาวศศินา อุ่นเมือง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง กรรมการ
5 นางสาววัชรีพร เวียงสมุทร ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการและเลขานุการ
4 9-0005 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1 นางนนทวรรณ รวมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวน ประธานกรรมการ
2 นางสาววรรณภา ยะอิตะ ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กรรมการ
3 นางสาวทวิวสรร เศรษฐประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน กรรมการ
4 นางธัญชนก โนธา ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการ
5 นางเกษราภรณ์ มีหลาย ครูโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กรรมการและเลขานุการ
5 9-0006 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1 นางสาววรุณรัศม์ รัตนพงษ์โอฬาร ผู้อำนวยการโรงเรียนปัวพิทยา ประธานกรรมการ
2 นางพิมพ์ฉาย มั่งมูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย กรรมการ
3 นางสาวสร้อยสุดา สุนสะดี ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการ
4 นางสายรุ้ง สมศรีวัฒนา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการ
5 นางสาวภคณภัทร เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการและเลขานุการ
6 9-0011 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
7 9-0009 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1 นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" ประธานกรรมการ
2 นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ รองประธานกรรมการ
3 นางสาวปานวาด เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการ
4 นางกมลลักษณ์ ยะมา ครูโรงเรียนบ้านสีพรม กรรมการ
5 นางสาวกุลรัศมิ์ มีสุข ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
6 นางสาวรุ่งนภา ศรชัย ครูโรงเรียนบ้านน้ำปุก กรรมการและเลขานุการ
8 9-0010 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1 นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" ประธานกรรมการ
2 นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ รองประธานกรรมการ
3 นางสาวปานวาด เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการ
4 นางกมลลักษณ์ ยะมา ครูโรงเรียนบ้านสีพรม กรรมการ
5 นางสาวกุลรัศมิ์ มีสุข ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
6 นางสาวรุ่งนภา ศรชัย ครูโรงเรียนบ้านน้ำปุก กรรมการและเลขานุการ
9 9-0012 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1 นายจักรี สุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ประธานกรรมการ
2 นางสาวณัฐกานต์ สานพรม ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางสาวนุชนาฎ อรุณสว่าง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
10 9-0013 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1 นายจักรี สุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ประธานกรรมการ
2 นางสาวณัฐกานต์ สานพรม ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางสาวนุชนาฎ อรุณสว่าง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
11 9-0017 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12 9-0004 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
1 นางสาววรุณรัศม์ รัตนพงษ์โอฬาร ผู้อำนวยการโรงเรียนปัวพิทยา ประธานกรรมการ
2 นาง พิมพ์ฉาย มั่งมูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย กรรมการ
3 นางสาวสร้อยสุดา สุนสะดี ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการ
4 นางสายรุ้ง สมศรีวัฒนา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการ
5 นางสาวภคณภัทร เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการและเลขานุการ
13 9-0007 การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
1 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2 นางธนวรรณ เย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านปางผักหม กรรมการ
3 นางสุพินิจ กวาวเจริญ ครูโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กรรมการ
4 นางรัตดาวัลย์ สุขเพียง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการ
5 นางสิเนหา ชัยสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กรรมการและเลขานุการ
14 9-0008 การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
1 นางสาวปาลีรัตน์ วังวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ประธานกรรมการ
2 นางพรพิชชา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านขุนกำลัง กรรมการ
3 นางวันเพ็ญ ปัญจจอม ครูโรงเรียนบ้านจำบอน กรรมการ
4 นางสาวมติกาญจน์ ขาวสะอาด ครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม กรรมการ
5 นางมัณฑกานต์ ทิพยมณฑล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการและเลขานุการ
15 9-0014 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 9-0015 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6
1 นายจักรี สุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ประธานกรรมการ
2 นางสาวณัฐกานต์ สานพรม ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางสาวนุชนาฎ อรุณสว่าง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
17 9-0016 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
1 นายจักรี สุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา ประธานกรรมการ
2 นางสาวณัฐกานต์ สานพรม ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางสาวนุชนาฎ อรุณสว่าง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 10-0001 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายฉลาด เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายกวาง ประธานกรรมการ
2 สิบตำรวจโทวิจารย์ หมดสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อหลวง รองประธานกรรมการ
3 นางสาวปิยนุช สุดยอด ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ บุญไชย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กรรมการ
5 นายเอกพันธ์ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ
6 นายพงษ์ศักดิ์ ชาญชัย ครูโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กรรมการ
7 นางสาวธัญรัศม์ คำมาปัน ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
8 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัติยศ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน) กรรมการ
9 นายสุบิน บุญอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านปัวศรีพรม กรรมการ
10 นายสุพจน์ ทดดอน ครูโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กรรมการ
11 นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
2 10-0002 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายณัฐกฤช ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลี้ยว ประธานกรรมการ
2 นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ รองประธานกรรมการ
3 นายสุรไกร หมื่นแก้ว ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายกวิน ทนันไชย ครูโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กรรมการ
