#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ชวัลวิทย์ อินต๊ะขัน
2.เด็กชาย ปรเมศวร์ ศรีวิชัย
1.นาง ชุติกาญจน์ เวียงลอ
2.นาง กวินธิดา ปิจดี
2 โรงเรียนบ้านสักลอ กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย พีรดนย์ เปติ
2.เด็กชาย ศุภชัย แสนนาไต้
1.นาย ทินกร จอมสวรรค์
2.นางสาว วรางคณา อินต๊ะอ้าย
3 โรงเรียนบ้านพวงพยอม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย รตนลภณ ยศตะมะ
2.เด็กชาย ธันวาวัฒน์ ขาวอ้าย
1.นางสาว พันธ์ทิพย์ ใจกล้า
2.นางสาว มติกาญจน์ ขาวสะอาด
4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย ธีรภัทร เผ่าดี
2.เด็กชาย ศุภณัฐ ยะมา
1.นางสาว ภูมิใจ กลับมา
2.นางสาว ศศิมาภรณ์ หายทุกข์
5 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย มงคลชัย มังคลาด
2.เด็กชาย ธีรมิน กิติวงศ์กุล
1.นาง มุกดา วิชา
2.นางสาว อัมภา ทารินทร์
6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง พริมณัฐชา ศรีปัญญา
2.เด็กหญิง วณิชยา เสนาพันธ์
1.นาย อนันตพงษ์ กองมงคล
2.นาย สราวุธ หอมนาน
7 โรงเรียนบ้านผาตั้ง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ดนัย แซ่ซ้ง
2.เด็กชาย กริชตระกูล แซ่ย่าง
1.นางสาว ภัทรวรรณ ขันตา
2.นาย รังสรรค์ มณีชัย
8 โรงเรียนบ้านน้ำปุก กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย คุณชัย แซ่ซ้ง
2.เด็กชาย ชนายุส นิธิศพงศ์ชญาน์
1.นางสาว ณัฐธิดา วิชัย
2.นางสาว สุภาภรณ์ สวยสม
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ภูมิกวิน แข่งขัน
2.เด็กหญิง กนกนภา มังคลาด
1.นางสาว สุดารัตน์ เสมอเชื้อ
2.นางสาว ทรรศนีย์ สีสัน
10 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย รักชลิต บุญชุม
2.เด็กชาย ธิวา ต้นเงิน
1.นางสาว อุทัยวรรณ ปันคำ
2.นางสาว อัจฉราพร บุญมี
11 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย รติภัทร เสหเวช
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา กุณะ
1.นางสาว ปราณี อินต๊ะขัน
2.นางสาว พรกรวรรณ คล่องแคล่ว
12 โรงเรียนบ้านสระ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย สุธิชัย วันตัน
2.เด็กชาย กฤษฎา บ้านสระ
1.นางสาว ธัญลักษณ์ เครือน้อย
2.นาง สุพัตรา ศรีคำ
13 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง นัฐชานัน เมืองคำ
2.เด็กชาย ปิยพงศ์ ประยศ
1.นางสาว เจนจิรา เลาเงิน
2.นางสาว ชลธิชา สบบง
14 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย ณัฐวรรษ เขียวปัญญา
2.เด็กชาย ณภัทร ดีจิต
1.นาย กิตชานนท์ ธิประ
2.นาย สุริยา พงษ์ด้วง
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย รพีภัทร รุ่งเรืองจินดา
2.เด็กชาย พีรพล แซ่เฮ้อ
1.นางสาว สุพัตรา ยาสมุทร
2.นางสาว วิยะดา แก้วยา
16 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง พรรธน์ชญมน ถึงการ
2.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สัตย์สม
1.นาย เกียรติศักดิ์ แสงนัย
2.นาย ธัชพล สมจิต

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.036133050918579 วินาที
Power By School Master V 1.05