#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง พิมลภา แซ่ภู่
2.เด็กหญิง ภัคจิรา พุทธรักษา
1.นาง นิสวา กำแพงเพชร
2.นางสาว ณัฐวดี วงศ์ชัย
2 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง ศินรินทร์ ทองสุข
2.เด็กหญิง นันทิชา สุนันต๊ะ
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
2.นาง ภัสรา คำยศ
3 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง ซี กวน ยิป
2.เด็กหญิง ฐิติมา กัลยา
1.นาง พัชราภรณ์ สุขกันต์
2.นางสาว เกศริน ปารมณ์
4 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง วริศรา อิ่นคำ
2.เด็กหญิง สุนิสา มั่งคั่ง
1.นาง บุณยานุช วงศ์ใหญ่
2.นาง อริยา ทนันไชย
5 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง สุทธิดา แซ่ว่าง
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แซ่เท้า
1.นางสาว พุทธารักษ์ หายทุกข์
6 โรงเรียนบ้านสบขาม กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย สุชานันท์ สวยสม
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ กานต์วรเดช
1.นางสาว เบญจมาพร เปอร์ทอง
2.นาง มาลีวรรณ พลเยี่ยม
7 โรงเรียนบ้านผาตั้ง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ณัชชา แซ่กือ
2.เด็กหญิง จิดาภา วิวัฒน์วิทยา
1.นางสาว ทักษยา กองมงคล
2.นางสาว กรรณิการ์ ชัยศรี
8 โรงเรียนบ้านดอนเงิน กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย วัชรเทพ เลิศชัยอภิชาติ
2.เด็กหญิง ขัตติยะ คมแก้ว
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว
2.นางสาว ศิรินาถ อุดไชย
9 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง สิราวรรณ แนบเนียร
2.เด็กหญิง อรปรียา อยู่เจริญกิจ
1.นาย วิเชียร ปิงยศ
2.นาง สาวิตรี วิชัย
10 โรงเรียนบ้านแก กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ จันจม
2.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ จันทิมา
1.นางสาว จุฑาทิพย์ จันทิมา
2.นาง ชัญญานุช รูปกลม
11 โรงเรียนบ้านปงใหม่ กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง วิไลวรรณ มณีธนารีย์
2.เด็กหญิง โรสศธิชา ณ วงค์จันทร์
1.นาง กนกกร วงศ์ใหญ่
2.นางสาว ถารุจีร์ หัวนา
12 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง วรัชยา คำมา
2.เด็กหญิง ภิรมย์ลักษณ์ พุทธกิจเจริญ
1.นางสาว วรัญญา ไกลถิ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.027024984359741 วินาที
Power By School Master V 1.05