#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านยางขาม กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ธนภูมิ ฝั้นคำสอน
2.เด็กชาย พิพัฒนชัย ศูนย์กลาง
1.นางสาว จารุวรรณ เวียงสมุทร
2.นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
2 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ภูพิงค์ พื้นผัด
2.เด็กชาย ปภาวิชญ์ ล้านสม
1.นาย กมล บุญจันต๊ะ
2.นางสาว สุธิตา ทนทาน
3 โรงเรียนบ้านพวงพยอม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง ธันยากานต์ สายอินต๊ะ
2.เด็กหญิง กนกนัดดา บุญชุม
1.นาย ณัฐพล หมั่นขัน
2.นางสาว นางสาวบาจรีย์ ทองคำ
4 โรงเรียนบ้านเวียงลอ กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย รัฎฐพิชญ์ กันทา
2.เด็กชาย ปภาวิน วรินทรเวธ
1.นางสาว เพ็ญนภา ไชยสถาน
2.นาย พงศ์ศิริ ศรีสุข
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง สุภาวลักษณ์ ดวงแก้ว
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ เจริญเขต
1.นางสาว นราภรณ์ คำเทพ
2.นางสาว ฐิตารีย์ สมฤทธิ์
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย การัณยภาส รวมสุข
2.เด็กชาย เฉลิมชัย มณีรัตน์
1.นางสาว ยุภาพร ชาวเวียง
2.นางสาว จุฑามาศ กาพิยะ
7 โรงเรียนบ้านแวน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ถิ่นลำปาง
2.เด็กชาย เชาวกรณ์ ปลื้มสุข
1.นางสาว กิริยาพร อินทรวิศิษฎ์
2.นางสาว อรณิชา วงศ์ดาว
8 โรงเรียนบ้านปางมดแดง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย กิตติภพ คำสมศรี
2.เด็กหญิง พริมพิชา อาจอาสา
1.นาง เรณู พลบุญ
2.นาย ทินกรณ์ พลบุญ
9 โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ อัศวจินดาพล
2.เด็กหญิง เจนน่า หาญพญาไพร
1.นางสาว จิราพร สวยเจริญ
2.นางสาว นันท์นภัส สมรวย
10 โรงเรียนบ้านนาอ้อม กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ชนสิษฏ์ กุณา
2.เด็กหญิง ภัทรธีราภรณ์ บุญเทพ
1.นางสาว พิกุล มาไกล
2.นางสาว อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์
11 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง ดวงเดือน เดือนดาว
2.เด็กหญิง อรกานต์ ยิ้มเส้ง
1.นาย ประทีป ทิสา
2.นาย เก้าศักดิ์ดา อ่องคำ
12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ศิรวัฒน์ บุญมี
2.เด็กหญิง ชลธิดา วิชัย
1.นาย อชิรวิชญ์ กาพุฒ
2.นาง พิมพ์ฉาย มั่งมูล
13 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย ปวรุตม์ บัวแดง
2.เด็กชาย คามิน อุทธา
1.นาย พลวัต ไชยลังกา
2.นางสาว จีราวรรณ จันทร์เอ้ย
14 โรงเรียนบ้านสระ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง กฤติกา สืบแสน
2.เด็กหญิง พรชนิตย์ ยามี
1.นาง กาญจนา ปัญญาหล้า
2.นางสาว ชีวาพร ใจกล้า
15 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง หญิงณัฐจิราภา อภิพรภูริพัฒน์
2.เด็กหญิง วรรณภา ฮ่องลึก
1.นาง พัชรี นาปรัง
2.นาย ศิริศักดิ์ ศรีษะคำ
16 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย จักรกริช วงศ์หลวง
2.เด็กชาย กรวิชญ์ วงศ์หลวง
1.นาย พิทักษ์พงศ์ เชียงแรง
2.นาง ชญานี บุญต๋า
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ แซ่โซ้ง
2.เด็กชาย นภวลาพงศ์ อิศราภรณ์
1.นาย ชญตว์ แสนหวัง
2.นางสาว พัชญา ผัดหน้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0034980773925781 วินาที
Power By School Master V 1.05