#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการ
2 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการ
3 นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการ
4 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึก ประมวลและรายงานผล
5 นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการ
6 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.พะเยา เขต 2 รองประธานกรรมการ
7 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
8 นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
9 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
10 นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
11 นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
12 นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
13 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
14 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
15 นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
16 นางสาวนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
17 นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการ
18 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
19 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20 นางสาวภัควลัญชญ์ ศิริมาตย์ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21 นายเฉลิมพล ตาคำ อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผอ.รร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) ประธานกรรมการ
23 นางสาววราภรณ์ ใจกว้าง ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
24 นางสาวสุพัตรา จำแน่ ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
25 นางพัชรีภรณ์ สุภา ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
26 นางสาวธันยชนก อาจโพธิ ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
27 นางกาญจนา ประยูรคำ ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
28 นางสาวจิราภรณ์ สุคำ ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
29 นายภานุพงศ์ ชาวเวียง ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
30 นางสาวบัณยดา ภิธรรมมา ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
31 นางสาวสุภารัตน์ อินถา ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
32 นางสาวจตุพร ขัดมัน ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
33 นางอรัญญา จันทนะ ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
34 นางสาวกฤษณา กองแก้ว ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
35 นางสาวเติมพร ปราบสงคราม ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
36 นางจุฑารัตน์ สบบง ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
37 นางสาวนิษชุกาญจน์ เบิกบาน ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
38 นายพนม มณีชัย ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
39 นายศรีศักดิ์ ดวงแก้ว ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
40 นายกวิน ทนันไชย ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการและเลขานุการ
41 นางสาวอาทิชา สุขสบายกุล ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
42 นางสาววราภรณ์ คนการ ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
43 นายศราวุธ ชาญเชี่ยว ครูธุรการรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
44 นางสาวจุฑาภรณ์ ดวงทิพย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ
45 MR. Roth Tara ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) กรรมการ
46 Miss.Doris Jepngetich Tanui ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) กรรมการ
47 นางสุจันทร์ยา ปิมแปง ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการ
48 นางสาวมณฑาทิพย์ คงสถาน ครูรร.อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) กรรมการและเลขานุการ
49 นายสุรเชษฐ์ มะโนชัย ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
50 นางปารณีย์ คำปวง แม่บ้าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
51 นางบงกช ปัญญาไว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธานกรรมการ
52 นางมณฑิตา คำปลิว ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
53 นายสิทธิชัย กุลมิตร ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
54 นางพรรณี สมจิตร ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
55 นางศิริณา บุตรภักดี ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
56 นางสาวบุญณิกา บุญถึง ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
57 นางประภัสสรา ใจแปง ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
58 นางณัฐพิมล เวียงคำมา ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
59 นางกนกวรรณ เขียวดี ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
60 นางสาวสุภาพร อุดไชย ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
61 นางนงคราญ บรรจง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
62 นางสาวศศิพิมพ์ ปินตา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
63 . เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปง กรรมการ
64 เด็กชายวิชญ์ชากร ขลุ่ยนาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
65 เด็กชายปราชญ์ บุญธิมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
66 เด็กชายปิยภัทร ปาขัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
67 เด็กหญิงบุญยาภา ยงยศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
68 เด็กหญิงชนิดาภา ดาวกระจาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
69 เด็กหญิงณิชาภัทร เหล่าเขตกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
70 เด็กหญิงจิดาภา จิตตะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
71 เด็กหญิงทักษอร วงค์ชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
72 เด็กหญิงฐิรญา นัคราจารย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
73 เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยสถาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
74 นางศิริรัตน์ อินแปลง ครู โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการและเลขานุการ
75 นางจุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค ครูธุรการ โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
76 นายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง ประธานกรรมการ
77 นายพนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง รองประธานกรรมการ
78 นายวิทยา จันทร์ทนะ ครู โรงเรียนบ้านบุญเรือง รองประธานกรรมการ
79 นางศุภกานต์ สังประการ ครู โรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการ
