1. โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
8-0001 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐยา ดวงขันธ์
2.เด็กหญิง ทิพวรรรณ ไทยใหม่
3.เด็กหญิง ภัทรนันท์ ภิธรรมมา
4.เด็กหญิง ตีรนา สายเมฆ
5.เด็กหญิง ธัญ์สิตา วชิรโพธิ์ทอง
6.เด็กชาย ภูบดี บัวระภา
7.เด็กชาย พชรพล บุญเทพ
8.เด็กชาย พีรพล ขันทะสา
9.เด็กชาย ทินพัฒน์ จินมอญ
10.เด็กชาย นพกิต อำมาตย์
1.นางสาว อาทิชา สุขสบายกุล
2.นาง พัชรีภรณ์ สุภา
3.นางสาว วราภรณ์ คนการ
7-0006 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญณัฏฐ์ สัตยานันท์
1.นาย ศรีศักดิ์ ดวงแก้ว
7-0018 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันญ์สิตา วชิรโพธิ์ทอง
1.นาย ศรีศักดิ์ ดวงแก้ว
7-0010 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรไหม ผิวนิล
1.นาย ศรีศักดิ์ ดวงแก้ว
7-0014 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณกร ไกรฤกษ์
1.นางสาว เติมพร ปราบสงคราม
11-0006 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทราวุธ ขวัญมา
2.เด็กหญิง อรกัญญา มงคล
1.นาย พนม มณีชัย
2.นาง กาญจนา ประยูรคำ
9-0005 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หนึ่งธิดา ช่างแต่ง
1.นางสาว จตุพร ขัดมัน
2. โรงเรียนบ้านสีพรม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3. โรงเรียนบ้านป่าคา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
4-0007 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชญาภา คงรบ
2.เด็กชาย ณัฐดนัย สันป่าแก้ว
3.เด็กหญิง จีรวรรณ์ ใจเย็น
4.เด็กหญิง สุปรียา แปงแก่น
5.เด็กหญิง จิรญาภา ปิมแปง
1.นาย เทวินทร์ นิลมณี
2.นาง ภัสราภรณ์ อุทธิยัง
4. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
5. โรงเรียนบ้านควรดง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6. โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6-0013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลลิดา เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2.เด็กหญิง รวิภา เเซ่ลี
3.เด็กหญิง ปริยฉัตร ฉัตรเเก้วนภา
1.นางสาว ปรารถนา วงศ์ยังประเสริฐ
2.นางสาว อัญญาพร วงศ์ใหญ่
1-0017 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณภัทร เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2.เด็กหญิง ทิวาพร กานต์พิทักษ์ชัย
1.นาย สารัมภ์ ก้อนเเก้ว
2.นาง ปุญชรัสมิ์ อินต๊ะวิกูล
7. โรงเรียนบ้านดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
18-0008 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรินทร ฟักแก้ว
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ธนเศรษฐ์นิภากุล
3.เด็กชาย จิตติพัฒน์ มาจิตตะ
1.นาง ศิริณา บุตรภักดี
2.นาง มณฑิตา คำปลิว
9-0007 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญ์นรี สุขมา
1.นางสาว สุภาพร อุดไชย
6-0014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุญญิศา หมอยาดี
2.เด็กหญิง ณัฐญภรณ์ อนันศรี
3.เด็กหญิง ณิชากร จิตอารีย์
1.นาง ณัฐพิมล เวียงคำมา
2.นางสาว ศศิพิมพ์ ปินตา
8. โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
11-0004 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กันยา ดุสิตากร
2.เด็กหญิง ฐิติพร อินต๊ะขัน
1.นางสาว อรณิชา ขำมั่น
2.นางสาว จุฑามาศ กาละพวก
12-0002 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นนทกร อุทธิยัง
2.นาย ระพีพัฒน์ วงค์แก้ว
3.นาย เนติพงศ์ อินเขียว
1.นาย ฉัตรมงคล จันทรา
2.นาย พีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์
11-0007 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรเมศ ซื่อสัตย์
2.เด็กหญิง พิชญา เตจ๊ะสุ
1.นางสาว อรณิชา ขำมั่น
2.นางสาว จุฑามาศ กาละพวก
3-0015 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อุมาวรรณ ยรรยง
2.นาย ธีรวัฒน์ สุพรม
1.นาง สุกัญญา คนต่ำ
2.นาย บุญช่วย สุระป้อม
17-0018 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรยศ แสงศรี
1.นาย วิทยา เรือนอินทร์
3-0011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กัญชนิฎา หล้าตัน
2.นางสาว ณัฎฐณิชา ธะนะพิมพ์
3.นางสาว ณิชาธาร อุทธวัง
1.นาย ฉัตรมงคล จันทรา
2.นาง สุกัญญา คนต่ำ
13-0010 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชาภัทร ปินตา
2.เด็กหญิง เขมิกา ปันต๊ะ
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ ไชยลังกา
1.นาย ชาญณรงค์ สุภา
2.นาง ศิริรัตน์ ฟองคำ
6-0003 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภัทรนันท์ ใจปิง
1.นาย ชาญณรงค์ สุภา
9. โรงเรียนบ้านม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10. โรงเรียนบ้านบุญเรือง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
11. โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10-0008 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (การปฐมพยาบาล) ม.1-ม.3
77.50
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นรีกานต์ จินดาประภาพร
2.เด็กหญิง ณิชารีย์ บำรุงผดุงกิจ
3.เด็กหญิง พิชยา คำฟั้น
4.นางสาว ทาณิชา ใจเปรมปรีดี
5.นางสาว จิตสุภา จินดาประภาพร
1.นางสาว สุปราณี เชื้อเมืองพาน
2.นาง ชีวานันท์ กาสมุทร
7-0011 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันดา บำรุงผดุงกิจ
1.นางสาว ณัฐชญา บุญทา
3-0013 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ แซ่กือ
2.เด็กหญิง ดวงพร แซ่กือ
3.เด็กหญิง พัชญ์ชิสา แซ่ย่าง
1.นาง ชีวานันท์ กาสมุทร
2.นาย อนันตชัย ทำดี
10-0013 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา แซ่เฮ้อ
2.เด็กหญิง อภิญญา กองชุม
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ แซ่เฮ้อ
1.นาง ณัฐรดา ศรีวิชัย
2.นางสาว รัชนีกร สุดใจ
11-0012 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุภรัตน์ วิริยะส่องแสง
2.นางสาว กรรวี นิธิเกษมสมบัติ
3.นางสาว วิชาดา แซ่ว่าง
1.นางสาว สุนิพร ลาบุตรดี
2.นางสาว กนกวรรณ มูลศรี
10-0007 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด (คหกรรม) ป.4-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลลิตภัทร นิธิเกษมสมบัติ
2.เด็กหญิง นรีกานต์ วิริยะส่องแสง
3.เด็กหญิง ณัชชา แซ่ว่าง
1.นางสาว กชกร ชัยยา
2.นาย วิชิต กลิ่นหอม
13-0009 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปลายฝน แซ่ย่าง
2.เด็กหญิง ฟ้าระวี วิริยะส่องแสง
