#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย ราชนาวา ไชยโยธา
2.เด็กหญิง อัญชลินทร์ กัญชนะ
3.เด็กหญิง นัทธ์ชวัล แก้วสด
1.นางสาว วิมลมาศ อุทธวัง
2.นางสาว นุชนก มณีรัตน์
2 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย จักรภพ โอฬารกิจเรืองชัย
2.เด็กหญิง ไพริน ศิริวิชัย
3.เด็กหญิง จุฑามณี กันสิทธิ์
1.นางสาว อังคณา วงค์ชัย
2.นางสาว นฤมล ฝอยเงิน
3 โรงเรียนบ้านผาลาด กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ แสงโยธา
2.เด็กหญิง พิมภิไล บุญชัยเลิศ
3.เด็กหญิง ธัญพิมล คำคง
1.นาง ศรีแพร อ่อนดี
2.นาง เดือนนภา ณ ลำปาง
4 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ศศิธร แซ่จาง
2.เด็กชาย สวิตต์ ใจเปรมปรีดี
3.เด็กชาย พชร นิธิเกษมสมบัติ
1.นาง ชีวานันท์ กาสมุทร
2.นาย อนันตชัย ทำดี
5 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง เกตน์นิภา คิดดี
2.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ทาบุญสม
3.เด็กหญิง ชนญ์พิชา โพธิกันยา
1.นางสาว จณิสา สัมพันธสิทธิ์
2.นางสาว ศศิธร ไชยสถาน
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง จิรัชญา อินต๊ะราช
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา รัตนอุทัย
3.เด็กหญิง ธนิสรา นาปรัง
1.นางสาว ธัญณัฐ วิไลรัตน์
2.นางสาว ศิรินรัตน์ บัวคำ
7 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง วันทนีย์ สุวีวงศ์
2.เด็กหญิง ปรีชญา ก๋าติ๊บ
3.เด็กหญิง ณิชนันท์ วันละยา
1.นางสาว วิลัยพร หงุ่ยกระโทก
2.นางสาว อนุชิดา หอมอ่อน
8 โรงเรียนบ้านปง กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ธาราธาร ทิพละ
2.เด็กหญิง นันทพร ทิพย์ปัญญา
3.เด็กหญิง กมลทิพย์ ก๋าแก้ว
1.นาง ครองทรัพย์ พงษ์ด้วง
2.นางสาว อรชร เรียนสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.018484830856323 วินาที
Power By School Master V 1.05