#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสถาน กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ณีรนุช วงศ์ใหญ่
2.เด็กหญิง กนกพร ตั้งภากุล
3.เด็กหญิง กัลยรัตน์ แซ่เติ๋น
1.นาย ภาณุวัฒน์ สมฤทธิ์
2.นางสาว กริณรัฎฐ์ ชุมภู
2 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง พิชญาภา วงศ์ใหญ่
2.เด็กหญิง พิชญธิดา ทิศกระโทก
3.เด็กหญิง เปมิกา ช่างประสม
1.นางสาว สาวิตรี บุญแรง
2.นาง ชญานี บุญต๋า
3 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย มงคล ฆารไสว
2.เด็กหญิง พิชญ์ชญาณี ศรีโมรา
3.เด็กชาย นิติธร ระวังชื่อ
1.นาง บุญธิดา ดวงแก้ว
2.นาง จิณณพัด สัมพันสิทธิ์
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ปาลิดา อรรถพลภูษิต
2.เด็กหญิง บุษกร ผาด่าน
3.เด็กชาย วิญญูฤทธิ์ แซ่หาญ
1.นางสาว ขวัญฤดี ชาติเผือก
2.นาย องอาจ ชาติเผือก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.010254144668579 วินาที
Power By School Master V 1.05