80 นางศิริพร อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการ
81 นายพีรดนย์ จินะกาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการ
82 นางสุวีณา นามพร้าว ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการ
83 นางสาวมณีรัตน์ เรืองศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการ
84 นางจินตนา ไชยลังกา ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านบุญเรือง กรรมการ
85 นายประดิษฐ ชัยชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
86 นายสุรสินธุ์ วงค์ชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 กรรมการ
87 นายเพิ่ม ไชยลังกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 กรรมการ
88 นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 กรรมการ
89 เด็กชายทีฆายุ ทิพย์เนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
90 เด็กชายวิชชุกร ดวงทิพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
91 เด็กชายอชิระ บุญทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
92 เด็กหญิงภาวินี แสงศรีจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
93 เด็กหญิงจิฬาภรณ์ หมื่นระวัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
94 เด็กหญิงกมลพรรณ คนล่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
95 เด็กชายภูวรินทร์ บุญเทพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
96 เด็กชายศักดา สุธงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
97 เด็กชายกฤษณพล สุดใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
98 นายสุกิจ มหาวงศนันท์ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
99 นางสาวกมลกานต์ สวยสม ครูธุรการโรงเรียนบ้านบุญเรือง ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ
100 นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ประธานกรรมการ
101 นายวัลลพ ใจรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข รองประธานกรรมการ
102 นางเครือสวรรค์ แสงสุข ครู โรงเรียนบ้านวังบง กรรมการ
103 นางอรนุช สิงห์หล้า ครู โรงเรียนบ้านวังบง กรรมการ
104 นางสาวชญานี สมบัติเจริญกิจ ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการ
105 นางพัฒน์นรี สรรสอน ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการ
106 นางปริยพิชญ์ กาโน ครู อัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการ
107 นางสาวชนากานต์ พิมาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการ
108 นางธนัชพร อุปมา ครูวิกฤติโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการ
109 นางสาวสิริญากรณ์ เมืองมูล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสีพรม กรรมการ
110 นางสาวกมลพรรณ มานะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสีพรม กรรมการ
111 นางสาววิมลศิริ อินทนนท์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสีพรม กรรมการ
112 นายประเสริฐ คำหล้า ช่างไฟฟ้าชั้น 4 กรรมการ
113 นายชุมพร ใจเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 กรรมการ
114 นายไชยวัฒน์ ภิธรรมา กำนันตำบลควร กรรมการ
115 นายชาญ มหาวงศนันท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 กรรมการ
116 เด็กชายสรสิทธิ์ ขันตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
117 เด็กชายธนโชติ อุปนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
118 เด็กชายรัฐพงษ์ บุญทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
119 เด็กชายเสฏฐวุฒิ หมูก้อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
120 เด็กชายภูบดินทร์ ดีโท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
121 เด็กชายรชต สิมมาวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
122 เด็กชายอภิเทพ หมื่นจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
123 เด็กชายพัฒน์ชนกรรณ สุริโย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
124 เด็กชายศิวัช บุญอาจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
125 นางสาวพรพิรุณ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการและเลขานุการ
126 นางฐิติยา สุดง ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ
127 นายสุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง ประธานกรรมการ
128 นายภูบดินทร์ พวงจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต รองประธานกรรมการ
129 นางเทียมจิตร เตชะเมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง รองประธานกรรมการ
130 นางสาวณัฐชนา บุญเติม ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
131 นางปุญชรัสมิ์ อินต๊ะวิกูล ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
132 นายสารัมภ์ ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
133 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจหาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
134 นายถิรวุฒิ จันธิมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
135 นางสาวอัญญาพร วงศ์ใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
136 นายสรศักดิ์ อุปมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
137 นางสาวปรารถนา วงค์ยังประเสริฐ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
138 เด็กชายกฤตภาส เลิศฤทธิ์ปัญญากุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
139 เด็กชายวัชริศ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
140 เด็กหญิงนลินนิภา พิทักษ์พานชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
141 เด็กหญิงฉัตรศิริ พิทักษ์พานชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ
142 เด็กหญิงปทิตตา กานต์นิติกร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ
143 นายพงษ์ธร สีเหลือง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
144 . ช.ร.บ.บ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
145 . ช.ร.บ.บ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
146 . ช.ร.บ.บ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
147 . ช.ร.บ.บ้านห้วยแม่แดง กรรมการ
148 นายอภิศักดิ์ สวยสม ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ
149 นางสาวปาลีรัตน์ วังวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ประธานกรรมการ
150 นางธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ
151 นางรวงทอง แก้วพนา ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
152 นางวิไลวรรณ คำมาปัน ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
153 นางสาวเอื้อการย์ จอมภา ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
154 นายธรรณโรจน์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
155 นางสาวสุนิสา ทนทาน ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
