#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสันติสุข กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ศุภสุตา หาญพญาไพร
2.เด็กหญิง ปริตา แซ่ว่าง
3.เด็กหญิง กัญจนานุช โชคล้ำเลิศสุวรรณ
1.นาง พิมพ์พรรณ ใจพันธ์
2.นาง กรรณิกา รุ่งไพบูลย์กิจ
2 โรงเรียนบ้านสระ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ วงศ์ไข่
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เขื่อนแก้ว
3.เด็กหญิง เพชรน้ำหนึ่ง แซ่ฟุ้ง
1.นางสาว วัลลิภา สมฤทธิ์
2.นางสาว วิลาสินี เสมอ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0056931972503662 วินาที
Power By School Master V 1.05