#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย สุธีรพัฒน์ สมปาน
2.เด็กชาย สรัล พระยาชัย
1.นางสาว มินตรา ปัญญากอง
2.นาย เศรษฐวัฒน์ สิบหมื่นอาด
2 โรงเรียนบ้านแวน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ปวีณ์พร ปราบพล
2.เด็กหญิง ธนศร ตาคำ
1.นางสาว กิริยาพร อินทรวิศิษฎ์
2.นางสาว นุจรินทร์ บัวหลวง
3 โรงเรียนชัยชุมภู กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ สิงห์เผือก
2.เด็กหญิง ชญานุตม์ พลีพรม
1.นางสาว บุษบา หอมอ่อน
2.นาง วรัชยา ขันโท
4 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย กมลทรรศ ปรีชาพงศโรช
2.เด็กหญิง วชิรญา แช่มมี
1.นาย อนันท์ ปัญญา
2.นางสาว พัชรินทร์ บุญถึง
5 โรงเรียนบ้านเลี้ยว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย รัชตะ นำทาน
2.เด็กชาย ธนกฤต จวงจันทร์
1.นาย สุวัฒน์ เย็นใจ
2.นางสาว พรพิมล เทียมใจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.011989116668701 วินาที
Power By School Master V 1.05