#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านยางขาม กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย ณัฐชัย วุฒิไชย
2.เด็กชาย สถาพร ธรรมพรปัญญา
1.นาย วรวิทย์ ตาสาย
2.นาย ปิยชาติ ธงสัตย์
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง กุลภรณ์ ทิพย์ปัญญา
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ใจหล้า
1.นาย สรชัย ช่างแต่ง
2.นาง วรรณา กิตติกวินพัทธ์
3 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วารีนิยม
2.เด็กหญิง ศาสตราพร แซ่เท้า
1.นางสาว จินห์จุฑา เที่ยงโชคชัย
2.นาง ปฏิญญา ดวงศรี
4 โรงเรียนบ้านผาลาด กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ คำคง
2.เด็กหญิง เกสรรัตนา วงศ์แก้ว
1.นาง อริยาณัฐ จำรัส
2.นาย ศตวรรษ โยธาดี
5 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย รังสิมันต์ จินมอญ
2.เด็กหญิง สุกัญญา แซ่พ่าน
1.นาย พนม มณีชัย
2.นาง กาญจนา ประยูรคำ
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ญาณิศา อินถา
2.เด็กหญิง วิภาวรรณ กลมเกลี้ยง
1.นางสาว อรณิชา ขำมั่น
2.นางสาว จุฑามาศ กาละพวก
7 โรงเรียนบ้านทุ่งแต กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง ดากานดา สุทธวงค์
2.เด็กหญิง วรกมล สุทธวงค์
1.นางสาว ปราณี คำมาปัน
2.นาง จินตรา คงกล่อม
8 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง สุพัชชา ทะลิ
2.เด็กชาย ฑีฆายุ มะโนวงค์
1.นาย นิกร บุญพา
2.นางสาว หทัยรัตน์ วันดี
9 โรงเรียนบ้านสระ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง กุลนิดา นามเมือง
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา กุณาวงค์
1.นางสาว วิลาสินี เสมอ
2.นาง สุพัตรา ศรีคำ
10 โรงเรียนบ้านฮวก กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง พรทิวา สมยศ
2.เด็กหญิง สุทธิรัตน์ หน่อหล้า
1.นาง พัลลภา บุตรดาจันทร์
2.นางสาว ขวัญรัตน์ สมฤทธิ์
11 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย อัคนีพงษ์ แดงพัด
2.เด็กหญิง วรรณวิภา โสดา
1.นาง พนิดา สารเทพ
2.นาย รัชพล แก้วหน่อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.025199174880981 วินาที
Power By School Master V 1.05