5 นายรัฐวิชญ์ สารเทพ ครูโรงเรียนบ้านปง กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีภัทรดนัย มูลศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าม่าน กรรมการ
7 นายวรัทภพ หัวนา ครูโรงเรียนบ้านสักทุ่ง กรรมการ
8 นายพลกฤษ ใจวังโลก ครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม กรรมการ
9 นายชิษณุพงศ์ วันติ ครูโรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) กรรมการ
10 นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
11 นางสาวกฤษณา กองแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กรรมการ
12 นายชรินทร์ ธิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอ กรรมการและเลขานุการ
3 10-0003 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
4 10-0009 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1 นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ประธานกรรมการ
2 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการ
3 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
5 10-0010 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1 นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ประธานกรรมการ
2 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการ
3 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
6 10-0011 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
7 10-0004 การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
1 นายชรินทร์ ธิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอ ประธานกรรมการ
2 นายสมจิตร ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการ
3 นายธนวัฒน์ ยี่สิบแสน ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการ
4 นายนิกรณ์ ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการ
5 นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการและเลขานุการ
8 10-0005 การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
1 นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ประธานกรรมการ
2 นายนิกรณ์ ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการ
3 นายสราวุธ หอมนาน ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการ
4 นางสาวศุภมาส โยธาดี ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
5 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
9 10-0006 การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
1 นายชรินทร์ ธิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักลอ ประธานกรรมการ
2 นายสมจิตร ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการ
3 นายธนวัฒน์ ยี่สิบแสน ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการ
4 นายนิกรณ์ ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการ
5 นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการและเลขานุการ
10 10-0007 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (คหกรรม) ป.4-ป.6
1 นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ประธานกรรมการ
2 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
3 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการและเลขานุการ
11 10-0008 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (การปฐมพยาบาล) ม.1-ม.3
1 นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ประธานกรรมการ
2 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
3 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการและเลขานุการ
12 10-0012 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นางวรนิษฐา คำยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ
2 นายนันทวัฒน์ สักแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการ
3 นางบุญธิดา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) กรรมการ
4 นายวีระวัฒน์ เอี่ยมละออ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการ
5 นายวุฒิธินันท์ เฉียบแหลม ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ กรรมการและเลขานุการ
13 10-0013 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นางวรนิษฐา คำยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ
2 นายนันทวัฒน์ สักแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการ
3 นางบุญธิดา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) กรรมการ
4 นายวีระวัฒน์ เอี่ยมละออ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการ
5 นายวุฒิธินันท์ เฉียบแหลม ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ กรรมการและเลขานุการ
14 10-0014 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1 นางสาวสมาตยา สัมพันธสิทธิ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2 นางนิชนันท์ สุกันทอง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางพัฒน์นรี สรรสอน ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการและเลขานุการ
15 10-0015 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1 นางสาวสมาตยา สัมพันธสิทธิ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2 นางนิชนันท์ สุกันทอง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3 นางพัฒน์นรี สรรสอน ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการและเลขานุการ
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 11-0001 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุนิพร ลาบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านขุนกำลัง กรรมการ
3 นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
4 นายสรชัย ช่างแต่ง ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการ
5 นางสุวิมล ฟูคำ ครูโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กรรมการและเลขานุการ
2 11-0012 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1 นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
2 นายวรพันธ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการ
3 นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม กรรมการ
4 นางสาวนรากร กองมงคล ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
5 นางอัจฉราภรณ์ สุวรรณทา ครูโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ กรรมการและเลขานุการ
3 11-0002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1 นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย ประธานกรรมการ
2 นางสาวจินห์จุฑา เที่ยงโชคชัย ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กรรมการ
3 นางสาวดาริณี เขียวสะอาด ครูโรงเรียนบ้านสบบง กรรมการ
4 นายธรรณโรจน์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
5 นางรุจิรา ฟักงาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กรรมการและเลขานุการ
4 11-0003 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1 นางสุชัญญ์ญา นงนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ประธานกรรมการ
2 นางจินตรา คงกล่อม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งแต กรรมการ
3 นายศรายุทธ บ้านสระ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการ
4 นางพัลลภา บุตรดาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านฮวก กรรมการ
5 นางสาวจินห์จุฑา เที่ยงโชคชัย ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กรรมการและเลขานุการ
5 11-0004 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1 นางสุชัญญ์ญา นงนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ประธานกรรมการ
2 นางสาวจินห์จุฑา เที่ยงโชคชัย ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กรรมการ
3 นายศรายุทธ บ้านสระ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการ
4 นางพัลลภา บุตรดาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านฮวก กรรมการ
5 นางจินตรา คงกล่อม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งแต กรรมการและเลขานุการ
6 11-0005 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นางสุชัญญ์ญา นงนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ประธานกรรมการ
2 นางสาวจินห์จุฑา เที่ยงโชคชัย ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กรรมการ
3 นายศรายุทธ บ้านสระ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการ
4 นางพัลลภา บุตรดาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านฮวก กรรมการ
5 นางจินตรา คงกล่อม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งแต กรรมการและเลขานุการ
7 11-0006 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมอก ประธานกรรมการ
2 นายภานุพงศ์ ทุ่งเย็น ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการ
3 นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กรรมการ
4 นางอริยาณัฐ จำรัส ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการ
5 นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
8 11-0007 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมอก ประธานกรรมการ
2 นายภานุพงศ์ ทุ่งเย็น ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการ
3 นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กรรมการ
4 นางสุดารัตน์ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ กรรมการ
5 นางอริยาณัฐ จำรัส ครูโรงเรียนบ้านผาลาด กรรมการและเลขานุการ
9 11-0008 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายหาญ นันกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด ประธานกรรมการ
2 นายวรวิทย์ ตาสาย ครูโรงเรียนบ้านยางขาม ประธานกรรมการ
3 นายประทีป ทิสา ครูโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กรรมการ
4 นางสาวชนาธิป ใจเย็น ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน กรรมการ
5 นางภุมรา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กรรมการและเลขานุการ
10 11-0009 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1 นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง ประธานกรรมการ
2 นายวรพันธ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการ
3 นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม กรรมการ
4 นางสาวนรากร กองมงคล ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
5 นางอัจฉราภรณ์ สุวรรณทา ครูโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ กรรมการและเลขานุการ
11 11-0010 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1 นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง ครูโรงเรียนบ้านหลวง ประธานกรรมการ
2 นายวรพันธ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการ
3 นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม กรรมการ
4 นางสาวนรากร กองมงคล ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
5 นางอัจฉราภรณ์ สุวรรณทา ครูโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ กรรมการและเลขานุการ
12 11-0011 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1 นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง ประธานกรรมการ
2 นายวรพันธ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการ
3 นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม กรรมการ
4 นางสาวนรากร กองมงคล ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
5 นางอัจฉราภรณ์ สุวรรณทา ครูโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ กรรมการและเลขานุการ
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 12-0001 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1 นางสาววิลาสินี เสมอ ครูโรงเรียนบ้านสระ ประธานกรรมการ
2 นายสุวัฒน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านเลี้ยว กรรมการ
3 นายโยธิน เชิดชู ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการ
4 นายนิรุตต์ เสาหิน ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย กรรมการและเลขานุการ
2 12-0002 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1 นางสาววิลาสินี เสมอ ครูโรงเรียนบ้านสระ ประธานกรรมการ
2 นายสุวัฒน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านเลี้ยว กรรมการ
3 นายโยธิน เชิดชู ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการ
4 นายนิรุตต์ เสาหิน ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย กรรมการและเลขานุการ
3 12-0003 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1 นางสาววิลาสินี เสมอ ครูโรงเรียนบ้านสระ ประธานกรรมการ
2 นายสุวัฒน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านเลี้ยว กรรมการ
3 นายโยธิน เชิดชู ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการ
4 นายนิรุตต์ เสาหิน ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย กรรมการและเลขานุการ
4 12-0004 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1 นางสาววิลาสินี เสมอ ครูโรงเรียนบ้านสระ ประธานกรรมการ
2 นายสุวัฒน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านเลี้ยว กรรมการ
3 นายโยธิน เชิดชู ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการ
4 นายนิรุตต์ เสาหิน ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย กรรมการและเลขานุการ
5 12-0005 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1 นางสาววิลาสินี เสมอ ครูโรงเรียนบ้านสระ ประธานกรรมการ
2 นายสุวัฒน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านเลี้ยว กรรมการ
3 นายโยธิน เชิดชู ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการ
4 นายนิรุตต์ เสาหิน ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย กรรมการและเลขานุการ
6 12-0006 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1 นางสาววิลาสินี เสมอ ครูโรงเรียนบ้านสระ ประธานกรรมการ
2 นายสุวัฒน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านเลี้ยว กรรมการ
3 นายโยธิน เชิดชู ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการ
4 นายนิรุตต์ เสาหิน ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย กรรมการและเลขานุการ
7 12-0007 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
8 12-0008 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 13-0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นายกฤษฏิ์ กาบทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสถาน ประธานกรรมการ