3.เด็กหญิง วรารินทร์ นิธิเกษมสมบัติ
1.ว่าที่ร้อยตรี ศราวุฒิ อิ่มทราย
2.นางสาว จิราพร คำลือ
12. โรงเรียนบ้านสันติสุข
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13-0016 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นงนภัส วรกิจพาณิชย์
2.นางสาว ศิริธร วรกิจพาณิชย์
3.นางสาว จิราพร อัศวจินดาพล
1.นาง พิมพ์พรรณ ใจพันธ์
2.นาง อัมพิกา เพ็รชครุฑ
6-0011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ แซ่ว่าง
2.เด็กหญิง ดารินทร์ แซ่ว่าง
1.นางสาว ศิรินันท์ นันทะเสน
2.นาง พิมพ์พรรณ ใจพันธ์
13-0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อมรพร วรกิจพาณิชย์
2.เด็กหญิง ภาวิไล วรกิจพาณิชย์
3.เด็กหญิง มนวิกา แซ่ว่าง
1.นาย เอกพันธ์ สุวรรณโน
2.นาง ณัฐพร สุวรรณโน
2-0019 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสภิตนภา แซ่ม้า
2.เด็กหญิง สุปรีญา วรกิจพาณิชย์
1.นางสาว จิราพร สวยเจริญ
2.นางสาว สุวิมล เกตุหมัด
13. โรงเรียนบ้านนาอ้อม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
4-0009 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พยุงศักดิ์ สุภากาวี
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ ดวงแก้ว
3.เด็กหญิง ปัทมา เบ้าทองหล่อ
4.เด็กชาย เอกภพ แซ่ว่าง
5.เด็กชาย สัณหณัฐ สุขศรี
6.เด็กหญิง รักธิสุทธิ์ ปัญทวงค์
7.เด็กหญิง นันท์ชนก เมืองใจ
8.เด็กชาย ณัฐพัชร์ ขันธวุธ
9.เด็กชาย เกียรติบดินทร์ ศรีพรม
10.เด็กหญิง มินตรา พุฒพิมเสน
11.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปันแก่วน
12.เด็กชาย ญาณกร ศรีประภา
13.เด็กชาย คุณวุฒิ บัวยศ
14.เด็กหญิง พัชรี บุญเทพ
15.เด็กชาย พีรพัฒน์ มูลชิต
1.นาย ดนัย ใจเย็น
2.นาย อนุสรณ์ เฉลียว
3.นางสาว ปัทมากร จันทิมา
4.นาย ธวัชชัย พินิจสุวรรณ
3-0010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรายุ บุญทา
2.เด็กชาย คุณากร กลิ่นเกษร
3.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีกันไชย
1.นาย อนุสรณ์ เฉลียว
2.นางสาว ปัทมากร จันทิมา
9-0009 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุษามณี สุคำ
2.เด็กหญิง กรองขวัญ สุขมา
1.นางสาว พิกุล มาไกล
2.นางสาว อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์
4-0012 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐริกา บุญเทพ
1.นาย ดนัย ใจเย็น
14. โรงเรียนบ้านสบขาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
4-0001 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
93.63
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวัลย์ กิตติบุญญวัฒน์
2.เด็กหญิง ศศิตา แซ่ท้าว
3.เด็กหญิง อุรัสยา แซ่ม้า
4.เด็กหญิง ณัฐยมล ใจเหล็ก
5.เด็กหญิง เมลดา มณีชัย
1.นางสาว เพ็ญนภา บุญทา
2.นางสาว เบญจมาพร เปอร์ทอง
15. โรงเรียนบ้านผาตั้ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10-0009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
77.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธัญญากานต์ สมศรี
2.เด็กหญิง พิชญ์สินี ปัญจะจอม
3.เด็กหญิง วราทิพย์ จันทร์ฝา
4.เด็กหญิง ณภัทร แซ่เล่า
5.เด็กหญิง ภคพร แซ่เล่า
6.เด็กชาย อภิเชษฐ์ ต่อมคำ
7.เด็กชาย ณัฐศิษย์ ป่าส่วน
1.นาง เกศยามณชุ์ สุพรม
2.นางสาว กิตติยา สุนทรทัศนะพงศ์
6-0010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชา แซ่กือ
2.เด็กหญิง จิดาภา วิวัฒน์วิทยา
1.นางสาว ทักษยา กองมงคล
2.นางสาว กรรณิการ์ ชัยศรี
16. โรงเรียนบ้านน้ำปุก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
18-0010 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณภัทร ภาชนะ
2.เด็กหญิง ปีใหม่ อดทน
3.เด็กหญิง จิตสุภา วิริยะส่องแสง
1.นาย กฤษนุ ก้อสละ
2.นางสาว สุภาภรณ์ สวยสม
15-0007 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย การุณย์ ชัยมงคล
1.นางสาว รุ่งนภา ศรชัย
18-0016 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกื้อกูล คำปิยะ
2.เด็กชาย ณัฐชัย ใจงามเลิศสกุล
3.เด็กชาย ธิติ แซ่ย่าง
1.นาย กฤษนุ ก้อสละ
2.นางสาว สุภาภรณ์ สวยสม
18-0005 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลักษิกา นววรเศรษฐ์
2.เด็กหญิง วรานุช แสงคีรีเขต
1.นางสาว รุ่งนภา ศรชัย
2.นางสาว ณัฐธิดา วิชัย
17. โรงเรียนบ้านวังบง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
18. โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
4-0015 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันท์เจ้าขา รวมเจริญ
2.เด็กชาย กฤษฎา ทุ่งเย็น
1.นาง ปราณี วรสุทธิ์
2.นาง มุกดา โสภาเคน
19. โรงเรียนบ้านน้ำมิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
9-0008 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร อ้อนเรือน
1.นางสาว สร้อยสุดา สุนสะดี
6-0007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณฐกร บุญใหญ่
1.นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร
4-0006 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บุญธิชา แซ่ย่าง
2.เด็กหญิง นิรัชพร ล้านแปง
3.เด็กหญิง สุชานันท์ หายโศรก
4.เด็กหญิง ยุวดี ชาวเวียง
5.นาย ฐิติวุฒน์ แซ่ย่าง
1.นางสาว สุกัญญา พานอรุโณทัย
2.นาง วันเพ็ญ ตุ้ยสาร
13-0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยอนันต์ หายโศรก
2.เด็กชาย กวิน นิทะโน
3.เด็กหญิง อนุธิดา ปันธรรม
1.นาย เอกชัย วงค์คำ
2.นาย วีระวุฒิ ตุ้ยสาร
20. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1-0013 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ อินต๊ะวงค์
1.นาง กันณา บุญธรรม
21. โรงเรียนบ้านแบ่ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
15-0014 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาเดช กลิ่นหอม
1.นางสาว สลิลรัตน์ แสนวัน
4-0011 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ กลิ่นหอม
1.นางสาว ภิชญา วงศ์ษา
3-0004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
96.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย การัณยภาส ใจดี
2.เด็กชาย ถิระมน ใจตรง
1.นางสาว รุ้งคราญ วิริยัง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐธิดา เทียมใจ
14-0001 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นราวดี ไชยมงคล
2.เด็กหญิง วรรณรดา เขียวคำ
3.เด็กหญิง ดาวิกา ราชาวงษ์
1.นางสาว ภิชญา วงศ์ษา
2.นางสาว อัญชลี ติยะธะ
