#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.นางสาว อัยา แซ่เล่า
2.นางสาว มยุรี ย่างธนโชติ
3.นางสาว นัทธมน หาญบุญศรี
4.นางสาว สาธิตา แซ่ย่าง
5.นางสาว ศิริพร แซ่ท้าว
6.นางสาว จินต์ศุจี แซ่ย่าง
7.นางสาว วรลักษณ์ แซ่ย้าง
8.นางสาว วันวิสาข์ ปันแก้ว
9.เด็กหญิง แพรพลอย แซ่ย่าง
10.เด็กหญิง เพชรนารี แซ่ย่าง
1.นาย พุฒิพงศ์ วรรณดี
2.นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล
3.นางสาว จันทร์สาย เวียงคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0035669803619385 วินาที
Power By School Master V 1.05