#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย กิตติชัย ดูแฮ
1.นางสาว เบญจวรรณ ต๊ะรังษี
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง ถนิตา เพ็งพันธ์
1.นางสาว ศลิษา ถาวร
3 โรงเรียนบ้านร่องแมด กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย คเณศวร กาติ๊บ
1.นาง จตุพร สุทสนธ์
4 โรงเรียนบ้านพวงพยอม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง ธัญพิชชา สายอินต๊ะ
1.นางสาว ศุภลักษณ์ ผ่องกมล
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง ธันวาพร ทองภูมิพันธ์
1.Miss JAN ALEX HERMOSISMA
6 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย เกียรติชัย คำคง
1.นางสาว พิมพ์ปวีณ์ สนชาวไพร
7 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง กุลนัทธ์ ประวัง
1.นางสาว วัชรีพร เวียงสมุทร
8 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ปิยนันท์ อนิรุทธ์โรจน์
1.นางสาว รัชนี ศรีแพงมน
9 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ณัฐกรณ์ สมสุรินทร์
1.นาง นลินพรรณ ฟูแสง
10 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง หนึ่งธิดา ช่างแต่ง
1.นางสาว จตุพร ขัดมัน
11 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง ปัญญ์ลภัส กระสง
1.นางสาว เอื้อการย์ จอมภา
12 โรงเรียนบ้านปัว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง พิชามญชุ์ รักษา
1.นางสาว เพ็ญนภา ตีคาอายุ
13 โรงเรียนบ้านไชยสถาน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย คมเกษม สุทธะ
1.นางสาว วิไลวรรณ สันป่าแก้ว
14 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง ณัฐจิราภา ดอนแก้ว
1.นางสาว เดือนเพ็ญ น้ำสา
15 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง กรกมล หน่อหล้า
1.นางสาว ปานวาด เชื้อสะอาด
16 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ ตามยุทธ
1.นาง กนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์
17 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง อรกัญญา หาญเชิงค้า
1.Miss DEMSIL N.AYO
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง กานดาวดี แซ่ว่าง
1.นาง ชญาดา สมวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.039901971817017 วินาที
Power By School Master V 1.05