#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย รณรงค์ สมฤทธิ์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ นันท์ธนะชาติ
1.นาย สรชัย ช่างแต่ง
2.นาย นถณพร คงกล่อม
2 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ภัทราวุธ ขวัญมา
2.เด็กหญิง อรกัญญา มงคล
1.นาย พนม มณีชัย
2.นาง กาญจนา ประยูรคำ
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ร้องเก็ด
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุดใจ
1.นางสาว อรณิชา ขำมั่น
2.นางสาว จุฑามาศ กาละพวก
4 โรงเรียนบ้านทุ่งแต กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง กมลชนก สุทธวงค์
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เสาร์ทอง
1.นาง จินตรา คงกล่อม
2.นาย อานนท์ ดอกคำ
5 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย วีราวุฒิ แซ่ว่าง
2.เด็กชาย ประทีป แซ่ย่าง
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณกัญญกร อุปธิ
6 โรงเรียนบ้านไชยสถาน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย นวัช คำบุญเรือง
2.เด็กหญิง ปริยาภรณ์ ปิ่นศักดิ์
1.นางสาว ชนาธิป ใจเย็น
2.สิบเอก พงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตร
7 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย ชนกันต์ มาไกล
2.เด็กชาย อนุพงษ์ แสงแก้ว
1.นาย วิศรุต ศรีวิราช
2.นางสาว ธัญญกาญจน์ จันแดง
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย ชยามร เล่าธรรมสัจจะ
2.เด็กชาย จอมเดช แซ่ย่าง
1.นาย องอาจ ชาติเผือก
2.นาย วีรพล พลเมฆ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.019142866134644 วินาที
Power By School Master V 1.05