#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย กิตตินันท์ ถาวรวงศ์
2.เด็กชาย ไกรวิชญ์ ปัญญากาศ
1.นาง สุวิมล ฟูคำ
2.นางสาว บุณยนุช ธัญลักษณ์ชัยกุล
2 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย ธนัตชัย กลิ่นหอม
2.เด็กชาย ณิชกุล ใจวังโลก
1.นางสาว รุจิรา กาติ๊บ
2.นางสาว รภัสรดา สักลอ
3 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย ณฐกร โคดม
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ อิยวนใจ
1.นาง มุกดา โสภาเคน
2.นางสาว รัชนี ศรีแพงมน
4 โรงเรียนบ้านผาลาด กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย บุญญวัฒน์ ยุทธวงศ์
2.เด็กชาย อนุวัต สุวรรณนวล
1.นาง อริยาณัฐ จำรัส
2.นางสาว ชนันท์ณิฎฐา คำคงธีรนันท์
5 โรงเรียนบ้านน้ำปุก กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ลักษิกา นววรเศรษฐ์
2.เด็กหญิง วรานุช แสงคีรีเขต
1.นางสาว รุ่งนภา ศรชัย
2.นางสาว ณัฐธิดา วิชัย
6 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ สุนันต๊ะ
2.เด็กชาย รัชชานนท์ ชาญเชี่ยว
1.นางสาว พฤกษชาติ คำต๊ะ
2.นาง พัชรี เนตรกุล
7 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ปุณณพฤกษ์ แก่นแสง
2.เด็กชาย ก้องเกียรติ บุญธรรม
1.นางสาว กรพันธุ์ จินะเทศ
2.นางสาว ลลิตวดี คนหมั่น
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย ปฏิภณ กถาธรรมวุฒิ
2.เด็กชาย ณัฐพล แซ่ลี
1.นางสาว แสงแก้ว ไชยมงคล
2.นาง นัฎยา กันธิยะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0018060207366943 วินาที
Power By School Master V 1.05