#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง จอมขวัญ เชียงทอง
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
2 โรงเรียนบ้านน้ำมิน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.นางสาว นิชธาวัลย์ พิชญเตโช
1.นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร
3 โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.นางสาว แสงจันทร์ ว่าสถาพร
1.นางสาว ศิรินันท์ นันทะเสน
4 โรงเรียนบ้านสถาน กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ป้าจา แซ่ย่าง
1.นาย วิทวัส กันทะเนตร
5 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง สุภารัตน์ ประเสริฐ
1.นางสาว รวิทพรรณ กิจวัฒนาทรัพย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.012302160263062 วินาที
Power By School Master V 1.05