22. โรงเรียนบ้านไชยสถาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3-0001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ คำมาเร็ว
2.เด็กหญิง พรพิริยา จันอิน
3.เด็กหญิง ชญาณิน ดาวดึงษ์
1.นางสาว ธัญญาภรณ์ วงศ์ราษฎร์
2.นางสาว สุธินี ประสงค์
23. โรงเรียนบ้านดอนเงิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
5-0003 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรรดา อินถา
2.เด็กหญิง กวินทรา อุส่าห์ดี
3.เด็กหญิง พิชยา เป็งมณี
4.เด็กหญิง จริยาพร บุญนะ
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ อุทธวัง
6.เด็กหญิง สุภัสสรา มานะ
7.เด็กหญิง ธัญมนต์ สุนันต๊ะ
8.เด็กชาย อนุชา สนิท
9.เด็กหญิง ปานตะวัน บุญชื่น
1.นาย ธีระ หล้าตัน
2.นางสาว ศิรินาถ อุดไชย
3.นางสาว รัตน์สุดา สุริโย
24. โรงเรียนบ้านท่าม่าน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3-0009 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุพงศ์ ธะนะ
2.เด็กหญิง จรัสดาว ศักดาศรี
3.เด็กหญิง พรณิชา มาละ
1.นางสาว กุลจิรา เรือนสอน
2.นางสาว อำพร กองแก้ว
7-0015 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมจิรา อุดม
1.นางสาว ฐิติชญาณ์ หงษ์ยี่สิบสี่
25. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
5-0005 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไตรรัตน์ บัวอิ่น
2.เด็กชาย อนุรักษ์ ถิ่นศรีธิ
3.เด็กชาย พิสิษฐ์ คงสถาน
4.เด็กชาย ยศกร ชายวิชัย
5.เด็กชาย หฤทชนันท์ บุญเติม
6.เด็กหญิง กัญญาณี สุวรรณ
7.เด็กชาย จารุกร บุญอุ่น
8.เด็กหญิง ลภัสรดา บุญมา
9.เด็กหญิง ธัญสินี กันทะวงค์
10.เด็กชาย ธนันตชัย วัฒนานิมิต
1.นาย พัฒนานนท์ คชลัย
2.นาย ธรรณโรจน์ ศรีจันทร์
3.นางสาว รสสุคนธ์ อินตะแสน
26. โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
8-0005 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ บุญนาวา
2.เด็กหญิง ฌารีญา วิมานบูรพา
3.เด็กหญิง กัญจน์อมล ช้างสาร
4.เด็กหญิง อรัชพร ช้างสาร
5.เด็กหญิง วรปพร พุฒดี
6.เด็กหญิง คณิสรา เจือจาน
7.เด็กหญิง สุชัญญา งามเขียว
1.นางสาว มินตรา ช้างสาร
2.นาง ธารทิพย์ เทพคำ
3.นางสาว ทวิวสรร เศรษฐประสิทธิ์
4.นาง กัลยกร รัศมีจันทร์
14-0002 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ นิมิตรศิลป์
2.เด็กหญิง ธัญญ์ฐิตา อุ่นตาล
3.เด็กหญิง ปาริฉัตร ปัญญามณี
1.นางสาว พิมหฤดา การินทร์
2.นางสาว เมธิณี คำบุญเรือง
27. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
2-0010 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิติคุณ สถาน
1.นาง ขนิษฐา เลิศวงศ์รัตนกุล
2-0011 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุณัฏฐาห์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
1.นาง ขนิษฐา เลิศวงศ์รัตนกุล
3-0003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรธน์ชญมน ถึงการ
2.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สัตย์สม
1.นาย เกียรติศักดิ์ แสงนัย
2.นาย ธัชพล สมจิต
28. โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
29. โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
30. โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
31. โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
32. โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
33. โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
34. โรงเรียนบ้านนาบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
35. โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3-0008 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรวิการ์ เจิมจอหอ
2.เด็กหญิง วริศรา สมร่าง
3.เด็กหญิง อัญรินทร์ คำวัง
1.นางสาว อุทัยวรรณ ปันคำ
2.นางสาว อัจฉราพร บุญมี
36. โรงเรียนบ้านทุ่งแต
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
37. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
38. โรงเรียนบ้านสะแล่ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
39. โรงเรียนบ้านแม่ทาย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7-0035 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สรวิศา บุญนำ
1.นาย กิตติชัย กุสาวดี
40. โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
5-0008 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ แซ่เติ๋น
2.เด็กหญิง พัชริดา วนาเจริญธรรม
1.นาย นิยม จิณะไชย
2.นางสาว โศศิษฐา ศรีสมบัติ
9-0016 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิตินันท์ อัศวทองคำ
1.นางสาว โศศิษฐา ศรีสมบัติ
9-0013 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ผดุงแดนไทย
2.เด็กหญิง วริศรา กุลจิตติวิเศษ
1.นางสาว โศศิษฐา ศรีสมบัติ
3-0007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะชัย ศรีสมบัติ
2.เด็กชาย วีรพัส วารีพิทักษ์
1.นาย ภควัต พุทธรักษา
2.นาง รจนา พุทธรักษา
11-0009 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภาค วารีพิทักษ์
2.เด็กชาย ชนะพล ศรีสมบัติ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณกัญญกร อุปธิ
2.นางสาว วนิฐา ปัญญาส่อง
4-0003 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิไลวรรณ พูนผลแสนชัย
2.เด็กหญิง ปนัดดา แซ่เท้า
3.เด็กหญิง นภา แซ่เฮ้อ
4.เด็กหญิง สุวนันท์ วารีพิทักษ์
5.เด็กหญิง ศศิกาญ วารีพิทักษ์
1.นาย เกษม วงศ์ใหญ่
2.นางสาว พิชญาภรณ์ แลสันกลาง
3-0006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชาธร วารีพิทักษ์
2.เด็กชาย วิน วารีพิทักษ์
1.นาย ภควัต พุทธรักษา
2.นางสาว จรีนา พุทธรักษา
1-0003 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณภัทร พูนผลแสนชัย
1.นางสาว วรรณา วิชา
41. โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
42. โรงเรียนบ้านเลี้ยว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
43. โรงเรียนบ้านสระ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13-0014 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ วงศ์ไข่
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เขื่อนแก้ว
3.เด็กหญิง เพชรน้ำหนึ่ง แซ่ฟุ้ง
1.นางสาว วัลลิภา สมฤทธิ์
2.นางสาว วิลาสินี เสมอ
13-0005 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บ้านสระ
2.เด็กหญิง ภัทรวดี ใจกล้า
3.เด็กหญิง อภัสนันท์ บ้านสระ
4.เด็กหญิง นันทิชา รักดี
5.เด็กหญิง สุชัญญา สุทธะ