156 นางสาวเมธาพร ชีวชยาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
157 นายพัฒนานนท์ คชลัย ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
158 นางสาวรสสุคนธ์ อินตะแสน ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
159 นางสาวกรรณิการ์ ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
160 . ช.ร.บ.หมู่บ้านดอนทอง กรรมการ
161 . ช.ร.บ.หมู่บ้านดอนทอง กรรมการ
162 . ช.ร.บ.หมู่บ้านดอนทอง กรรมการ
163 . ช.ร.บ.หมู่บ้านดอนทอง กรรมการ
164 นางสาวจิราภรณ์ สวยสม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
165 นายเชวง จันทร์ขาว ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
166 นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน ประธานกรรมการ
167 นายชาญณรงค์ สุภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
168 นายฉัตรมงคล จันทรา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
169 นายพีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
170 นายบุญช่วย สุระป้อม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
171 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
172 นางศิริรัตน์ ฟองคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
173 นางสาวบัวลอย พริบไหว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
174 นางสาวอัมรัตน์ อินต๊ะแสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
175 นางสาวจุฑามาศ กาละพวก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
176 นางสาวอรณิชา ขำมั่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
177 นางสาวณัฏฐ์สิริ เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
178 นางอนุชิตา คำมาสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
179 นางสาวสุธิดาพร ไทยเหนือ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
180 นางนงคราญ กาวิละ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
181 นางเทียมแข สตพันธุ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
182 นายวิทยา เรือนอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการ
183 นางสาววรรณิดา วารินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการและเลขานุการ
184 นายสมบัติ สุนันต๊ะ ช่างไฟฟ้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
185 นายสุพัด จันทร์แว่น นักการภารโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
186 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
187 นายศวิต ฟักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม รองประธานกรรมการ
188 นายประกาศิต วิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน รองประธานกรรมการ
189 นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง รองประธานกรรมการ
190 นายอุเทน วงษ์ทันท์ ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
191 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
192 ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
193 นายวิเศษ วงศ์ขัติ ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
194 นางสาวนิศานาถ นามหน่อ ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
195 นายกัมพล สีสัน ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
196 นายสุดเขต สุขประสาร ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
197 นางสาวกัญญาภัค วงศ์หลวง ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
198 นายสรัลรัชต์ ดอนมูล ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
199 นายศตวรรษ บุญธรรม ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
200 นายณัฐพล จันทร์แว่น ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
201 นายอนุชา ปินตา ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
202 นายวีระพงษ์ อุทธวัง พนักงานราชการ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
203 นางอรอนงค์ ละคำมา ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
204 นางสาวกฤษดาพร การหมั่น ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
205 นางสาวขนิษฐา งานนอก ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
206 นางสาวณัฐสุดา ขาวสอาด ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
207 นางอรรถยา ภิธรรมา ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
208 นางสาวมลิวัลย์ พันธ์พืช ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
209 นายประหยัด วงค์ขัติย์ ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
210 นายพีรพัฒน์ บ้านสระ นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
211 นายพัทธดนย์ กาจธัญกรณ์ นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
212 นายพงศธร หอมนาน นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
213 นายสรศักดิ์ กันทะวงค์ นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
214 นายณัฐสิทธิ์ จันทร์แว่น นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
215 นายชนาธิป นาปรัง นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
216 นายชนะชัย คมแก้ว นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
217 นายธีรเนตร คำฟู นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
218 นายพุฒิพงศ์ จันทร์แว่น นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
219 นายสิทธิชัย ศรีวิชัย นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
220 นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดง ประธานกรรมการ
221 พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร ดร.เจ้าอาวาสวัดควรดง รองประธานกรรมการ
222 นายวิเชียร ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางผักหม รองประธานกรรมการ
223 พระบุญสิงห์ ปญฺญาทีโป รักษาการเจ้าอาวาสวัดควรดง กรรมการ
224 นางสาวสรารัตน์ ผัดผวน ครู โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการ
225 นางสาวณิชาพร เย็นใจ ครู โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการ
226 นายรัชนาท ยะมงคล ครู โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการ
227 นางรุ่งนภา อภิวงค์ ครู โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการ
228 นางสาวปรารถนา ศรีคำ ครู โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการ
229 นางสาวอาภากร ด่านขุนทด ครู โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการ
230 นางสาววาทิน แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการ
231 นางสาวกัญญาภัค วงศ์หลวง ครู โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการ
232 นายทองเอก หมื่นจันทร์ สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
233 นายนิตย์ พรมมา สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
234 นายอิ่นคำ แข็งแรง สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