2 นางสุพัสตรา สืบเครือพรม ครูโรงเรียนบ้านสร้อยศรี กรรมการ
3 สิบเอกศรศักดิ์ เครืออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการ
4 นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ย ครูโรงเรียนบ้านสบบง กรรมการ
5 นางสาวประทุมวรรณ์ อุ่นเรือน ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
6 นางวทันย์ หมั่นเหมาะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการและเลขานุการ
2 13-0002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1 นายกฤษฏิ์ กาบทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสถาน ประธานกรรมการ
2 นางสาวประทุมวรรณ์ อุ่นเรือน ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
3 นางสุพัสตรา สืบเครือพรม ครูโรงเรียนบ้านสร้อยศรี กรรมการ
4 สิบเอกศรศักดิ์ เครืออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการ
5 นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ย ครูโรงเรียนบ้านสบบง กรรมการ
6 นายวทันย์ หมั่นเหมาะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการและเลขานุการ
3 13-0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1 นายปิยชาติ ธงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาม ประธานกรรมการ
2 นางสุพัสตรา สืบเครือพรม ครูโรงเรียนบ้านสร้อยศรี กรรมการ
3 สิบเอกศรศักดิ์ เครืออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการ
4 นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ย ครูโรงเรียนบ้านสบบง กรรมการ
5 นางสาวนัฏยา กันธิยะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กรรมการและเลขานุการ
4 13-0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1 นายปิยชาติ ธงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาม ประธานกรรมการ
2 นางสุพัสตรา สืบเครือพรม ครูโรงเรียนบ้านสร้อยศรี กรรมการ
3 สิบเอกศรศักดิ์ เครืออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการ
4 นายศักดิ์ณรงค์ สมตุ้ย ครูโรงเรียนบ้านสบบง กรรมการ
5 นางสาวนัฏยา กันธิยะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กรรมการและเลขานุการ
5 13-0005 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1 นางผกาณิต บัวย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง ประธานกรรมการ
2 นางศุภิกา การะยศ ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
3 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
4 นางวาสนา วรรณโกฏิ ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางศิริพร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
6 13-0006 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1 นางผกาณิต บัวย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง ประธานกรรมการ
2 นางศุภิกา การะยศ ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
3 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
4 นางวาสนา วรรณโกฏิ ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางศิริพร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
7 13-0007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นางสาวประทุมวรรณ์ อุ่นเรือน ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการ
2 นายวรภพ สุหิตานุเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านสระ กรรมการ
3 นายอัฐพล ธนะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนมูล กรรมการ
4 นางสาวภูมิใจ กลับมา ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
5 นางปฏิญญา ดวงศรี ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กรรมการและเลขานุการ
8 13-0008 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นางสาวประทุมวรรณ์ อุ่นเรือน ครูสพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการ
2 นายวรภพ สุหิตานุเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านสระ กรรมการ
3 นายอัฐพล ธนะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนมูล กรรมการ
4 นางสาวภูมิใจ กลับมา ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
5 นางปฏิญญา ดวงศรี ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กรรมการและเลขานุการ
9 13-0009 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นายอำพล ราวกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) ประธานกรรมการ
2 นายชาญณรงค์ สุภา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
3 นายสมควร ดะนัย ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ อิ่มทราย ครูโรงเรียนบ้านขุนกำลัง กรรมการและเลขานุการ
10 13-0010 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1 นายอำพล ราวกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) ประธานกรรมการ
2 นายชาญณรงค์ สุภา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ อิ่มทราย ครูโรงเรียนบ้านขุนกำลัง กรรมการ
4 นายสมควร ดะนัย ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง กรรมการ
11 13-0011 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1 นางผกาณิต บัวย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง ประธานกรรมการ
2 นางศุภิกา การะยศ ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
3 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
4 นางวาสนา วรรณโกฏิ ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางศิริพร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
12 13-0012 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 13-0013 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1 นางผกาณิต บัวย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง ประธานกรรมการ
2 นางศุภิกา การะยศ ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
3 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
4 นางวาสนา วรรณโกฏิ ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางศิริพร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
14 13-0014 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1 นางผกาณิต บัวย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง ประธานกรรมการ
2 นางศุภิกา การะยศ ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
3 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
4 นางวาสนา วรรณโกฏิ ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางศิริพร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
15 13-0015 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1 นางผกาณิต บัวย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง ประธานกรรมการ
2 นางศุภิกา การะยศ ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
3 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
4 นางวาสนา วรรณโกฏิ ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางศิริพร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
16 13-0016 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1 นางผกาณิต บัวย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง ประธานกรรมการ
2 นางศุภิกา การะยศ ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
3 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