6.เด็กหญิง ญาดา ทองมหา
1.นาง กาญจนา ปัญญาหล้า
2.นาง สุพัตรา ศรีคำ
3.นางสาว วีรยาภรณ์ ชาวน่าน
11-0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ แซ่ฟุ้ง
2.เด็กชาย ภูริวัฒน์ ฟ้าแลบ
1.นางสาว วิลาสินี เสมอ
2.นางสาว วัลลิภา สมฤทธิ์
17-0009 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภทรเดช บ้านสระ
1.นางสาว วัลลิภา สมฤทธิ์
44. โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
45. โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
5-0007 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนาคิน บุญเมฆ
2.เด็กชาย ชนะพล อินต๊ะรักษา
1.นาย ชุมพล นุชโส
2.นาย ชินวัตร ไทยประคอง
46. โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
47. โรงเรียนบ้านปางผักหม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1-0007 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ยาวิละ
1.นางสาว พิมพรรณ์ พิทาคำ
48. โรงเรียนบ้านปัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1-0009 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประกรรษวัต บุญยืน
1.นางสาว กรรณิการ์ ภูมิภิรมณ์ขวัญ
49. โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
50. โรงเรียนบ้านหลวง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
51. โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7-0026 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร ทรงสรรเสริญ
1.นาย ณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ
10-0004 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
93.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทรา ขวัญวาที
2.เด็กหญิง นันทิชา บำรุงญาติ
3.เด็กหญิง ลลิตา แซ่ย่าง
4.เด็กหญิง นภัสวรรณ จิตถา
5.เด็กหญิง สุชาวลี ปูนคำปิน
6.เด็กหญิง เกศรินทร์ แซ่ซ้ง
7.เด็กหญิง เกวลิน แซ่ซ้ง
8.เด็กหญิง ปรียาพร ทิพละ
9.เด็กหญิง ภัทราวดี แซ่เฮ้อ
10.เด็กหญิง วริศรา แซ่ว่าง
1.นางสาว อัยดา ผาลัย
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยะ
3.นาง เรณู เหมืองจา
10-0005 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
96.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินภารัตน์ หาญบุญศรี
2.เด็กหญิง กัลญา เฮ้อสุวรรณ์
3.เด็กหญิง สุภัสสรา แซ่ซ้ง
4.เด็กหญิง นฤมล แซ่ลี
5.เด็กหญิง ณพัชญา นิวาสพันธ์
6.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ แซ่ว่าง
7.เด็กหญิง กัญญาวีร์ เยี่ยมยุทธวงศ์
8.เด็กหญิง กุลภัทร์ แซ่ซ้ง
9.เด็กหญิง จันทัสมา แซ่เฮอร์
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ แซ่ซ้ง
1.นางสาว อัยดา ผาลัย
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ไชยะ
3.นาง เรณู เหมืองจา
52. โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
2-0002 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติกร พยาไชย
1.นาย จิรยุทธ์ สุขพูลผล
9-0012 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณภัทร ธรรมปัญญา
2.เด็กหญิง จิดาภา สุขพูลผล
1.นาง ศุภาลักษณ์ ศรีคำ
53. โรงเรียนบ้านป่าสัก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
54. โรงเรียนบ้านแวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1-0002 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา จันธิมา
1.นางสาว ธิดาพร กาติ๊บ
55. โรงเรียนบ้านร่องแมด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
11-0001 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน ชมภู
2.เด็กหญิง ณิชากานต์ มีชูเกตุ
1.นาย ณัฐพงษ์ ชุมภู
2.นางสาว ลลิตา แสงศรีจันทร์
8-0007 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรกันต์ นามเมือง
2.เด็กหญิง ภิชชาภา แสนชัย
3.เด็กหญิง กมลทิพย์ ศรีจันทร์
4.เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง ฮาร์ล
5.เด็กชาย ภัคภัทร แสงแก้ว
6.เด็กชาย สุริยัน รับงาน
7.เด็กชาย รุจิกร จันทร์มณี
8.เด็กหญิง มนัสชญา ลัดดาวงค์
9.เด็กหญิง ณิชาภัทร มีชูเกตุ
1.นาย ธนัชพร ไทโท
2.นาย วีรยุทธ วงค์เจริญ
3.นาย ปิยวัฒน์ การะเกตุ
4.นางสาว สาวิตรี สาระคาม
5.นาง จตุพร สุทสนธ์
56. โรงเรียนบ้านสา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13-0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรางคณา กันทะ
2.เด็กหญิง วาสนา สีท้าว
3.เด็กหญิง พัชริดา ฐานะดี
1.นาย วิญญู ขอดคำ
2.นาย อำพล คุ้มคำ
57. โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
15-0012 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สลิลทิพย์ แสงพัน
1.นางสาว สุกัญญา วงศ์ใหญ่
58. โรงเรียนบ้านแก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
59. โรงเรียนบ้านสถาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6-0006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วารินทร์ เลิศล้ำคุณธรรม
1.นาย วิทวัส กันทะเนตร
15-0008 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรภัค อ่อนนวล
1.นางสาว ณิชนันทน์ วงศ์ใหญ่
2-0012 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คาวี คาวีวงศ์
1.นาง มาลี ประเสริฐเมธ
10-0014 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณีรนุช วงศ์ใหญ่
2.เด็กหญิง กนกพร ตั้งภากุล
3.เด็กหญิง กัลยรัตน์ แซ่เติ๋น
1.นาย ภาณุวัฒน์ สมฤทธิ์
2.นางสาว กริณรัฎฐ์ ชุมภู
10-0015 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ วงศ์ใหญ่
2.เด็กหญิง วณิศา อินธิมา
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ขันเมือง
1.นาย ภาณุวัฒน์ สมฤทธิ์
2.นางสาว ปิยะฉัตร กลางหมู่
60. โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
61. โรงเรียนราชานุเคราะห์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13-0011 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสวี แซ่ลี
2.เด็กหญิง วิไลรักษ์ นนท์ธีวรคุณ
3.เด็กหญิง กษมา สง่าผากุล
1.นาย ศุภเกียรติ กุลพงศ์เสรี
2.นางสาว สุภาพร บุญถึง
2-0007 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ เตรียมพยุง
2.เด็กหญิง เนตรชนก กุลพงค์เสรี
3.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ แซ่กู
1.นาย กฤษฎาภิวัตน์ วงศ์ใหญ่
2.นาง สุดารัตน์ กันทะวงค์
4-0004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภัสสรา เชิดสวรรค์
2.เด็กหญิง ศลิษา ชลนิติญานนท์
3.เด็กหญิง ชวารี แซ่หาง
4.เด็กหญิง ช่อทิพา เยี่ยมยงศิลป์
