#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านพวงพยอม กลุ่มโรงเรียนจุน 2
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ อิ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ปายฟ้า ยะอ้อน
1.นาง กัญญาณัฐ มีคง
2.นางสาว นันทา หวลอารมณ์
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง ศุพิชญา สุตาจันทร์
2.เด็กหญิง กฤติกานท์ นามวงศ์
1.นาง เยาวลักษณ์ กฤตินธรรม
2.นางสาว นันท์ลภัส ไชยวารินทร์
3 โรงเรียนบ้านร่องค้อม กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
1.เด็กหญิง กันยาภัทร กลิ่นหอม
2.เด็กหญิง ปวีณา อินทะรังษี
1.นางสาว ธวัลหทัย ฟูฝั้น
2.นางสาว พัทยา เวียงคำ
4 โรงเรียนชัยชุมภู กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กชาย ณภัทร สมบัติผล
2.เด็กหญิง ชวณัฐ ประชานันท์
1.นางสาว บุษบา หอมอ่อน
5 โรงเรียนบ้านฝายกวาง กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
1.เด็กหญิง ปวิตรา แสวงผล
2.เด็กหญิง ธารธารา วงศ์ราษฎร์
1.นางสาว ชวนพิศ เวียงคำ
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ นิชพันธ์
2.เด็กหญิง ชนัฐปภา อินถา
1.นางสาว สุธิดาพร ไทยเหนือ
2.นาง อนุชิตา คำมาสาร
7 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กลุ่มโรงเรียนปง 1
1.เด็กหญิง อารยา หมื่นแก้ว
2.เด็กหญิง วิภาดา ศรีวิชัย
1.นางสาว พรพิรุณ วงศ์ใหญ่
2.นาง พัฒน์นรี สรรสอน
8 โรงเรียนบ้านสระ กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กหญิง วิมลมณี ชมภูชนะภัย
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา ศรีรงค์
1.นาย ฤทธิเดช ไม้แสนช่าง
2.นาง สุพัตรา จักรจุ่ม
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
1.เด็กชาย ธนพล กองแก้ว
2.เด็กหญิง รวิสรา ชุมภูชนะภัย
1.นาย คมสันต์ ขยัน
10 โรงเรียนบ้านป่าสัก กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ทานตะวัน กันทะเนตร
2.เด็กหญิง กวินธิดา เปรมสุโข
1.นางสาว อรยา กันแก้ว
2.นาง พาณี เสาหิน
11 โรงเรียนบ้านปง กลุ่มโรงเรียนภูซาง
1.เด็กหญิง ชา แซ้ซ้ง
2.เด็กหญิง พรนิการณ์ แซ่ซ้ง
1.นาง เยาวรักษ์ สมฤทธิ์
2.นางสาว อภิญญา ก๋าแก้ว
12 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง มณีธารา ธารธีรวัฒน์
2.เด็กหญิง กานจ์พิชชา ศศิชาณฐมณ
1.นางสาว วรรณวิสา กันทา
13 โรงเรียนปาณัทคุณา กลุ่มไตรศึกษา
1.เด็กหญิง อัฐภิญญา ใจชุ่ม
2.เด็กหญิง บุณยวีร์ เกาะกาใต้
1.นางสาว พิชญาภา กาละพวก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.03424596786499 วินาที
Power By School Master V 1.05