#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง ธนิสร หวลอารมณ์
2.เด็กหญิง ปานไพลิน ทองคำ
1.นาง สุวิมล ฟูคำ
2.นางสาว บุณยนุช ธัญลักษณ์ชัยกุล
2 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย นภัสรพี ปางค่า
2.เด็กหญิง ธิรดา เพชรแผ่นทอง
1.นาง สายพร ไชยสถาน
2.นางสาว น้ำฝน เลิศไธสง
3 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย นันทวัช นามเมือง
2.เด็กชาย กรธวัช สุละวงศ์
1.นาย เฉลิมชัย ศรีทนนท์
2.นางสาว จิดาภา ตุ่นกันทา
4 โรงเรียนบ้านน้ำจุน กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง ปริยฉัตร ชัยรินทร์
2.เด็กหญิง สิราวรรณ ฤาชา
1.นางสาว ชฎาพร จันทราพันธุ์
2.นางสาว พัชริญา แก้วโก
5 โรงเรียนปัวพิทยา กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย โพธิวัฒน์ บุญมี
2.เด็กชาย ธวัชชัย สายสอาด
1.นาย อภิสิทธิ์ วิทยาวาณิตย์
2.นาง พิสมัย อินปั๋น
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย บรรณวัชร พึ่งพวก
2.เด็กชาย วชิรศักดิ์ อูปคำ
1.นาย ศักดา หลาบมาลา
2.นางสาว แสงดาว แสงศรีจันทร์
7 โรงเรียนบ้านจำบอน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง น้ำฝน กาติ๊บ
2.เด็กชาย ปรมัตถ์ กาติ๊บ
1.นาย ณรงค์ บุญแรง
2.นาย ธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทด
8 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ชัญญา ดีปัญญา
2.เด็กชาย จิรโชติ อุดทังไข
1.นางสาว ศุภมาส โยธาดี
2.นาย กฤตนัย สีไว
9 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง อรพิมพ์ อินต๊ะขัน
2.เด็กชาย วชิรวิทย์ อินต๊ะจันทร์
1.นางสาว สุนิสา พระวิสัตย์
2.นาง อารีย์ อินทร์ลือ
10 โรงเรียนบ้านน้ำปุก กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง พันทิสา คำปา
2.เด็กหญิง พีรดา ลือยศ
1.นาย กฤษนุ ก้อสละ
2.นางสาว รุ่งนภา ศรชัย
11 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญธรรม
2.เด็กหญิง ณัฐฑิกา แสงแก้ว
1.นาย กิตติพงษ์ สุขสบาย
2.นาย โยธิน ยอดโสดา
12 โรงเรียนบ้านทุ่งแต กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ธนโชติ บุญธรรม
2.เด็กชาย ทรงภพ พรมดวงษี
1.นางสาว ปาลิตา ใจสุข
2.นางสาว ณัฐรดา อ่อนดี
13 โรงเรียนบ้านไชยสถาน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง วชิรญาณ์ พิเคราะห์
2.เด็กหญิง กชกร คำบุญเรือง
1.นางสาว วิทิตา เฉลิมวรรณ
2.นางสาว โสภา ฟ้าแลบ
14 โรงเรียนบ้านนาบัว กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย ปภังกร แซ่พ่าน
2.เด็กหญิง ศรสวรรค์ แซ่เติ๋น
1.นาย อารักษ์ ใจกล้า
15 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย อนาคิน บุญเมฆ
2.เด็กชาย ชนะพล อินต๊ะรักษา
1.นาย ชุมพล นุชโส
2.นาย ชินวัตร ไทยประคอง
16 โรงเรียนบ้านแก กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง มาริษา กันทะเนตร
2.เด็กหญิง อารีญา ลือยศ
1.นาง วิรัลพัชร มิ่งโอโร
2.นาง ณัฏฐนันท์ บรรจงศิลป์
17 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย นรเศรษฐ์ วงค์ไชย
2.เด็กชาย นราวิชญ์ คีรีศานติ
1.นาง ณัฐธิดา คำจุล
18 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย ปุณณวัฒน์ วงศ์ใหญ่
2.เด็กหญิง บัญฑิตา บุญแรง
1.นาย ปัฐวีชัย ใจกว้าง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.039597988128662 วินาที
Power By School Master V 1.05