#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง บัญญพร ทองดี
2.นางสาว ชนิกรานต์ หวลอารมณ์
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
2.นาง ชุติกาญจน์ เวียงลอ
2 โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ แซ่ว่าง
2.เด็กหญิง ดารินทร์ แซ่ว่าง
1.นางสาว ศิรินันท์ นันทะเสน
2.นาง พิมพ์พรรณ ใจพันธ์
3 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง อรวรรยา บุญธรรม
2.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ทองดี
1.นางสาว ศศิธร ไชยสถาน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง รัชณีกร ไชยวุฒิ
2.เด็กชาย ชยพล น้อยก้อม
1.นางสาว จิตติยา วงศ์ใหญ่
2.นางสาว นิภาพร มีชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0099308490753174 วินาที
Power By School Master V 1.05