#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง โนรอาเลีย มะอูเซ็ง
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย นิปุณ ไชยมงคล
1.นางสาว อำพรพันธ์ สะสาง
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง มนสิชา โสภาเคน
1.นางสาว ปัทมา รอดกูล
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ณัฐชยา บุญทา
1.นาง อนุชิตา คำมาสาร
5 โรงเรียนราชานุเคราะห์ กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ชวลิต วารีวิจิตร
1.นาง ศิรินภา เรืองนภารัตน์
6 โรงเรียนบ้านนาบัว กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง สุพรรษา เต็มศิริรัตน์
1.นาย คมกฤษณ์ ปุ๊ดดี
7 โรงเรียนบ้านแก กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ธนัชญา ปิงสุแสน
1.นางสาว จุฑาทิพย์ จันทิมา
8 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย วรินทร เล่าวัฒนากิจ
1.นางสาว เบญจวรรณ จันทร์สุ
9 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เพ็ญชา
1.นาย ถนอม แจ่มใส
10 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย ณัฐชนนท์ จรรยา
1.นาย พุฒิพนธ์ ศรีสว่าง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.022884130477905 วินาที
Power By School Master V 1.05