#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย กันตพัฒน์ จันทาพูน
2.เด็กชาย ณัฏฐพัฒน์ แก่นเมือง
3.เด็กชาย ณัฐวิทย์ จอมทอง
4.เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ ไชยศรี
5.เด็กหญิง พิชญ์ชญาพร อสิพงษ์
6.เด็กหญิง สุขภาดา มณีชัย
1.นางสาว ปุญชรัศมิ์ งามนอก
2.นาง อรวิภา ใสคำฟู
3.นางสาว ทิพย์รัตน์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2 โรงเรียนบ้านดอนมูล กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กชาย โชติชัย ปาวี
2.เด็กชาย เพชรรัตน์ คุณารูป
3.เด็กชาย ศิวกร กล้าหาญ
4.เด็กชาย สุทธินันท์ มิ่งขวัญ
5.เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ พันธุ์พืช
6.เด็กชาย ณัฐพัชร์ ทนทาน
1.นาย เจริญ ไชยศิริ
2.นาง นพมาศ สุริวงค์ใย
3 โรงเรียนบ้านเวียงลอ กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ถือเงิน
2.เด็กชาย นิธิภัทร สารพัตร
3.เด็กชาย ศุภกิตดิ์ วงค์แก้ว
4.เด็กหญิง สุพิชญาณ์ ยอดสาร
5.เด็กหญิง ขวัญจิรา เจนใจ
6.เด็กหญิง วารุณี สิทธิภา
1.นาย พงศ์ศิริ ศรีสุข
2.นางสาว นวนันท์ สารพัตร
3.นางสาว พรทิพย์ ไชยสาร
4 โรงเรียนบ้านพวงพยอม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง สุชัญญา ใจซื่อ
2.เด็กหญิง พิตตินันท์ หวานเสียง
3.เด็กหญิง สุชาวดี ปวงงาม
4.เด็กชาย เธียรทัศน์ สายสุตา
5.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จันวัน
6.เด็กชาย พัชรพล สิงห์แก้ว
1.นาย พลกฤษ ใจวังโลก
2.นางสาว บาจรีย์ ทองคำ
3.นาย รุ่งสุริญัณห์ สุนันต๊ะ
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย ธงไชย แซ่ย่าง
2.เด็กชาย ภัทรโชค แซ่ย่าง
3.เด็กชาย อดิเทพ แซ่ย้าง
4.เด็กชาย ชิดพงศ์ แซ่ว่าง
5.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ย่างยืนกุล
6.เด็กชาย กวิน แซ่ว่าง
1.นาง สุพัตรา สมฤทธิ์
2.นาง รุ่งรัตน์ สมฤทธิ์
3.นาง พรรณิภา กาละพวก
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ อิ่นคำ
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ แสงศรีจันทร์
3.เด็กชาย ติณณภพ จักรมูล
4.เด็กชาย ธนภัทร แผ่นทอง
5.เด็กชาย พิชญุตม์ สมบุญ
6.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ จอมรัตน์
1.นาย ศักดา หลาบมาลา
2.นางสาว แสงดาว แสงศรีจันทร์
3.นาง รัชนี แก้วรากมุข
7 โรงเรียนบ้านน้ำมิน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย ธีรภัทร แซ่หาง
2.เด็กชาย จิรเมธ แซ่โซ้ง
3.เด็กชาย ภูฤทธิ์ ยั่งยืนเจริญกิจ
4.เด็กชาย ศุภชัย วิเศษกันทรากร
5.เด็กชาย ภูวนนท์ พันธ์นาคิน
6.เด็กชาย นรัญวิชญ์ แซ่ท้าว
1.นาย สายชล ชัยวัน
2.นาง นันทิยา ใฝ่จิตร
3.นาง ทิมพิกา ปันสืบ
8 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย ธีรภัทร แซ่ซ้ง
2.เด็กชาย เทพวิกิจ กุลพงศ์เสรี
3.เด็กชาย บุญยกร สุทธิวงค์
4.เด็กชาย กันตพิชญ์ มีสุข
5.เด็กชาย ปริวัฒน์ แซ่ซ้ง
6.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศักดิ์รุ่งเรือง
1.นางสาว จินห์จุฑา เที่ยงโชคชัย
2.นาง ปฏิญญา ดวงศรี
3.นาง จารุพรรณ ไชยบาล
9 โรงเรียนบ้านนาอ้อม กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีกันไชย
2.เด็กชาย ราชภักดิ์ เครือคำ
3.เด็กชาย พงศภัค ใจพี่
4.เด็กชาย จิรายุส ธรรมศิริ
5.เด็กหญิง พิชญาพร พันชนะ
6.เด็กหญิง อรัญญา หมื่นชัยยะ
