#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสักลอ กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย อัครวิทย์ สักลอ
1.นาง ธาริณี ก๋าคำ
2 โรงเรียนบ้านจำบอน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย กฤษดา แก้วลอย
1.นางสาว สาวิตรี บัวตูม
3 โรงเรียนบ้านดู่ กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง เปรมสุดา เกตุสาลี
1.นาง กนกวรรณ เขียวดี
4 โรงเรียนบ้านน้ำปุก กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย การุณย์ ชัยมงคล
1.นางสาว รุ่งนภา ศรชัย
5 โรงเรียนบ้านแบ่ง กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง ทิพวัลย์ สมจิตร
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐธิดา เทียมใจ
6 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง จิราภา อะทะเทพ
1.นางสาว วิลาสินี สุวรรณโน
7 โรงเรียนบ้านสถาน กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย อภิชิต วงศ์ใหญ่
1.นาง เมริสา หัวนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.001845121383667 วินาที
Power By School Master V 1.05