#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง กุลปริญา บุญตั๋ว
2.เด็กหญิง ศุภรดา เพ็งพันธ์
3.เด็กหญิง จิรารัตน์ ระแวง
1.นางสาว ปิยะวรรณ จันทจร
2.นาง ชไมพร รินทร์ชม
2 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง วิภรสินี เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2.เด็กหญิง มีนตรา เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
3.เด็กหญิง อารยา คนอยู่
1.นาย สรศักดิ์ อุปมา
2.นาง เทียมจิตร เตชะเมา
3 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ธนัช ทองดี
2.เด็กหญิง ณัชชานันท์ สนิท
3.เด็กหญิง ทิพวรรณ คุณนา
1.นาย ประทีป ทิสา
2.นาง สายใจ สมจิต
4 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง ณภัชนันท์ บุญถา
2.เด็กหญิง กัญญาภัทร ประชุม
3.เด็กหญิง ศศิภาพร หมื่นจันทร์
1.นาง แสงเดือน วงค์ใหญ่
2.นางสาว จีรวรรณ จันทร์เอ้ย
5 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง พัทรศยา สิงห์ลี
2.เด็กหญิง ภัททิยา รวมสุข
3.เด็กหญิง ขวัญทัย แก้วคำปา
1.นาง ชฎาพร สูงปานเขา
2.นาง พัชรี นาปรัง
6 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง พรรณิภา บุญณะ
2.เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ นันทะเสน
3.เด็กหญิง ปวริศา งามตา
1.นางสาว สาวิตรี พวงจำ
2.นาย นพพล ธูปมงคล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.014379024505615 วินาที
Power By School Master V 1.05