5.เด็กชาย ธนเดช ท้าวบุญญาภินิกุล
1.นาง วิราวรรณ ภาพพิชวงค์
2.นาง วิสุตรา สืบแสน
17-0005 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรพงษ์ แซ่เล่า
1.นางสาว นภาภรณ์ บุญชื่น
62. โรงเรียนบ้านฮวก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1-0005 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
62.00
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
1.นาย ภาคิน วงศ์ใหญ่
1.นาย สุวัฒน์ กาติ๊บ
7-0008 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิเทพ ใจอารีย์
1.นาย อดิศักดิ์ รันทด
63. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
64. โรงเรียนบ้านสบบง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
65. โรงเรียนบ้านสักลอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
66. โรงเรียนบ้านผาฮาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
67. โรงเรียนบ้านโจ้โก้
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
68. โรงเรียนบ้านพวงพยอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
12-0004 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ วงค์บุญมา
2.เด็กหญิง ศิราณี สักลอ
3.เด็กชาย สหรัฐ บัวจัตุรัส
1.นางสาว มติกาญจน์ ขาวสะอาด
2.นางสาว จุฑามาศ สิงห์การ
12-0005 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ จันดาเรือง
2.เด็กชาย สุทธวัฒน์ แก้วสา
3.เด็กชาย อนุพงศ์ ลาวัลย์
1.นางสาว อำไพร สมสมัย
2.นางสาว พิมลวรรณ บุญเติม
12-0006 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัศ เฉลิมชัย
2.เด็กชาย วิศรุต หุ่นทรง
3.เด็กชาย ญาณวุฒิ สมณะ
1.นางสาว อำไพร สมสมัย
2.นาย ณัฐพล หมั่นขัน
2-0001 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาณาจักร ศรีชัย
1.นางสาว พันธ์ทิพย์ ใจกล้า
69. โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
2-0006 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัทรศยา สิงห์ลี
2.เด็กหญิง ภัททิยา รวมสุข
3.เด็กหญิง ขวัญทัย แก้วคำปา
1.นาง ชฎาพร สูงปานเขา
2.นาง พัชรี นาปรัง
8-0010 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ฮ่องลึก
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ หัวนา
1.นาง ชฎาพร สูงปานเขา
2.นางสาว ปานวาด เชื้อสะอาด
3-0012 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันทนีย์ สุวีวงศ์
2.เด็กหญิง ปรีชญา ก๋าติ๊บ
3.เด็กหญิง ณิชนันท์ วันละยา
1.นางสาว วิลัยพร หงุ่ยกระโทก
2.นางสาว อนุชิดา หอมอ่อน
10-0002 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ปันมี
2.เด็กชาย ปกป้อง พิกุลทอง
3.เด็กหญิง กานต์สินี เข็มทอง
4.เด็กหญิง ณัฐภัทร์ พัฒนหิรัญย์
5.เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีษะคำ
6.เด็กหญิง ศรัญรัตน์ เบิกบาน
1.นางสาว ชญาภา สร้อยสวิง
2.นางสาว ปิยนุช สุดยอด
70. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
71. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
72. โรงเรียนบ้านน้ำจุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
12-0003 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปานดารา มณีพันธ์
2.เด็กชาย พิชิตพงศ์ มหาวงศ์นัน
3.เด็กหญิง ภัทราภา ยศทะนะ
1.นางสาว ณภัค อ่องทิพย์
2.นาง สายสุนีย์ สวัสดี
12-0001 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประสพโชค ขวัญรักษา
2.เด็กชาย ธนาดุล ใจบาน
3.เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา บุญช่วยเจริญ
1.นางสาว กัลยา นาปรัง
2.นาง ภัทราณิษฐ์ ราศรี
73. โรงเรียนบ้านผาลาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
11-0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ คำคง
2.เด็กหญิง เกสรรัตนา วงศ์แก้ว
1.นาง อริยาณัฐ จำรัส
2.นาย ศตวรรษ โยธาดี
1-0016 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อรสินี มุติมรรคา
2.นางสาว ภูริชญา อินเทพ
1.นาง สุณี พุ่มคำ
2.นาง กรวิกา กาติ๊บ
18-0006 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ เหล่ากุดบอด
2.นาย จิราศักดิ์ สุทธใจ
1.นาง อริยาณัฐ จำรัส
2.นาง กัลยา ไชยชนะ
74. โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
75. โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
9-0015 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุจรี วงศ์ชัยบุญเลิศ
1.นาง จันทร์ฟอง ปัญญาวงค์
76. โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า สาขาห้วยกอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
77. โรงเรียนบ้านสันหลวง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
78. โรงเรียนบ้านฝายกวาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
16-0003 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตรัยคุณ ทรายคำ
2.เด็กหญิง รภัสลดา ยกยอดี
1.นาง พวงเพชร ชัยแก้ว
2.นาย กฤษฎากร สงพูล
17-0017 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิสรา นาปรัง
1.นาง พวงเพชร ชัยแก้ว
1-0015 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวิตรา แสวงผล
2.เด็กหญิง ธารธารา วงศ์ราษฎร์
1.นางสาว ชวนพิศ เวียงคำ
79. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7-0012 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิภัทร เหมยแก้ว
1.นาย เกษม พรมครอบ
80. โรงเรียนบ้านเวียงลอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
2-0013 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพิชญา ของดีงาม
1.นาย อนุรักษ์ ยะมงคล
81. โรงเรียนปัวพิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
4-0017 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิดาภา ศรีรัศมี
2.เด็กหญิง เจียร์วรินทร์ ขันทะวงค์
3.เด็กหญิง ศศิธาร หมื่นพรมมา
4.เด็กหญิง กัญญาพัชร สอาดดี
5.เด็กหญิง อาจารียา นาคเนาว์ทิม
6.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ไชยวาฤทธิ์
1.นางสาว ลำดวน อาทยะกุล
2.นางสาว ศิวนาถ ใจดี
82. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
83. โรงเรียนบ้านสันปูเลย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
18-0014 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฐมโชค อาจดวงดี
2.เด็กชาย พาทิศ สีดามาตย์
3.เด็กชาย ก้องภพ สุขสำราญ
1.นางสาว ปริศนา ก้อนแก้ว
2.นางสาว สุปรีย์ ฝีปากเพราะ
13-0015 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐกฤษ ทิพย์มาต