235 นายสมชาย หล้าตัน สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
236 นายนิตย์ คนการ สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
237 นายสมคิด สุดใจ สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
238 นายสุธีวัฒน์ วงศ์ใหญ่ สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
239 นายรัตนา ดาวะดี สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
240 นายเดือน หมอยาดี สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
241 นายปราโมทย์ ตั้นซ้าย สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
242 นายขุน ร้องเก็ต สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
243 นายสุวรรณ ปิมแปง สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
244 นายดุ่ง เมืองเขียว สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
245 นายธีระพันธ์ สุริโย สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
246 นายสมควร สมศรี สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
247 นายศรีจันทร์ ใจเอื้อ สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการ
248 เด็กหญิงเขมิกา อินติ๊บ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ
249 เด็กหญิงณัฐวดี หล้าตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ
250 เด็กหญิงชนาภา จันต๊ะวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ
251 เด็กชายธีรดนย์ ใจเย็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
252 เด็กชายอนุภัทร พุทธิวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
253 เด็กชายชัยธนันท์ เวียงฟ้าพิทักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
254 เด็กชายชินภัทร ไกลกล้าคีรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
255 เด็กชายภูริภัทร บุญศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
256 เด็กชายก้องภพ ประกาสินธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
257 เด็กชายกฤตวิทย์ สารนวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
258 นางวรุณยุพา แก้วมาเรือน ครู โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการและเลขานุการ
259 นางสาวลักษมีกานต์ จินาวงค์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านควรดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
260 นายดอน ภิธรรมมา นักการภารโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
261 นายสมพงษ์ สืบเครือพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
262 นายอนันท์ ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กรรมการ
263 นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
264 นางสาวภัควลัญชญ์ ศิริมาตย์ อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
265 นางจารุวรรณ์ คำมูล นางจารุวรรณ์ คำมูล กรรมการ
266 นายพีรวิชญ์ คุณารูป ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กรรมการ
267 นางสาวสุภาพร กาวิล ธุรการโรงเรียนบ้านร่องแมด กรรมการ
268 นางสาวอุไรรัตน์ จันธิมา ธุรการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง กรรมการ
269 นางสาวรัชนี พันตา ธุรการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) กรรมการ
270 นางสุพิชา งามเจริญ ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กรรมการ
271 นางสาวธมนวรรณ จันทร์มา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการ
272 นางสาวศศิพิมล คำมาปัน ธุรการโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กรรมการ
273 นายศราวุธ ชาญเชี่ยว ธุรการโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) ผู้ดูแลระบบการจัดการ(Administer)
274 นางฐิติยา สุดง ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กรรมการ
275 นางสาวนันท์นภัส สมรวย ธุรการโรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ
276 นางสาวชนิกานต์ คำตัน ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน กรรมการ
277 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธิดา เทียมใจ ธุรการโรงเรียนบ้านแบ่ง กรรมการ
278 นายรัชพล แก้วหน่อ ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการ
279 ว่าที่ร้อยตรีพัฒน์พงศ์ เบ็ญชา ธุรการโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กรรมการ
280 นางอรพินท์ ขันแข็ง ธุรการโรงเรียนบ้านไชยสถาน กรรมการ
281 นางชนิสรา ช้างสาร ธุรการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน กรรมการ
282 นางสาวนันท์นภัส นนท์ชฏาธาร ธุรการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา กรรมการ
283 นางณัฐธิดา คำจุล ธุรการโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ กรรมการ
284 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง ธุรการโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) กรรมการ
285 นางสาวมัญชุภา เตี้ยทองหลาง ธุรการโรงเรียนบ้านสบบง กรรมการ
286 นางสาวภัควลัญชญ์ ศิริมาตย์ อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
287 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
288 นายอุเทน มะโนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ ประธานกรรมการ
289 นางกนกวรรณ ธิวัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการ
290 นางดลญาดา พรหมมินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการ
291 นายวิทยา สมบุตร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ กรรมการ
292 นางสาวแพรวนภา ชัยนนถี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ
293 นางฐิรนันท์ สมบุตร อัตราจ้าง กรรมการ
294 นายปิยวัตร ไชยา นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
295 นายธนัญชัย คนงาม นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
296 นายรัชชานนท์ นามพร้าว นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
297 นายบัญฑิต มีชัยมาตย์ นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
298 นายกุมภาพันธ์ อัศวจินดาพล นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
299 นายอภิวิชญ์ อุทธิยัง นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
300 นายนธวัต ปัญญะการ นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
301 นายทศพล ดวงแก้ว นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
302 นายณัฏฐวี ไชยวงค์ษา นักศิกษาวิชาทหารโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
303 เด็กหญิงธันญ์สิตา วชิรโพธิ์ทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นักเรียนจิตอาสา สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
304 เด็กหญิงแพรไหม ผิวนิล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นักเรียนจิตอาสา สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0036590099334717 วินาที
Power By School Master V 1.05