4 นางวาสนา วรรณโกฏิ ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางศิริพร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
17 13-0017 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1 นางผกาณิต บัวย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง ประธานกรรมการ
2 นางศุภิกา การะยศ ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
3 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
4 นางวาสนา วรรณโกฏิ ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางศิริพร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
18 13-0018 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1 นางผกาณิต บัวย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง ประธานกรรมการ
2 นางศุภิกา การะยศ ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กรรมการ
3 นางทองพันธ์ วงศ์สม ครูโรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กรรมการ
4 นางวาสนา วรรณโกฏิ ข้าราชการบำนาญสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางศิริพร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 14-0001 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นายเอกพันธ์ ทนันไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ประธานกรรมการ
2 นางพินณวดี ศรีคำแซง ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รองประธานกรรมการ
3 นางรุ่งนภา เขื่อนเป็ก ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการ
4 นางรัชฎาภรณ์ สนม ครูโรงเรียนบ้านแม่ทาย กรรมการ
5 นางประภาพร กิตต์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กรรมการ
6 นางสาวพีลาลักษณ์ ไชยมงคล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) กรรมการ
7 นางพิมพ์พิมล ทำของดี ครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กรรมการและเลขานุการ
2 14-0002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นายนเรศ อภัยลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน ประธานกรรมการ
2 นางปรียาภรณ์ ทดดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น รองประธานกรรมการ
3 นางสายสุุนีย์ สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านน้ำจุน กรรมการ
4 นางวันเพ็ญ ตุ้ยสาร ครูโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการ
5 นางศรีวรรณ์ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน กรรมการ
6 นางมุขดา เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนบ้านฮวก กรรมการ
7 นางพัชรีภรณ์ สุภา ครูโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 15-0001 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
2 15-0002 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
3 15-0003 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4 15-0004 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5 15-0005 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
6 15-0006 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7 15-0007 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายนิรันดร์ พูนผลแสนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ ประธานกรรมการ
2 นางนิรมล เชียงแรง ครูโรงเรียนบ้านสะแล่ง กรรมการ
3 นางสาวรุ่งรัตน์ บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการและเลขานุการ
8 15-0008 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายนิรันดร์ พูนผลแสนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ ประธานกรรมการ
2 นางนิรมล เชียงแรง ครูโรงเรียนบ้านสะแล่ง กรรมการ
3 นางสาวรุ่งรัตน์ บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการและเลขานุการ
9 15-0009 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10 15-0010 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11 15-0011 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
12 15-0012 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายอดิศร เทพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถาน ประธานกรรมการ
2 นางคนึงนิจ เกิดผล ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการ
3 นางเรณู เหมืองจา ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย กรรมการและเลขานุการ
13 15-0013 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
14 15-0014 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอดิศร เทพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถาน ประธานกรรมการ
2 นางคนึงนิจ เกิดผล ครูโรงเรียนบ้านปางมดแดง กรรมการ
3 นางเรณู เหมืองจา ครูโรงเรียนบ้านก๊อน้อย กรรมการและเลขานุการ
15 15-0015 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
16 15-0016 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
17 15-0017 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
16.เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 16-0001 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2 16-0002 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 16-0003 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายนภดล เขื่อนเป็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงลอ ประธานกรรมการ
2 นางนิตยา กมลแสน ครูโรงเรียนบ้านสา กรรมการ
3 นางอรทัย ชินหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นางประภัสสรา ใจแปง ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนรวม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 17-0001 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 นายมนตรี มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน ประธานกรรมการ
2 นายวิเชียร ปิงยศ ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กรรมการ
3 นางเทียมแข สตพันธุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการและเลขานุการ
2 17-0002 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3 17-0003 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4 17-0004 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5 17-0005 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายมนตรี มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน ประธานกรรมการ
2 นายวิเชียร ปิงยศ ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กรรมการ
3 นางเทียมแข สตพันธุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการและเลขานุการ
6 17-0006 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7 17-0007 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายมนตรี มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน ประธานกรรมการ
2 นายวิเชียร ปิงยศ ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กรรมการ
3 นางเทียมแข สตพันธุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการและเลขานุการ
8 17-0008 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายมนตรี มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน ประธานกรรมการ
2 นายวิเชียร ปิงยศ ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กรรมการ
