#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านยางขาม กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย วัชรินทร์ธร เจนใจ
2.เด็กชาย ฐิรเตโช ศักดิ์สุวรรณ
1.นาย ปิยชาติ ธงสัตย์
2.นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
2 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ศุภกร ชัยวร
2.เด็กชาย กฤตภัทร สิงห์ไชย
1.นาย สุพัฒน์ หอมอ่อน
2.นาย กมล บุญจันต๊ะ
3 โรงเรียนบ้านพวงพยอม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย ธนกฤต แลใจ
2.เด็กชาย ธนกฤต แก่นนาคำ
1.นางสาว รุ่งนภา บุญวงค์
2.นางสาว จุฑามาศ สิงห์การ
4 โรงเรียนบ้านเวียงลอ กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย จิรพัส แห้วดี
2.เด็กชาย ณัฐดนัย ไข่ทา
1.นาย อนุรักษ์ ยะมงคล
2.นางสาว พรทิพย์ ไชยสาร
5 โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย เขมทัต โม๊ะดี
2.เด็กชาย เพชราวุธ ธิเปี่ยง
1.นาย ภัทถกฤต พุทธอาสน์
2.นาง สมจิตร สมณะ
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย วิชชุกร แดนดงยิ่ง
2.เด็กชาย ธาวิน เศษสมพล
1.นาย เกษม บุตรดาจันทร์
2.นางสาว ฐิตารีย์ สมฤทธิ์
7 โรงเรียนบ้านปางมดแดง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย นันท์ธิพัฒน์ จงสุข
2.เด็กหญิง สายชล เขตประกร
1.นาย จำรัส จ้องสาระ
8 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย ณัฐภัทร คำแก้ว
2.เด็กหญิง ปุญญิศา สิทธิกลม
1.นาง รมิดา กุลธีรานนท์
2.นางสาว นงเยาว์ ไชยสถาน
9 โรงเรียนบ้านผาตั้ง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย อุดมศักดิ์ พรมมา
2.เด็กชาย วิธวินท์ แซ่กือ
1.นาย รังสรรค์ มณีชัย
2.นางสาว ภัทรวรรณ ขันตา
10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย วิชชุกร ดวงทิพย์
2.เด็กชาย พัสกร นิลพงศ์
1.นาง จินตนา ไชยลังกา
2.นาย พีรดนย์ จินะกาศ
11 โรงเรียนบ้านแบ่ง กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย รัชพล ปิมแปง
2.เด็กชาย อัครชัย ใจเย็น
1.นางสาว รุ้งคราญ วิริยัง
2.นางสาว อัญชลี ติยะธะ
12 โรงเรียนบ้านแม่ทาย กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย เอื้ออังกูร บุญชื่น
2.เด็กชาย ธนาทร แซ่เติน
1.นาย สุรพงษ์ วิกะหะ
2.นางสาว วีณา สุวรรณโน
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย พลกฤต ชุมภูชนะภัย
2.เด็กชาย ศุภกิจ​ แซ่เฮ่อ
1.นาย นิคุณ เหล่ากาวี
2.นาย กิตติพงษ์ บุญไชย
14 โรงเรียนบ้านสระ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย ก้องภพ บัวหลวง
2.เด็กชาย เพชรายุทธ ศรีสวัสดิ์
1.นาย ศาตรา แสนปัญญา
2.นาย สายัณร์ อิ่นคำ
15 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย เอกติภัทร วือทิวากร
2.เด็กชาย คณาธิป ปิงสุแสน
1.นาย ศิริศักดิ์ ศรีษะคำ
2.นาง พัชรี ต่อวาส
16 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย กวินภพ ก๋องแก้ว
2.เด็กชาย นัฐพงษ์ โพนทอง
1.นาย กิตชานนท์ ธิประ
2.นาย สุริยา พงษ์ด้วง
17 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย กฤตเมธ ใจดี
2.เด็กชาย เอื้ออังกูร พรประเสริฐ
1.นาย จิตรภาณุ ใจชุ่ม
18 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา กันชัย
2.เด็กหญิง ศศินา นำทาน
1.นาง มยุรา พิลาวรรณ์
2.นาย จักรพันธ์ เชื้อเมืองพาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.039532899856567 วินาที
Power By School Master V 1.05