#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง มทินา สุขขัง
2.เด็กหญิง สุนิตา บุญหมั้น
1.นาง สุวิมล ฟูคำ
2.นาย กวิน เป็กตีปิน
2 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.นางสาว มณีมณฑ์ มานพเจริญสุข
2.นาย ศิวกร นุชเนื่อง
1.นาย สุพจน์ ทดดอน
2.นางสาว วิจิตรา กลิ่นหอม
3 โรงเรียนบ้านจำบอน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย นัฐพงษ์ กาติ๊บ
2.นาย กฤษณพงศ์ กาติ๊บ
1.นาย ศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจ
2.นาย ณรงค์ บุญแรง
4 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง เพียงลดา นิธิเกษมสมบัติ
2.เด็กหญิง ธมนวรรณ นิธิเกษมสมบัติ
1.นาย รัฐพล เตี้ยทองหลาง
2.นางสาว ณัฏฐณิชา กองสุข
5 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ แซ่เติ๋น
2.เด็กหญิง พัชริดา วนาเจริญธรรม
1.นาย นิยม จิณะไชย
2.นางสาว โศศิษฐา ศรีสมบัติ
6 โรงเรียนบ้านท่าม่าน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง พรณิชา มาละ
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ธะนะ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภัทรดนัย มูลศรี
2.นางสาว อำพร กองแก้ว
7 โรงเรียนบ้านปงใหม่ กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ แซ่หว้า
2.เด็กหญิง ณธิดา ศักดิ์รุ่งเรือง
1.ว่าที่ร้อยตรี นพฤทธิ์ ต่อวาส
2.นางสาว ถิราภรณ์ ลือชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0025599002838135 วินาที
Power By School Master V 1.05