#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านปางมดแดง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ปพิชญา ประเสริฐสังข์
2.เด็กหญิง วันวิสา ผลาชิต
3.เด็กหญิง จิตรานุช แดนนาสาร
4.เด็กหญิง กัลยรัตน์ หันนวนศรี
5.เด็กหญิง กชกร สาธุชาติ
6.เด็กหญิง วรดา ศิลารวม
7.เด็กหญิง ปรียาภัทร แดนดงยิ่ง
8.เด็กหญิง อรอนงค์ สุทธิประภา
9.เด็กหญิง วชิราพร จุลฟ้า
10.เด็กหญิง นัฏฐพร แสงสว่าง
1.นาง คนึงนิจ เกิดผล
2.นางสาว ณกานดา ชนะพิมพ์
3.นางสาว สุคนธา ใจกล้า
2 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ธนาดุล แซ่ว่าง
2.เด็กชาย นริศร วิริยะส่องแสง
3.เด็กชาย ชัยวิชญ์ แซ่เฮ้อ
4.เด็กชาย สิทธิพงศ์ นิธิเกษมสมบัติ
5.เด็กชาย นิธิกร แซ่จาง
6.เด็กชาย เตชิต วิริยะส่องแสง
7.เด็กชาย ฐานพัฒน์ แซ่กือ
8.เด็กชาย รชต นิธิเกษมสมบัติ
9.เด็กชาย ตรีเดช แซ่ว่าง
10.เด็กชาย สิงหา แซ่ท้าว
1.นาง ทรรศนีย์ ยาสมุทร์
2.นางสาว พรเพ็ญ พนาบำรุง
3.นางสาว รัชนีกร สุดใจ
3 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ วันดี
2.เด็กหญิง เพ็ญฤทัย อินธิยศ
3.เด็กหญิง นันทิตา ไชยสาร
4.เด็กหญิง กัญญาพัชร ไชยลังกา
5.เด็กหญิง ลัลล์ลลิล มูลศรี
6.เด็กหญิง วัฒนาวดี กันจา
7.เด็กหญิง ศรันภัทร บรรจง
8.เด็กหญิง สุกัลยา เพิ่มอุบล
9.เด็กชาย กรัณย์พล ยืนยัง
10.เด็กชาย ธัญญ์เทพ ไชยลังกา
1.นางสาว จารุนิภา สาริกา
2.นาย พลวัต ไชยลังกา
3.นางสาว ชนกขวัญ สิทธิ
4 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง จันทรา ขวัญวาที
2.เด็กหญิง นันทิชา บำรุงญาติ
3.เด็กหญิง ลลิตา แซ่ย่าง
4.เด็กหญิง นภัสวรรณ จิตถา
5.เด็กหญิง สุชาวลี ปูนคำปิน
6.เด็กหญิง เกศรินทร์ แซ่ซ้ง
7.เด็กหญิง เกวลิน แซ่ซ้ง
8.เด็กหญิง ปรียาพร ทิพละ
9.เด็กหญิง ภัทราวดี แซ่เฮ้อ
10.เด็กหญิง วริศรา แซ่ว่าง
1.นางสาว อัยดา ผาลัย
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยะ
3.นาง เรณู เหมืองจา
5 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง เกศฎารัตน์ ผ่องชัยภูมิ
2.เด็กหญิง แทอิน กง
3.เด็กหญิง บุษกร เจนใจ
4.เด็กหญิง ปภาวรินท์ อินสุยะ
5.เด็กหญิง เกตุมณี ทาลมดี
6.เด็กหญิง กัลยรัตน์ อินทะจักร์
7.เด็กหญิง ณัฏฐิธิดา จึงตระกูล
8.เด็กหญิง สุภาพร ไชยะวงค์
9.เด็กหญิง ณัฐกานต์ ผาคำ
10.เด็กหญิง รวิสรา ตานตา
1.นางสาว ปุญนภัส เมืองมูล
2.นางสาว เสาวลักษณ์ อุ่นคำ
3.นาง พนิดา สารเทพ
6 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง กฤตพร สุริยะ
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา ศรีภา
3.เด็กหญิง นชมน ใจรังษี
4.เด็กหญิง วนิดา ทาจินะ
5.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ฟ้าเลิศ
6.เด็กหญิง พรกนก ดีปัญญา
7.เด็กหญิง ณหทัย มังคลาด
8.เด็กหญิง ธัชญา เร็วการ
9.เด็กหญิง ัณัฐธิดา อ้วนศิริ
10.เด็กหญิง ณัฐชยา แสงศรีจันทร์
1.นาย เกียรติศักดิ์ แสงนัย
2.นางสาว สุปรียา ชมชื่น
3.นางสาว ณัฎฐ์วศา มุกนามเมือง
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ญานี กตเวทีธรรม
2.เด็กหญิง ปีใหม่ แซ่ลี
3.เด็กหญิง จิตรกัญญ์ แซ่โซ้ง
4.เด็กหญิง จันทร์จิรา แซ่ย่าง
5.เด็กหญิง วราพร แซ่ลี
6.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แซ่หาญ
7.เด็กหญิง ปุณยนุช ศิริธนากร
8.เด็กหญิง ชลนิชา กตเวทีธรรม
9.เด็กหญิง กันนิดา แซ่ต๋า
10.เด็กหญิง วิภาพร อนุชิตวรการ
1.นางสาว วทันยา กันจะนะ
2.นางสาว นัฎยา กันธิยะ
3.นาง วรรณลิสา ไวรักษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.016965866088867 วินาที
Power By School Master V 1.05