#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ นฤขัตรพิชัยกุล
2.เด็กหญิง อริสา บุญสิงมา
3.เด็กหญิง กัลยณัฏฐ์ ศรีวิชัย
1.นางสาว วัธณาวรรณ มณีวรรณ
2.นาง เพ็ญผกา มณีเพ็ชร
2 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย เอกกวิน สระเกตุ
2.เด็กชาย ภูวไนย การะเกตุ
3.เด็กชาย จิราวัฒน์ หอมนวน
1.นางสาว สุชัญญา วงค์ปัน
2.นางสาว มินตรา ปัญญากอง
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง อนันตญา หล่องาม
2.เด็กหญิง จิราพัชร อินต๊ะสิน
3.เด็กหญิง สุวิชญา เจริญชัย
1.นางสาว กรรณิกา อรหันต์
2.นาง พจนา เจนใจ
4 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง วรดา อ่อนนวล
2.เด็กหญิง ขวัญชนก ใจดี
3.เด็กหญิง ชลธิชา เถาวัลยา
1.นางสาว อังคณา วงค์ชัย
2.นางสาว ศิริพูน พระวงศ์คำ
5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา วารินทร์
2.เด็กหญิง ณภัทร จันทวัง
3.เด็กหญิง อรภรรณ ถิ่นศรีธิ
1.นางสาว สุนิสา ทนทาน
2.นางสาว รสสุคนธ์ อินตะแสน
6 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง กรวิการ์ เจิมจอหอ
2.เด็กหญิง วริศรา สมร่าง
3.เด็กหญิง อัญรินทร์ คำวัง
1.นางสาว อุทัยวรรณ ปันคำ
2.นางสาว อัจฉราพร บุญมี
7 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง กนกกาญจน์ เขื่อนแก้ว
2.เด็กหญิง อัจฉริยา อยู่ดี
3.เด็กหญิง วิรามล คำบุญเรือง
1.นางสาว ปราณี อินต๊ะขัน
2.นางสาว พรกรวรรณ คล่องแคล่ว
8 โรงเรียนบ้านท่าม่าน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ หมั่นการ
2.เด็กชาย กิตติคุณ ใจสุธา
3.เด็กชาย สุกำพล ผิวขาว
1.นางสาว นิชกานต์ กองแก้ว
2.นางสาว อำพร กองแก้ว
9 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย ชนิสร สายจำปา
2.เด็กหญิง วัชรีกรณ์ ใจคำสุข
3.เด็กหญิง นลินนิภา ปิงสุแสน
1.นางสาว วิลัยพร หงุ่ยกระโทก
2.นางสาว พรรณิภา เขจร
10 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ธนัญชนก จงจิตร
2.เด็กหญิง รมณ บุญมี
3.เด็กหญิง นัทธกานต์ บุญธรรม
1.นาง มยุรา พิลาวรรณ์
2.นาย จักรพันธ์ เชื้อเมืองพาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.023008108139038 วินาที
Power By School Master V 1.05