#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา กันทะเงิน
1.นาง สุชาดา จันทะวงค์
2 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) กลุ่มโรงเรียนจุน 1
1.เด็กหญิง สุวิชญา สุวรรณามังกร
1.นางสาว พรทิพย์ ไชยมงคล
3 โรงเรียนบ้านร่องแมด กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง ภัคนันท์ โทสาลี
1.นางสาว วรรณภา สืบศฤงคาร
4 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง จิราภัชรศรณ์ บุญเกต
1.นาย เจริญ บุญวงศ์
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง กัลยณัฏฐ์ สืบศฤงคาร
1.นาง จีรานันท์ หอมนาน
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บัวย้อย
1.นาย นถณพร คงกล่อม
7 โรงเรียนบ้านปางมดแดง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ณกมล จรเกษ
1.นางสาว ศิริรัตน์ สมบุณร์นาค
8 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ปวีณ์นุช บุญจันทร์น้อย
1.นางสาว วรินดา ครอบครอง
9 โรงเรียนบ้านควรดง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ปราณปริยา ปิมแปง
1.นางสาว ณิชกมล สมร่าง
10 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง กมลชนก สุดใจ
1.นาง แสงวล บัวคำ
11 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง นฤภร การินทร์
1.นางสาว รัชฏาพร อุทธิยา
12 โรงเรียนบ้านปางผักหม กลุ่มโรงเรียนปง 2
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ยาวิละ
1.นางสาว พิมพรรณ์ พิทาคำ
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง นิราภร สร้อยสนธิ์
1.นาย คมสันต์ ขยัน
14 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย กรฤตเกียรติธนัช วงค์สุวรรณ
1.นางสาว พิมพ์ชนก กมลขัน
15 โรงเรียนบ้านป่าสัก กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ญาณัจฉรา ไชยปัญหา
1.นางสาว อรยา กันแก้ว
16 โรงเรียนบ้านปง กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ปิ่นมนัส มะโนมัย
1.นาง เยาวรักษ์ สมฤทธิ์
17 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง จรรยาภัทร แดงสนั่น
1.นางสาว วรรณวิสา กันทา
18 โรงเรียนปาณัทคุณา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง ชนาภัทร สักลอ
1.นางสาว พิชญาภา กาละพวก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.039820909500122 วินาที
Power By School Master V 1.05