#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง พิชญดา สุทธิพันธ์
2.เด็กชาย ศิรสิทธ์ พรหมชาติ
3.เด็กหญิง สมัชญา ปางเงิน
1.นาง ชุติกาญจน์ เวียงลอ
2.นาง กวินธิดา ปิจดี
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ภัทรวุฒิ จันมา
2.เด็กชาย ชนชล สมยา
3.เด็กหญิง กัลยกร รักษาศักดิ์
1.นาง ลัดดาวัณย์ ธิมา
2.นางสาว ศุภิสรา แสงคีรีเขต
3 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย กันตภัทร ตีระวนิช
2.เด็กหญิง ปิยธิดา คุ้มบัวบาน
3.เด็กหญิง ศุรีวรรณ หม่องยานะ
1.นาย สายันต์ ขึ้นนกขุ้ม
4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย กฤตภาส ชัยวงค์แสน
2.เด็กหญิง ศรัณย์พร สายดู
3.เด็กหญิง นภาพร อินรักษา
1.นาย สุจินันท์ ทรัพย์ศิริ
2.นางสาว เยาวลักษณ์ พรมมี
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ บัวศรี
2.เด็กหญิง นันท์นภัส เขียนโพธิ์
3.เด็กหญิง อันนาวรัณย์ ทุ่งเย็น
1.นาง วรรณา กิตติกวินพัทธ์
2.นางสาว นิศารัตน์ สิบหมื่นอาด
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย กวินท์ กิจโยธิน
2.เด็กชาย นฤมิตร หอมนาน
3.เด็กหญิง ณัชวดี หอมนาน
1.นาง สายสมร กองมงคล
2.นาง อรวรรณ ดอกมะลิ
7 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง กรวรรณ เข็มเพชร
2.เด็กชาย ศักรินทร์ จันทร์โทสี
3.เด็กชาย จารุวัฒน์ โสภโนดร
1.นางสาว เจนษิตา สินเปียง
2.นาง จุติภรณ์ เครืออินทร์
8 โรงเรียนบ้านฝายกวาง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย กิตติคมน์ กองสาย
2.เด็กชาย ธีรทัต จักร์สาน
3.เด็กหญิง กัญญรัตน์ วงศ์ราษฎร์
1.นางสาว กาญจนา เมืองมูล
2.นางสาว วรรณนิดา ชัยแก้ว
9 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ธาราทิพย์ พวงงาม
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ กันทะเนตร
3.เด็กหญิง เบญญาภา คำแยง
1.นางสาว อาทิชา สุขสบายกุล
2.นางสาว วราภรณ์ คนการ
10 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ธนวรรณษร คิดดี
2.เด็กหญิง มัลลิษา หมอยาดี
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร วันมะโน
1.นางสาว สุนิสา พระวิสัตย์
2.นาย ฉันทัช กันทะดี
11 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ณฐภัทร บุญยืน
2.เด็กหญิง ณัฐธิตา ไชยมงคล
3.เด็กหญิง กรรญาภรณ์ สิงห์คำ
1.นาง รวงทอง แก้วพนา
12 โรงเรียนบ้านทุ่งแต กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง อรัญญา อุดทา
2.เด็กหญิง ธีรกานต์ สุทธวงค์
3.เด็กหญิง กุลปริยา เขื่อนแก้ว
1.นาง จินตรา คงกล่อม
2.นางสาว ปราณี คำมาปัน
13 โรงเรียนบ้านไชยสถาน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ คำมาเร็ว
2.เด็กหญิง พรพิริยา จันอิน
3.เด็กหญิง ชญาณิน ดาวดึงษ์
1.นางสาว ธัญญาภรณ์ วงศ์ราษฎร์
2.นางสาว สุธินี ประสงค์
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ยืนสุข
2.เด็กหญิง สุภัสสร อินทร
3.เด็กหญิง ปาณิสรา ตนภู
1.นางสาว มะลิวัลย์ อุทธิยัง
2.นาง ธารทิพย์ เทพคำ
15 โรงเรียนบ้านปงใหม่ กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง กานต์นภัส ปั๋นคำบัว
2.เด็กหญิง ธนิษฐา หัวนา
3.เด็กหญิง รวินท์วรกาน ณ.วงค์จันทร์
1.นาย เกียรติพงษ์ ติตะยา
2.นางสาว ปรียานุพรรธ์ กาติ๊บ
16 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย ปกป้อง พิกุลทอง
2.เด็กชาย ฤทธวัฒน์ สารเทพ
3.เด็กหญิง กานต์สินี เข็มทอง
1.นางสาว วิลัยพร หงุ่ยกระโทก
2.นางสาว ดวงพร ผิวเขียว
17 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย จักรีวัฒน์ ขันทะวงค์
2.เด็กชาย บุรธัช อุทธิยา
3.เด็กหญิง นลิญา วังนัยกูล
1.นาย จรูญ บำรุงชู
18 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ศิริภัสสรา ภัทรเมธารักษ์
2.เด็กหญิง ลลิตา โยมา
3.เด็กชาย หัสดิน อิ่นคำ
1.นางสาว จิราวรรณ ไวยเวช
2.นางสาว กัญญาภัค เพ็ชรรุ่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.040241956710815 วินาที
Power By School Master V 1.05