3 นางเทียมแข สตพันธุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการและเลขานุการ
9 17-0009 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 นายมนตรี มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน ประธานกรรมการ
2 นายวิเชียร ปิงยศ ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กรรมการ
3 นางเทียมแข สตพันธุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการและเลขานุการ
10 17-0010 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1 นายมนตรี มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน ประธานกรรมการ
2 นายวิเชียร ปิงยศ ครูโรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กรรมการ
3 นางเทียมแข สตพันธุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการและเลขานุการ
11 17-0011 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
12 17-0012 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
13 17-0013 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายอรรถการ สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน ประธานกรรมการ
2 นางลำแพน เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม กรรมการ
3 นายอดิศร กัญจนะไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กรรมการ
4 นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว จ.ส.อ.สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
5 นางสาวเอมอร ใสสม ครูโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กรรมการและเลขานุการ
14 17-0014 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
15 17-0015 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
16 17-0016 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
17 17-0017 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอรรถการ สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน ประธานกรรมการ
2 นางลำแพน เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม กรรมการ
3 นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอดิศร กัญจนะไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กรรมการ
5 นางสาวเอมอร ใสสม ครูโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กรรมการและเลขานุการ
18 17-0018 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายอรรถการ สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน ประธานกรรมการ
2 นางลำแพน เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม กรรมการ
3 นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอดิศร กัญจนะไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กรรมการ
5 นางสาวเอมอร ใสสม ครูโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กรรมการและเลขานุการ
19 17-0019 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 นายอรรถการ สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน ประธานกรรมการ
2 นางลำแพน เมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม กรรมการ
3 นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
4 นายอดิศร กัญจนะไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กรรมการ
5 นางสาวเอมอร ใสสม ครูโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กรรมการและเลขานุการ
20 17-0020 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21 17-0021 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18.เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 18-0001 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2 18-0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3 18-0003 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
4 18-0004 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
5 18-0005 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ประธานกรรมการ
2 นางนฤมล แซ่จ๋าว ครูโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการ
3 นางศุทธินี เหลาคม ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการและเลขานุการ
6 18-0006 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ประธานกรรมการ
2 นางนฤมล แซ่จ๋าว ครูโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการ
3 นางศุทธินี เหลาคม ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการและเลขานุการ
7 18-0007 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายคณาทิพย์ สิงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่าน ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทยา เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องค้อม กรรมการ
3 นางสุดา กองมะลิ ครูโรงเรียนบ้านผาฮาว กรรมการและเลขานุการ
8 18-0008 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายคณาธิป สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่าน ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทยา เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องค้อม กรรมการ
3 นางสุดา กองมะลิ ครูโรงเรียนบ้านผาฮาว กรรมการและเลขานุการ
9 18-0009 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10 18-0010 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายคณาธิป สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่าน ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทยา เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องค้อม กรรมการ
3 นางสุดา กองมะลิ ครูโรงเรียนบ้านผาฮาว กรรมการและเลขานุการ
11 18-0011 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
12 18-0012 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
13 18-0013 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
14 18-0014 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายคณาธิป สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่าน ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทยา เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องค้อม กรรมการ
3 นางสุดา กองมะลิ ครูโรงเรียนบ้านผาฮาว กรรมการและเลขานุการ
15 18-0015 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
16 18-0016 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายคณาธิป สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่าน ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทยา เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องค้อม กรรมการ
3 นางสุดา กองมะลิ ครูโรงเรียนบ้านผาฮาว กรรมการและเลขานุการ
17 18-0017 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
18 18-0018 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
19.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 19-0001 การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
2 19-0002 การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
3 19-0003 การแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
4 19-0004 การแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.33138298988342 วินาที
Power By School Master V 1.05