1.นาย สมบัติ อินทร์ลือ
2.นาง สร้อยสุดา ศรีกันไชย
3.นางสาว อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์
10 โรงเรียนบ้านน้ำปุก กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กชาย ไชยา แซ่ซ้ง
2.เด็กชาย ยงยุทธ นิธิศพงศ์ชญาน์
3.เด็กชาย ชัยยุทธ แซ่ซ้ง
4.เด็กชาย เล็กจิ้น แซ่ซ้ง
5.เด็กหญิง ญาณัจฉรา สินทบ
6.เด็กหญิง จิรภิญญา กลมเกลี้ยง
1.นาย กฤษนุ ก้อสละ
2.นางสาว ระพีพรรณ์ สุพรม
3.นางสาว วิไลวรรณ โยปัญญา
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย ณัฐภัทร อุ่นเมือง
2.เด็กชาย ภาณุพันธ์ุ เที่ยงแท้
3.เด็กชาย ลัญฉกร นันตาลิตร
4.เด็กหญิง กวินตา บุญชุม
5.เด็กหญิง เมธกานต์ เตชะ
6.เด็กหญิง รัตนา อินถา
1.นาย จรินทร์ คำมาปัน
2.นางสาว ทิวาวรรณ ศรีวิชัย
3.นาง จรรยา บุญหมั้น
12 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กชาย กัณฑ์อเนก บุญมา
2.เด็กชาย ตะวัน -
3.เด็กชาย การันย์รักษ์ หมื่นศรี
4.เด็กหญิง ชาลิสา พันธุกาง
5.เด็กหญิง มนทิรา เตรียมสอน
6.เด็กหญิง เกตน์สิรี คิดดี
1.นาง เนาวรัตน์ เสมานุสรณ์
2.นางสาว วรรณา บุญถึง
3.นาย พงษ์สินษ์ มั่งมูล
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย ราชวัชร ธรรมสิทธิ์
2.เด็กชาย วิวิธชัย ระวังทรัพย์
3.เด็กชาย ธนบดินทร์ สิงห์แก้ว
4.เด็กหญิง ชนินาถ เจือจาน
5.เด็กหญิง ภารดี ปราสาทแก้ว
6.เด็กหญิง ศิริรัตน์ คำลือ
1.นาง ศศิธร อิ่นคำ
2.นาง วธิดา มูลศรี
3.นาง ปิยนุช ใจจริง
14 โรงเรียนบ้านสระ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง นันทิชา พานน้ำเพชร
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ แซ่ซิ่น
3.เด็กหญิง พิชชามญชุ์ บ้านสระ
4.เด็กหญิง ณัฏฐพร สุขเกิด
5.เด็กชาย ภูวนัย แซ่ฟุ้ง
6.เด็กชาย ภัทรพล บ้านสระ
1.นาย สายัณร์ อิ่นคำ
2.นาย กมล พรหมศรี
3.นาง สุพัตรา ศรีคำ
15 โรงเรียนบ้านสา กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ ไขศรี
2.เด็กชาย ชนาภัทร คำสอน
3.เด็กชาย ชิรวิทย์ ทาทอง
4.เด็กชาย สุรนาถ จันทรโรจน์รังษี
5.เด็กชาย ภัทรธร ฐานะดี
6.เด็กชาย ภาคิน อุทธิยา
1.นาย จิรยุทธ์ รวมสุข
2.นาง รินยา กิจเฉลา
3.นาง กุลธิดา จันทรโรจน์รังษี
16 โรงเรียนบ้านปง กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กชาย เย้ แซ่ว่าง
2.เด็กชาย ธนกฤต ชัยยะส่ง
3.เด็กชาย เฮ่อร์ แซ่จ๊ะ
4.เด็กชาย เอกภพ แซ่ว่าง
5.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วรัญญูนุกูล
6.เด็กหญิง เมย์ แซ่ซ้ง
1.นางสาว อภิญญา ก๋าแก้ว
2.นางสาว กรรวี แจ้ใส
3.นาย รัฐวิชญ์ สารเทพ
17 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จิตพยัค
2.เด็กหญิง ชณัฐกานต์ สะดาวงษ์
3.เด็กชาย ศิวกร ธนะปาน
4.เด็กชาย ณัชพล เจาะจง
5.เด็กชาย ชนสิษฎ์ เสนารัตน์
6.เด็กชาย บูรพา วุฒิ
1.นาย อนุชิต ประวัง
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กชาย ตรีเพชร แซ่มั่ว
2.เด็กชาย ศิวกร รุ่งเรืองจินดา
3.เด็กชาย ตะวันเดช หาญสุวรรณชัย
4.เด็กชาย ชัยพงศ์ สายบริบูรณ์
5.เด็กชาย สุพจน์ แซ่วื้อ
6.เด็กชาย พรมงคล แซ่ซ่ง
1.นางสาว วิไล วนาพงศากุล
2.นาย องอาจ ชาติเผือก
3.นางสาว ขวัญฤดี ชาติเผือก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.040482044219971 วินาที
Power By School Master V 1.05