#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย กันตพงศ์ ใจเดียว
2.เด็กชาย พัชรพล กิ่วไธสง
3.เด็กชาย แผ่นดิน บัวแดง
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
2.นาง ชุติกาญจน์ เวียงลอ
2 โรงเรียนชัยชุมภู กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ สมณะ
2.เด็กหญิง ปนัดดา อักษร
3.เด็กหญิง เปมิกา กันทะสอน
1.นาง อักษราพร แสงศรีจันทร์
3 โรงเรียนบ้านจำบอน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย สุรชาติ เถินบุรินทร์
2.เด็กหญิง ศิวนาถ กาติ๊บ
3.เด็กหญิง สิรินทรา สุวรรณรัตน์
1.นาย พิษณุ ศรีขันทะ
2.นาง ยสุตมา ประทุมชาติ
4 โรงเรียนบ้านดู่ กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ปุญญิศา หมอยาดี
2.เด็กหญิง ณัฐญภรณ์ อนันศรี
3.เด็กหญิง ณิชากร จิตอารีย์
1.นาง ณัฐพิมล เวียงคำมา
2.นางสาว ศศิพิมพ์ ปินตา
5 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ ไชยมงคล
2.เด็กชาย จอมทัพ โยธาดี
3.เด็กหญิง ไอรดา ใจกว้าง
1.นาง แสงเทียน อ่อนเจริญ
2.นาง วรรณวณัฐ ไทยทาน
6 โรงเรียนบ้านแม่ทาย กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย พลอยไพรินทร์ มุงเมิน
2.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ตาคำ
3.เด็กชาย ธนิศร แก้วน้อย
1.นาง รัชฎาภรณ์ สนม
2.นาย กิตติชัย กุสาวดี
7 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง บัวชมพู ศรีธาราธิคุณ
2.เด็กชาย ธนวินท์ กมลจิตร์ประภา
3.เด็กหญิง นันธิดา ศักดิ์รุ่งเรือง
1.นาย จิรัฎฐ์ ศรีบัวแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.016615152359009 วินาที
Power By School Master V 1.05