#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ธิติกร ธงสัตย์
1.นางสาว อำพรพันธ์ สะสาง
2 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ธราธิป ไชยมงคล
1.นางสาว นันท์นภัส ปิ่นแจ้
3 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง จิรชยา สักลอ
1.นางสาว สุธินันท์ กันทะขู้
4 โรงเรียนบ้านน้ำจุน กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย รชต กองแก้ว
1.นางสาว พัชริญา แก้วโก
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง กรนิษฐ์ คุณละ
1.นางสาว ปัทมา รอดกูล
6 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง ณัฐนันท์ แก้วแดง
1.นาง จุฬารัตน์ ศรีธนะ
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง มิเชล อะดาโอบิ โอเคเค
1.นาง เพ็ญพิชชา ไชยแก้ว
8 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง วรางคณา แซ่ท้าว
1.นาง ปฏิญญา ดวงศรี
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร ไชยลังกา
1.นาง อนุชิตา คำมาสาร
10 โรงเรียนบ้านผาตั้ง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง นิภา แซ่ว่าง
1.นาง วิไลลักษณ์ อินธิมา
11 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ธนภัทร ศุภมงคลภัทร
1.นาย วิเชียร ปิงยศ
12 โรงเรียนราชานุเคราะห์ กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง เยาวเรศ กุลพงศ์เสรี
1.นาง ศิรินภา เรืองนภารัตน์
13 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง ปวริศา ขานเพราะ
1.นางสาว ธัญณัฐ วิไลรัตน์
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง วีรภัทรา บุญเจริญ
1.นางสาว ปฐมพร คำหล้า
15 โรงเรียนบ้านแก กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง เขมจิรา แก้วหล่อ
1.นางสาว จุฑาทิพย์ จันทิมา
16 โรงเรียนบ้านป่าสัก กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ชญาภา ชมภู
1.นางสาว อรอนงค์ สักแก้ว
17 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ศรีนวล
1.นาย ธงชัย วงค์อารี
18 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง โสรวีร์ แสงศรีจันทร์
1.นาย พุฒิพนธ์ ศรีสว่าง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.039497137069702 วินาที
Power By School Master V 1.05