#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านยางขาม กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง ภูริชญา ไชยมงคล
2.เด็กหญิง พิชญา ศิริสืบ
1.นาย มนตรี อุทธา
2 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง จิราพร ทะดวงศร
2.เด็กหญิง วรัญชนา ศรีวิชัย
1.นางสาว ณัฐพร ดีมาก
3 โรงเรียนบ้านสันหลวง กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย นนทภัทร์ บุญสงค์
2.เด็กชาย ไพรรัลย์ อะมินรัมย์
1.นาง รุ่งอรุณศรี ถูกใจ
2.นาง เพ็ญนภา วงค์ไชยา
4 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย ปิโน เทย์เลอร์
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ ยาสาร
1.นาง สงกรานต์ อุปวรรณ์
2.นาย เฉลิมชัย ศรีทนนท์
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย ภูริยวัฒน์ อินต๊ะปัญญา
2.เด็กหญิง ชยากร อิชิดะ
1.นางสาว พรพรรณ สักลอ
2.นาย นิรัติศัย ฟูแสง
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แก้วศรีสด
2.เด็กหญิง ธิติมาภรณ์ ทุมผารักษ์
1.นาย เกษม เลิศวงศ์รัตนกุล
2.นางสาว ศิริภา สุนันต๊ะ
7 โรงเรียนบ้านปางมดแดง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย ยศกร ลาดกุดลิง
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ประเสริฐสังข์
1.นางสาว เฌนิศา เขจร
8 โรงเรียนบ้านน้ำมิน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย พิสุทธิ์ จิระวงศ์หิรัญ
2.เด็กชาย กิตติธัช ฤกษ์ยาม
1.นาย ภาณุพล ยิ้มใหญ่
2.นางสาว สร้อยสุดา สุนสะดี
9 โรงเรียนบ้านสบขาม กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ณฐกฤต ยอดแก้ว
2.เด็กชาย จิรายุ งานคำอ้าย
1.นางสาว เพ็ญนภา บุญทา
2.นางสาว โศศิษฐา ปินตา
10 โรงเรียนบ้านนาอ้อม กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง อุษามณี สุคำ
2.เด็กหญิง กรองขวัญ สุขมา
1.นางสาว พิกุล มาไกล
2.นางสาว อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์
11 โรงเรียนบ้านปัว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง กชกร อยู่แสง
2.เด็กหญิง ญาณิดา บุญยืน
1.นางสาว เพ็ญนภา ตีคาอายุ
2.นางสาว ปภาดา สนม
12 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ราชภูมิ เทพวงค์
2.เด็กชาย ชาญวิทย์ กาวิเต
1.นางสาว ชนิกานต์ คำตัน
2.นาย กิตติพร ภักดีนิติกุล
13 โรงเรียนบ้านไชยสถาน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย มโนธัช น้ำสา
2.เด็กชาย ณัฐกานต์ อินทร
1.นางสาว วิไลวรรณ สันป่าแก้ว
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย พัทธดนย์ เร่งเร็ว
2.เด็กหญิง ปุณยวีร์ กล้าหาญ
1.นาง กันย์สินี ปิจวงค์
15 โรงเรียนบ้านสา กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง อัฐภิญญา เชื้อสะอาด
2.เด็กหญิง ธิติยา กราบทูล
1.นาย อำพล คุ้มคำ
2.นาย วิญญู ขอดคำ
16 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วงชัยวุฒิ
2.เด็กหญิง วิไลภพ เตวิน
1.นาย สุริยา พงษ์ด้วง
2.นาย วันชัย มนตรีฤกษ์
17 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย ณัฐดนัย พิมเสน
2.เด็กชาย ปภังกร ขยับรุ่งเรือง
1.นางสาว มยุรี สะสาง
2.นาย ธนันดร บุญยืน
18 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ณฐิตา หวังสินสุจริต
2.เด็กหญิง จุฑาภัส จันทรวรชาต
1.นางสาว สุปรียา ชมชื่น
2.นาง อรพรรณ ใจมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.040494918823242 วินาที
Power By School Master V 1.05