#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
แสดงไฟล์
1 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) 149 หมู่ที่ 1 ตำบลนาปรัง อำเภอปง นายกวิน ทนันไชย 0931350499
2 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ 6 บ้านบ้านห้วยแม่แดง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 นายสุรชัย วรภูรีกุล
3 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก หมู่ที่ 1 บ้านนาปรัง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 นายธงชัย มีหลาย
4 หอประชุมเทศบาลตำบลปง นายสมพงษ์ สืบเครือพรม
5 โรงเรียนบ้านดู่ หมู่ที่ 3 บ้านบ้านดู่ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 นางบงกช ปัญญาไว
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 7 บ้านบ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว
7 โรงเรียนบ้านบุญเรือง หมู่ที่ 12 บ้านบุญเรือง ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 นายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร
8 โรงเรียนบ้านควรดง หมู่ที่ 1 บ้านบ้านควรดง ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย
9 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่ดอนมูล ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่
10 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว นางสาวปาลีรัตน์ วังวล
11 วัดควรดง นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.00051498413085938 วินาที
Power By School Master V 1.05