#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.นางสาว นรีกานต์ พิเมย
2.นางสาว จันทรา มณียศ
3.นางสาว เมธาวี กิตติวงศ์วาน
4.เด็กหญิง สุภัสสรณ์ หนูประเสริฐ
5.เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ วงศ์ปัญญา
6.นางสาว สิรินทรา คุณารูป
7.เด็กหญิง วรรณิดา เผ่าทะชัย
8.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แก้วชัย
9.เด็กชาย พิชยุตม์ บุญชม
10.นางสาว วรินทร์ เดิมขุนทด
1.นางสาว จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน
2.นาง สมพิศ ตักโพธิ์
3.นาย กมล บุญจันต๊ะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0036170482635498 วินาที
Power By School Master V 1.05