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก หอมนาน
3.เด็กหญิง ศิรภัสสร หมื่นไตร
1.นาง อัมพร กลิ่นหอม
2.นางสาว ปริศนา ก้อนแก้ว
84. โรงเรียนปาณัทคุณา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1-0010 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุณณดา ศูนย์กลาง
1.นางสาว พิชญาภา กาละพวก
85. โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
86. โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
87. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
5-0002 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อัยา แซ่เล่า
2.นางสาว มยุรี ย่างธนโชติ
3.นางสาว นัทธมน หาญบุญศรี
4.นางสาว สาธิตา แซ่ย่าง
5.นางสาว ศิริพร แซ่ท้าว
6.นางสาว จินต์ศุจี แซ่ย่าง
7.นางสาว วรลักษณ์ แซ่ย้าง
8.นางสาว วันวิสาข์ ปันแก้ว
9.เด็กหญิง แพรพลอย แซ่ย่าง
10.เด็กหญิง เพชรนารี แซ่ย่าง
1.นาย พุฒิพงศ์ วรรณดี
2.นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล
3.นางสาว จันทร์สาย เวียงคำ
2-0014 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา แซ่ย่าง
1.นาง ลำพึง ใจดี
13-0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรเมธ กิจปรัชญา
2.นางสาว นพรดา ทรงยั่งยืนกุล
3.นาย ณัฏฐชาติ แซ่ซ้ง
1.นาย ทองเดี่ยว พินิจ
2.นาง บัณฑิตา นาต๊ะ
13-0017 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชีวิตตา แซ่ย่าง
2.เด็กหญิง วัชริ แซ่เล้า
3.เด็กหญิง พร แซ่กง
1.นาง บัณฑิตา นาต๊ะ
2.นาย ณัฐฑภัทร์ ศรีจันทร์
1-0018 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พรลภัส แซ่หาง
2.นางสาว วรณัน หาญบุญศรี
1.นาง จีราภา   สุริยะ
2.นาง ลำพึง ใจดี
9-0010 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานนท์ แซ่เล้า
2.เด็กหญิง พิรานันท์ วงศ์มุทิตาจิต
1.นาง มัณฑกานต์ ทิพยมณฑล
2.นาง มธุสร ประชุม
88. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
89. โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
90. โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
17-0007 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ศรีเกี่ยวฝั้น
1.นางสาว อาภาภรณ์ นำทาน
91. โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13-0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ หอมนาน
2.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมืองแก้ว
3.เด็กหญิง ภัทรวดี อินหลี
1.นาง ปราณี สุขศรี
2.นางสาว ชนิกานต์ คำตัน
92. โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
93. โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3-0005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร คำแก้ว
2.เด็กหญิง ปุญญิศา สิทธิกลม
1.นาง รมิดา กุลธีรานนท์
2.นางสาว นงเยาว์ ไชยสถาน
94. โรงเรียนบ้านปง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10-0001 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เย้ แซ่ว่าง
2.เด็กชาย ธนกฤต ชัยยะส่ง
3.เด็กชาย เฮ่อร์ แซ่จ๊ะ
4.เด็กชาย เอกภพ แซ่ว่าง
5.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วรัญญูนุกูล
6.เด็กหญิง เมย์ แซ่ซ้ง
1.นางสาว อภิญญา ก๋าแก้ว
2.นางสาว กรรวี แจ้ใส
3.นาย รัฐวิชญ์ สารเทพ
95. โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1-0001 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญาพร เดชอุทัย
1.นาง อุทร ปิยะเทศ
96. โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
97. โรงเรียนบ้านปี้
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
98. โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
99. โรงเรียนบ้านปงใหม่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7-0009 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกิต กาแก้ว
1.นาย มนตรี เบิกบาน
17-0001 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กวินทรา แซ่กือ
1.นางสาว ประภาพร คงคำเปา
7-0016 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ เสาหิน
1.นาง เมตตา บัวแย้ม
8-0006 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สายน้ำ แซ่เฮ่อ
2.เด็กหญิง ภาสินี แซ่เฮ่อ
3.นางสาว เปรมฤทัย แซ่เล่า
4.นางสาว วิชญาพร ซ้งเจริญบุญโชค
5.เด็กหญิง นริศรา สุขใจ
6.เด็กหญิง ธิราพร ศักดิ์รุ่งเรือง
7.เด็กหญิง ขวัญฤทัย จารุภคสุภาพ
8.เด็กหญิง นลินญา แซ่ย่าง
1.นาง กนกกร วงศ์ใหญ่
2.นางสาว ถารุจีร์ หัวนา
3.นางสาว สุพัตรา กาแก้ว
4.นางสาว ประภาพร คงคำเปา
6-0009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ แซ่หลี
2.เด็กหญิง นฤพร แก้วกันทะ
1.นาง กนกกร วงศ์ใหญ่
2.นางสาว ถารุจีร์ หัวนา
100. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
2-0004 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พมลพร วงศ์หาญ
2.เด็กชาย ธิติพล โขนภูเขียว
3.เด็กหญิง นิลยา เชียงแสน
1.นาง พรเพ็ญ กันทะเนตร
2.นาง จรัสศรี ก๋องแก้ว
6-0001 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนสิชา โสภาเคน
1.นางสาว ปัทมา รอดกูล
10-0012 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัชชกร พิริยะปรีดานันท์
2.เด็กหญิง ชิชญา เปรมศิริ
3.เด็กหญิง สิริณัฏฐ์ พิสิษฐกุล
1.นาง เยาวลักษณ์ กฤตินธรรม
2.นาง นันท์ติกัน แซ่ตั้น
1-0006 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์
1.นาง พวงพิกุล โยธาวุธ
7-0038 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รมิตา กาญจนนิมิตกุล
1.นาง พนม บุญศรีโรจน์
7-0036 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มีนา พละศรี
1.นาง พนม บุญศรีโรจน์
7-0032 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ จันทร์เงิน
1.นาง พนม บุญศรีโรจน์
7-0040 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิตรานุช บวรเลิศ
1.นางสาว ชญาณ์นันท์ ชุมภู
11-0010 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ กันทะมา
2.เด็กชาย อติคุณ กันทะสอน
1.นาย สรชัย ช่างแต่ง
2.นาง เยาวลักษณ์ กฤตินธรรม
2-0016 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณยนุช ดวงสิงห์คำ
1.นางสาว ปวีณา บุญสุข
4-0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณานนท์ แสงศรีจันทร์
2.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ สีจรรยา
1.นาง ประภัสสร ดีอุ่น
2.นางสาว ณัฐพร ช่างเหลา
