#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
7-0001 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน / ครู 3 คน 1
7-0002 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ทีม 40 คน / ครู 8 คน 0
7-0003 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ทีม 40 คน / ครู 8 คน 0
7-0004 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 15
7-0005 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
7-0006 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 17
7-0007 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
7-0008 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 12
7-0009 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
7-0010 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 16
7-0011 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
7-0012 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 12
7-0013 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
7-0014 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 16
7-0015 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
7-0016 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 14
7-0017 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
7-0018 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 16
7-0019 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
7-0020 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 ทีม 12 คน / ครู 4 คน 0
7-0021 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ทีม 12 คน / ครู 4 คน 0
7-0022 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ทีม 40 คน / ครู 8 คน 0
7-0023 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน / ครู 8 คน 0
7-0024 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
7-0025 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0026 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
7-0027 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0028 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
7-0029 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
7-0031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0032 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
7-0033 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0035 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
7-0034 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
7-0036 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
7-0037 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0038 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
7-0039 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0040 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
7-0041 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0042 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0043 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
7-0044 การแข่งขันการวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายผสมขิม) ป.1-ป.6 ทีม 9 คน / ครู 3 คน 0
7-0045 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายผสมขิม) ม.1-ม.3 ทีม 9 คน / ครู 3 คน 0
7-0046 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ป.1-ป.6 ทีม 15 คน / ครู 4 คน 0
7-0047 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ม.1-ม.3 ทีม 15 คน / ครู 4 คน 0
7-0048 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ป.1-ป.6 ทีม 12 คน / ครู 4 คน 0
7-0049 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ม.1-ม.3 ทีม 12 คน / ครู 4 คน 0
7-0050 การแข่งขันดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ป.1-ป.6 ทีม 20 คน / ครู 6 คน 0
7-0051 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ม.1-ม.3 ทีม 20 คน / ครู 6 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0095350742340088 วินาที
Power By School Master V 1.05