1. ภาษาไทย
1-0001. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 1-0002. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1-0003. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 1-0004. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1-0005. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1-0006. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1-0007. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 1-0008. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1-0012. การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 1-0013. การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1-0014. การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1-0015. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1-0016. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 1-0017. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1-0018. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 1-0009. การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
1-0010. การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6 1-0011. การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3
2. คณิตศาสตร์
2-0001. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2-0002. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
2-0003. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2-0004. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
2-0005. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2-0006. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
2-0007. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 2-0008. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
2-0009. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 2-0010. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
2-0011. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2-0012. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
2-0018. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 2-0019. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
2-0013. การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 2-0014. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
2-0015. การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 2-0016. การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
2-0017. การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-0001. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 3-0002. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3-0003. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 3-0004. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
3-0005. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 3-0006. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
3-0007. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 3-0008. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
3-0009. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3-0010. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
3-0011. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 3-0012. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
3-0013. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 3-0014. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
3-0015. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4-0001. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 4-0002. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
4-0003. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4-0004. การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
4-0005. การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 4-0006. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
4-0007. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 4-0008. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
4-0009. การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 4-0010. การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
4-0011. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 4-0012. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
4-0013. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 4-0014. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
4-0015. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 4-0016. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
4-0017. การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 4-0018. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
5-0001. การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 5-0002. การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
5-0003. การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 5-0004. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
5-0005. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 5-0006. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
5-0007. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 5-0008. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
6-0001. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 6-0002. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
6-0003. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 6-0004. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
6-0005. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6-0006. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
6-0007. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6-0008. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
6-0009. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 6-0010. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
6-0011. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 6-0012. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
6-0013. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 6-0014. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
6-0015. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
7. ศิลปะ-ดนตรี
7-0001. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 7-0002. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
7-0003. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 7-0004. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
7-0005. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 7-0006. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
7-0007. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 7-0008. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
7-0009. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 7-0010. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
7-0011. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 7-0012. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
7-0013. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 7-0014. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
7-0015. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 7-0016. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
7-0017. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 7-0018. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
7-0019. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 7-0020. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
7-0021. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.37-0022. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
7-0023. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 7-0024. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
7-0025. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 7-0026. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
7-0027. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 7-0028. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
7-0029. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 7-0030. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
7-0031. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 7-0032. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
7-0033. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 7-0035. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
7-0034. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 7-0036. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
7-0037. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 7-0038. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
7-0039. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 7-0040. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
7-0041. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.37-0042. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
7-0043. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.37-0044. การแข่งขันการวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายผสมขิม) ป.1-ป.6
7-0045. การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายผสมขิม) ม.1-ม.37-0046. การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ป.1-ป.6
7-0047. การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ม.1-ม.37-0048. การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ป.1-ป.6
7-0049. การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ม.1-ม.37-0050. การแข่งขันดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ป.1-ป.6
7-0051. การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ม.1-ม.3
8. ศิลปะ-นาฏศิลป์
8-0001. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 8-0002. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
8-0003. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.68-0004. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
8-0005. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 8-0006. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
8-0007. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 8-0008. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
8-0009. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 8-0010. การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
9. ภาษาต่างประเทศ
9-0001. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 9-0002. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
9-0003. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 9-0005. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
9-0006. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 9-0011. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
9-0009. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 9-0010. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
9-0012. การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 9-0013. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
9-0017. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 9-0004. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
9-0007. การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 9-0008. การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
9-0014. การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 9-0015. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6
9-0016. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10-0001. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 10-0002. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
10-0003. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 10-0009. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
10-0010. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 10-0011. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
10-0004. การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 10-0005. การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
10-0006. การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 10-0007. การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (คหกรรม) ป.4-ป.6
10-0008. การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (การปฐมพยาบาล) ม.1-ม.3 10-0012. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
10-0013. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 10-0014. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
10-0015. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
11. คอมพิวเตอร์
11-0001. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 11-0012. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
11-0002. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 11-0003. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
11-0004. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 11-0005. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
11-0006. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 11-0007. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
11-0008. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 11-0009. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
11-0010. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 11-0011. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
12. หุ่นยนต์
12-0001. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 12-0002. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
12-0003. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 12-0004. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
12-0005. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 12-0006. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
12-0007. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.612-0008. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
13. การงานอาชีพ
13-0001. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 13-0002. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
13-0003. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 13-0004. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
13-0005. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 13-0006. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
13-0007. การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 13-0008. การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
13-0009. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 13-0010. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
13-0011. การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 13-0012. การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
13-0013. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 13-0014. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
13-0015. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 13-0016. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
13-0017. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 13-0018. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
14. ปฐมวัย
14-0001. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 14-0002. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
15. เรียนรวม - ภาษาไทย
15-0001. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.615-0002. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
15-0003. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.615-0004. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
15-0005. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.615-0006. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
15-0007. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 15-0008. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
15-0009. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.615-0010. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
15-0011. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 15-0012. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
15-0013. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 15-0014. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15-0015. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.615-0016. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15-0017. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
16. เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16-0001. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.616-0002. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
16-0003. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
17. เรียนรวม - ศิลปะ
17-0001. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 17-0002. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
17-0003. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.617-0004. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
17-0005. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 17-0006. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
17-0007. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 17-0008. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
17-0009. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 17-0010. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
17-0011. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.617-0012. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
17-0013. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 17-0014. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
17-0015. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.617-0016. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
17-0017. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 17-0018. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
17-0019. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 17-0020. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
17-0021. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18. เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18-0001. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.618-0002. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
18-0003. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.618-0004. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
18-0005. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 18-0006. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
18-0007. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 18-0008. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18-0009. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 18-0010. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18-0011. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.618-0012. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18-0013. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 18-0014. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18-0015. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 18-0016. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18-0017. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.618-0018. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
19. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
19-0001. การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.619-0002. การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
19-0003. การแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.619-0004. การแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.010199069976807 วินาที
Power By School Master V 1.05