#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง จิดาภา ไชยจำเริญ
2.เด็กหญิง กฤษิกร ไชยมงคล
1.นางสาว ศุภิสรา แสงคีรีเขต
2.นาง ลัดดาวัณย์ ธิมา
2 โรงเรียนบ้านยางขาม กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง อันดา บุญเตี่ยม
2.เด็กหญิง ภาวิดา ใจนันจา
1.นาย วรวิทย์ ตาสาย
2.นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
3 โรงเรียนบ้านร่องแมด กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง เกวลิน ชมภู
2.เด็กหญิง ณิชากานต์ มีชูเกตุ
1.นาย ณัฐพงษ์ ชุมภู
2.นางสาว ลลิตา แสงศรีจันทร์
4 โรงเรียนบ้านสักลอ กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย ธเนตร กาฬศิริ
2.เด็กหญิง ณพิชญา ไชยกุล
1.นาย ภาณุเดช ทองคำ
2.นาย พิชิต เปล่งใส
5 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง เพชรลดา อักษรพันภักดี
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มณีชัย
1.นาง ภุมรา บุญประเสริฐ
2.นาง อมรรัตน์ สายแผลง
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง ณัฐศินี คำแสน
2.เด็กหญิง ปุณณ์ณิษา หอมนาน
1.นาง รุจิรา ฟักงาม
2.นางสาว ทิพย์สุดา การะเกตุ
7 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง กรวรรณ ใจดี
2.เด็กหญิง วิภาดา สามัญแก้ว
1.นางสาว ณาตยา พาบัว
2.นางสาว วิภาวดี อุทธิยา
8 โรงเรียนบ้านผาลาด กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง วนิดา จันทร์ละออ
2.เด็กชาย จิรายุ ก้อนสีลา
1.นาง อริยาณัฐ จำรัส
2.นาง กนกธิดา อนุทองศรีวิไล
9 โรงเรียนบ้านสีพรม กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ธนพล ทะนะ
2.เด็กหญิง สุจิตตา อ่อนจันทึก
1.นางสาว รุ่งทิวา บุญถึง
2.นางสาว ศิรินัดดา อุปมา
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย สุกฤษฎิ์ กาวิละ
2.เด็กหญิง วิชญาพร คำโครตสุน
1.นางสาว อรณิชา ขำมั่น
2.นาง นงคราญ กาวิละ
11 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง รุ่งวิภา อิทธิยศ
2.เด็กหญิง เบญญาภา ชายวิชัย
1.นาย ธรรณโรจน์ ศรีจันทร์
12 โรงเรียนบ้านทุ่งแต กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง วาริศา ชมโชค
2.เด็กหญิง ภัณฑิลา สุทธวงค์
1.นาง จินตรา คงกล่อม
2.นาง ลำพิง สุทธวงค์
13 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง ญาณิศา ทะแก้ว
2.เด็กหญิง ณัฐริกา มั่งมูล
1.นาย วิศรุต ศรีวิราช
2.นาย ภูพิงค์ นันตา
14 โรงเรียนบ้านไชยสถาน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย คณณัฏฐ์ กล้าหาญ
2.เด็กหญิง พิชญาภัค ชาวน่าน
1.นางสาว ชนาธิป ใจเย็น
2.สิบเอก พงษ์ศักดิ์ คีรีสถานบุตร
15 โรงเรียนบ้านฮวก กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ชณิชา ขันจรี
2.เด็กหญิง วชิรญาน์ สำราญรื่น
1.นาง พัลลภา บุตรดาจันทร์
2.นางสาว ขวัญรัตน์ สมฤทธิ์
16 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ทิรัญญา ศรีขันทะ
2.เด็กหญิง กัญญาภัค รวมสุข
1.นาง นฤมล แซ่จ๋าว
2.ว่าที่ร้อยตรี พัฒน์พงศ์ เบ็ญชา
17 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง พิชญาภา หอมนาน
2.เด็กหญิง ณภัทร วงศ์ใหญ่
1.นางสาว นันท์นภัส นนท์ชฎาธาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.038136005401611 วินาที
Power By School Master V 1.05