101. โรงเรียนชัยชุมภู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3-0014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ สิงห์เผือก
2.เด็กหญิง ชญานุตม์ พลีพรม
1.นางสาว บุษบา หอมอ่อน
2.นาง วรัชยา ขันโท
7-0004 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ดอนลาดลี
1.นางสาว ทิภาพร มณีสว่าง
102. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
103. โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
9-0001 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนกันต์ เตียเจริญ
1.Mr. Demsil Nazareno Ayo
6-0002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ กาติ๊บ
1.นาย พุฒิพนธ์ ศรีสว่าง
6-0004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสรวีร์ แสงศรีจันทร์
1.นาย พุฒิพนธ์ ศรีสว่าง
104. โรงเรียนบ้านปางมดแดง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7-0001 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สนธิศักดิ์ ภูมิประมาณ
2.เด็กหญิง จรรยาพร ประเสริฐสังข์
3.นางสาว ภวิภา ฤทธิ์มนตรี
4.นางสาว ปิยมาพร สอนศรี
5.เด็กชาย ปิยะพงษ์ ประเสริฐสังข์
6.เด็กชาย วีรภัทร ศรีตระการ
1.นาย จำรัส จ้องสาระ
2.นาย ยุทธชัย สักลอ
3.นางสาว กัลยา บัวเงิน
105. โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
9-0002 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต ไชย
1.นาง นภาพร ฟ้าเลิศ
106. โรงเรียนบ้านร่องค้อม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
107. โรงเรียนบ้านสร้อยศรี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
108. โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3-0002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุรัสกร แซ่เต็ม
2.เด็กชาย อานัน นามมัน
3.เด็กหญิง นารีรัตน์ เทพรักษา
1.นาง วรัชยา ขันโท
2.นางสาว ดรุณี สุวรรณะ
17-0013 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุณิสา พิศมร
1.นาง สลิลทิพย์ ช่างแต่ง
109. โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์"
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
110. โรงเรียนบ้านดอนมูล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
2-0005 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทชพร แสนโบราณ
2.เด็กชาย ชัยยพล สุดยอด
3.เด็กชาย กิตินันท์ ปิยะมณี
1.นางสาว มณีรัตน์ ศรีสุธรรม
2.นางสาว ชิดชนก ช่วยลัย
4-0002 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ไทยยิ่ง
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา คุณารูป
3.เด็กหญิง อภิสรา ปิยะมณี
4.เด็กหญิง พิชชาพร ปันธุระ
5.เด็กหญิง สุชาดา จ่าคำ
1.นางสาว สุนิษา บัวแดง
2.นาง วราภรณ์ แก้ววรรณา
111. โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
8-0009 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาภัชร์ รวมสุข
2.เด็กหญิง ปัญญาวีร์ ปวงคำ
3.เด็กชาย จิรเมธ รวมสุข
4.เด็กหญิง วิชญาภร ปันใจดี
5.เด็กชาย ก้องภพ จิตรจอมขวัญ
1.นางสาว กรรณิกา ใจดี
2.นางสาว วิภาดา คำประเสริฐ
1-0012 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ คำประเสริฐ
1.นางสาว วิภาดา คำประเสริฐ
112. โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
113. โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
18-0007 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐกร ไกลถิ่น
2.เด็กชาย ชนะ ดวงคำ
3.เด็กชาย พรสุวัน พานอ้วน
1.นาง วราพร หลักฐาน
2.นาง สุธิชา บุตรวัน
7-0019 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนพร ไกลถิ่น
1.นาง นิรัญญา อินทะจักร
9-0003 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วานิชศิลป์ วานิชพันธ์
1.นาย รัชชานนท์ ปิติตระกูล
114. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
2-0017 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณพร อินทะเนตร
1.นางสาว ณัฐกานต์ ขันทะ
4-0018 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์รวี พรหมเทพ
2.เด็กหญิง บัณฑิตา เย็นทิม
3.เด็กหญิง ภัทราวดี อุระชื่น
4.เด็กหญิง นิชานัน แซ่จ๋าว
5.เด็กหญิง พิชญาภา พาพิริยะ
6.เด็กหญิง สมิตานันท์ อ้อยงาม
1.นาย ณัฐชัย ฐานะราช
2.นาย วัชพล บัวเเสง
3.นางสาว กัลยาณี หายโศรก
13-0002 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แซ่จ๋าว
2.เด็กชาย นำโชค แซ่จ๋าว
3.เด็กชาย รัชานนท์ แซ่ลี
1.นาย อุดม ธีรพัฒนานนทกูล
2.นาย วีระยุทธ พรมเทพ
13-0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กชนันท์ แซ่จ๋าว
2.นางสาว กัญญารัตน์ แซ่จ๋าว
3.เด็กหญิง ปนาลี ม่วงสังข์
4.เด็กหญิง นิตยา แซ่เติ๋น
5.เด็กหญิง ณิชกรานต์ สว่างชวาล
6.เด็กหญิง เบญญา แซ่จ๋าว
1.นางสาว อัญชลี กันธิ
2.นางสาว อรุณศรี คนครอง
3.นาย เกรียงไกร ขันธ์รัตน์
10-0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
95.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติยศ รักดี
2.เด็กชาย ธนาดล ศรีคำ
3.เด็กหญิง กฤตพร สว่างชวาล
4.เด็กหญิง ดวงดี แซ่จ๋าว
5.เด็กหญิง สุพิชญา พิพัฒน์เธียรชัย
6.เด็กหญิง ลำธาร ประสมนาม
7.เด็กหญิง วิภารัต สิงห์อาจ
8.เด็กชาย วินทกร ทรัพย์ธนาคม
9.เด็กชาย วัศพล คำหลวง
10.เด็กหญิง สุพรรษา ไชยวงค์
1.นางสาว อัครจรรยา มังคลาด
2.นาย นิยม ชมชื่น
3.นาง ชนัญญา รักเรียน
115. โรงเรียนบ้านจำบอน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1-0011 ภาษาไทย
การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3
50.00
ชนะเลิศ
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ฮัฎฮาละห์ กาซอร์
1.นางสาว ชุษณวัลย์ วงศ์ใหญ่
7-0013 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จารุวัฒน์ หล้าแก้ว
1.นางสาว โชติกา สักแกแก้ว
13-0007 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญชิษฐา อาศัยกุด
2.เด็กหญิง วิกานดา มณี
3.เด็กหญิง ดาวรรณ มณี
1.นาง อรทัย มังคลาด
2.นาง รจเรข ปัญญาสิทธิ์
11-0003 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิตวันต์ ธรรมคุณ
2.เด็กหญิง ขณิตฐา น้อยก่ำ
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทด
2.นางสาว เกศรินทร์ เมืองมูล
13-0008 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิภา ทุ่มสักกะ
2.เด็กหญิง ปราณณิชา วังขวา
3.นางสาว จารุวรรณ น๊ะกะวงค์
1.นาง ศิโรรัตน์ กาติ๊บ
2.นาง วันเพ็ญ ปัญจจอม
4-0005 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนากานต์ เล็บขาว
