#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านน้ำมิน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.นางสาว บุญธิชา แซ่ย่าง
2.เด็กหญิง นิรัชพร ล้านแปง
3.เด็กหญิง สุชานันท์ หายโศรก
4.เด็กหญิง ยุวดี ชาวเวียง
5.นาย ฐิติวุฒน์ แซ่ย่าง
1.นางสาว สุกัญญา พานอรุโณทัย
2.นาง วันเพ็ญ ตุ้ยสาร
2 โรงเรียนราชานุเคราะห์ กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา กุลธรไพศาล
2.เด็กหญิง ณัฐพร วารีนิยม
3.เด็กหญิง วรัญญา แซ่ว้าง
4.เด็กหญิง กุลนภา กุลพงศ์เสรี
5.เด็กชาย ปัณณธร แซ่ย่าง
1.นาย ศุภเกียรติ กุลพงศ์เสรี
2.นางสาว ลัดดา ชุมภู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0059590339660645 วินาที
Power By School Master V 1.05