#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านพวงพยอม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย เขตต์ตะวัน พึ่งตนเอง
2.เด็กหญิง พรนิภา วงศ์จักร
3.เด็กหญิง ปวริศา เทียนทอง
1.นางสาว รุ่งนภา บุญวงค์
2.นางสาว พันธ์ทิพย์ ใจกล้า
2 โรงเรียนบ้านน้ำจุน กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง ปานดารา มณีพันธ์
2.เด็กชาย พิชิตพงศ์ มหาวงศ์นัน
3.เด็กหญิง ภัทราภา ยศทะนะ
1.นางสาว ณภัค อ่องทิพย์
2.นาง สายสุนีย์ สวัสดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0013041496276855 วินาที
Power By School Master V 1.05