#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านจำบอน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ชนากานต์ งอกลาภ
2.เด็กชาย ยศพล พันธ์สำโรง
1.นาย ศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจ
2.นางสาว ภัทราพรรณ สุวรรณรัตน์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.นางสาว รัตนา พันยะการ
2.นางสาว ศศิกานต์ นาเมือง
1.นาย พีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์
2.นางสาว บัวลอย พริบไหว
3 โรงเรียนราชานุเคราะห์ กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง สุชานาถ สง่าผากุล
2.เด็กหญิง ปิยดา แซ่ซ่ง
1.นาย กฤษฎาภิวัตน์ วงศ์ใหญ่
2.นางสาว ลัดดา ชุมภู
4 โรงเรียนบ้านท่าม่าน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย ปรเมศวร์ ลิ้มเจริญ
2.เด็กชาย ศักดิ์อุดม บุญุชุม
1.นาย เดชณะรงณ์ จักรจุ่ม
2.นาย พงศ์พันธุ์ ขันแข็ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.010394096374512 วินาที
Power By School Master V 1.05