2.เด็กหญิง กมลชนก แก้วลอย
3.เด็กชาย กันตนพ กาติ๊บ
4.เด็กหญิง พัชรา ประดิฐจา
5.เด็กชาย ณัฐชนน อดทน
1.นาง ศิโรรัตน์ กาติ๊บ
2.นาง วันเพ็ญ ปัญจจอม
2-0009 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนากานต์ งอกลาภ
2.เด็กชาย ยศพล พันธ์สำโรง
1.นาย ศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจ
2.นางสาว ภัทราพรรณ สุวรรณรัตน์
116. โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
117. โรงเรียนบ้านจุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
118. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
17-0019 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
83.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุทธะเมธี เย็นใจ
1.นางสาว ธัญชนก กล้าหาญ
2-0003 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เปรมวิทย์ เลื่อมใจหาญ
1.นาง คนึงนิจ รวมสุข
17-0010 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บัญญวัต วงศ์กาศ
1.นาง คนึงนิจ รวมสุข
1-0004 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รุ่งธิวา เถาวัลยา
1.นาง ประภาพร จักรคำ
17-0008 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บารมี อินทแสง
1.นาง ประภาพร จักรคำ
119. โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
120. โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
11-0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร กาลยืนยง
2.เด็กชาย ประวันวิทย์ บุญสิงมา
1.นาย นิธิศ จะตุแสน
2.นาย รัฐศาสตร์ สมฤทธิ์
1-0014 ภาษาไทย
การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรายธันวา ตระกูลขยัน
1.นาย นิธิศ จะตุแสน
1-0008 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรินยุพา ขะยะ
1.นาย นิธิศ จะตุแสน
9-0004 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐนรี วิศิษฏอนุพงษ์
1.นาง อรวิภา ใสคำฟู
9-0006 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
92.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฐมพัชร์ แสงน้ำ
1.นาง สิเนหา ชัยสุวรรณ์
4-0016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภัทรบดี ธนะวงค์
2.นางสาว ชญานิษฐ์ ศรีสมพร
1.นางสาว ปุญชรัศมิ์ งามนอก
2.นางสาว ทิพย์รัตน์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
121. โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
122. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
5-0001 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อธิชนันท์ วงศ์อภิชน
2.เด็กหญิง ฐิดาภา แซ่เล่า
3.เด็กหญิง ศีรดา แซ่ย่าง
4.เด็กหญิง รุ่งจันทร์ จรูญสกุลวงศ์
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา ย่างไพสิฐ
6.เด็กหญิง อนัญพร ลีลาภยศ
7.เด็กหญิง กนิกา แซ่ต๋า
8.เด็กหญิง ธนิสร แซ่ย่าง
9.เด็กหญิง พัชรี แซ่ย่าง
10.เด็กหญิง เกวลิน ขวัญชัยประทาน
1.นางสาว วิไล วนาพงศากุล
2.นางสาว สุภา แซ่หาญ
3.นางสาว ขวัญฤดี ชาติเผือก
2-0018 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ แซ่โซ้ง
2.เด็กชาย นภวลาพงศ์ อิศราภรณ์
1.นาย ชญตว์ แสนหวัง
2.นางสาว พัชญา ผัดหน้า
6-0005 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญาณภัทร แซ่ย่าง
1.นาย จวด แซ่ซ้ง
123. โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
124. โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6-0015 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทพงศ์ อยู่เป็นสุข
2.เด็กชาย จักรพรรดิ์ สมบุญจันทร์
3.เด็กชาย กสิทธ์ธาดา ชาญประเสริฐ
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
2.นาง กัลยา ใจแสวง
6-0008 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จอมขวัญ เชียงทอง
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
10-0006 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
87.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นรีกานต์ พิเมย
2.นางสาว จันทรา มณียศ
3.นางสาว เมธาวี กิตติวงศ์วาน
4.เด็กหญิง สุภัสสรณ์ หนูประเสริฐ
5.เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ วงศ์ปัญญา
6.นางสาว สิรินทรา คุณารูป
7.เด็กหญิง วรรณิดา เผ่าทะชัย
8.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แก้วชัย
9.เด็กชาย พิชยุตม์ บุญชม
10.นางสาว วรินทร์ เดิมขุนทด
1.นางสาว จีราวรรณ เชื้อเมืองพาน
2.นาง สมพิศ ตักโพธิ์
3.นาย กมล บุญจันต๊ะ
6-0012 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัตรา บัวหลวง
1.นางสาว เขมิกา คำวงค์
7-0007 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรัญญา พุทธรักษา
1.นาย กมล บุญจันต๊ะ
2-0008 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธาดาฤทธิ์ ถูกจิตต์
2.เด็กชาย ฐิติกอน แก้ววรรณา
1.นางสาว อัจฉรา ใจกล้า
2.นางสาว รัตติกาล ใจใหญ่
2-0015 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โชติการ คำเรียง
1.นางสาว ทิพากร วงศ์ใหญ่
125. โรงเรียนบ้านยางขาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7-0017 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์นรินทร์ อิ่นคำ
1.นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
7-0005 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์นรินทร์ อิ่นคำ
1.นาย ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
4-0013 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะพล บุพศิริ
1.นาง อังผกา วงษ์สิงห์แก้ว
126. โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
127. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
128. โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
129. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
11-0008 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนาคิน เตรียมทนะ
2.เด็กชาย ภูมิรพี หอมนาน
1.นาง รุจิรา ฟักงาม
2.นางสาว ทิพย์สุดา การะเกตุ
130. สพป.พะเยา เขต 2
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
131. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
132. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
133. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
134. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
135. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.28075504302979 วินาที
Power By School Master V 1.05